Regulamin

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w 14 Uniwersyteckich Targach Pracy, zwanych dalej: Targami.
 2. Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia udziału w Targach.
 3. Organizatorem Targów jest Dział Rekrutacji i Karier Studenckich – Sekcja Biura Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Targi odbędą się w dniu 29 marca 2023 r. na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego, w budynku A0 przy ul. Pigonia 1.
 5. Targi będą otwarte dla zwiedzających w godzinach od 9.00 do 14.00
 6. Wysyłając swoje zgłoszenie, Wystawca oraz jego personel zobowiązują się do przestrzegania warunków określonych w niniejszym regulaminie.

II. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W Targach mogą wziąć udział podmioty prezentujące ofertę zgodną z zakresem tematycznym przedsięwzięcia (tzn. oferujące miejsca pracy, praktyk, staży lub udzielające informacji nt. metod i sposobów rekrutacji stosowanych w firmie, którą reprezentują).
 2. Warunkiem uczestnictwa w Targach jest przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 28 lutego 2023 r.
 3. Organizator podejmuje się organizacji wystawy po otrzymaniu Formularza zgłoszeniowego.
 4. Stoiska targowe udostępniane są Wystawcom bezpłatnie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji umowy w wyniku nastąpienia niezależnych od Organizatora przyczyn organizowania Targów, o czym poinformuje wystawców najpóźniej do dnia 10 marca 2023 r. Odwołanie Targów nie może być podstawą do żadnych roszczeń.
 6. Liczba Wystawców jest ograniczona. Decyzję w sprawie dopuszczenia Wystawców do Targów zastrzega sobie wyłącznie Organizator. Niedopuszczenie Wystawcy do udziału w Targach nie może być podstawą do żadnych roszczeń.

III. LOKALIZACJA STOISK WYSTAWOWYCH, ORGANIZACJA STOISKA

 1. Lokalizacja stoiska Wystawcy wynika z projektów zabudowy powierzchni wystawienniczej, warunków organizacyjno-technicznych, terenu wystawy. Wyznaczenie i lokalizacja stoisk dokonywana jest przez Organizatora na podstawie sporządzonej mapy Targów.
 2. Organizator może zapewnić Wystawcy stoisko o wymiarach 2 m x 2 m, fryz z nazwą firmy wykonany standardową czcionką, ladę o wymiarach 90 x 100 x 50 cm, 2 krzesła, gniazdo elektryczne, oświetlenie stoiska lub wolną przestrzeń w celu ustawienia własnego stoiska (wielkość wolnej powierzchni musi zostać uzgodniona z Organizatorem).
 3. Wystawcy oraz ich personel odpowiedzialni są za wszelkie szkody, które wyrządzili w czasie trwania Targów. Ponoszą oni również pełną odpowiedzialność za sprzęt powierzony im w ramach użytkowania stoiska.
 4. Mając na względzie prawidłowe funkcjonowanie powierzonego w ramach Targów stoiska zabrania się Wystawcom wieszania na ścianach stoiska eksponatów oraz materiałów reklamowych za pomocą techniki, która spowoduje trwałe uszkodzenie ścian i stelażu (np. przewiercanie, wbijanie gwoździ i pinezek, malowanie, klejenie nieodpowiednimi materiałami, itp.). W przypadku takiego trwałego uszkodzenia Organizator obciąży Wystawcę kwotą będącą wartością zniszczonego elementu.
 5. Materiały wystawiennicze prezentowane przez Wystawców nie powinny blokować ciągów komunikacyjnych, wyjść ewakuacyjnych i urządzeń przeciwpożarowych.
 6. Organizator Targów nie ponosi odpowiedzialności za ruchomości/mienie Wystawcy pozostawione na stoisku.

IV. ROZPOWSZECHNIANIE MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH

 1. Wystawca ma prawo eksponować i reklamować swoje towary wyłącznie na wyznaczonym stoisku, pod warunkiem, że eksponaty nie zasłonią sąsiednich ekspozycji, ani nie zakłócą normalnego toku pracy innych Wystawców.
 2. Wystawca nie może organizować żadnych akcji promocyjnych poza obrębem swojego stoiska. Jakiekolwiek działania wykraczające poza ramy stoiska muszą zostać uzgodnione i zaakceptowane przez Organizatora.
 3. Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stanowisku w czasie trwania Targów.
 4. Organizator Targów nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane przez Wystawcę.

V. PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Wystawcy przed rozpoczęciem Targów powinni zgłosić się do Organizatora w celu odbioru identyfikatora i przekazania stoiska.
 2. Targi odbywają się w godzinach od 09:00 do 14:00.
 3. Stoisko zostanie udostępnione Wystawcy od godziny 07:00.
 4. Po zakończeniu Targów wszystkie materiały powinny być usunięte do godziny 16:00.
 5. Wystawca powinien na swoim stoisku, jak i na całym terenie Targów przestrzegać przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych, handlowych, porządkowych oraz wewnętrznych zarządzeń.
 6. Każdy Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi stoiska minimum na 15 minut przed godziną otwarcia Targów dla zwiedzających

VI. ODWOŁANIE UDZIAŁU

 1. Odwołanie udziału przez Wystawcę może nastąpić do dnia 10 marca 2023 r. Wymagana jest pisemna forma odwołania udziału.
 2. W przypadku niestawienia się Wystawcy w dniu Targów bez uprzedniego poinformowania o tym Organizatora w wyznaczonym terminie skutkuje obciążeniem Wystawcy kosztami związanymi z jego udziałem w Targach.

VII. ZMIANY W REGULAMINIE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym Wystawcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.