dr hab. prof. UR Szczepan Kozak

  • Jednostka:
    Instytut Historii
  • Budynek: A
  • Pokój: 228
  • Nr telefonu: 178721306
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0003-2198-7054
  • Konsultacje: czwartek

Informacje

Dr hab., prof. UR Szczepan Kozak (ur. 26 XII 1970 w Przeworsku).  Historyk (historia XIX w., źródłoznawstwo). Studia historyczne w WSP w Rzeszowie (1989-1994). Od 1994 asystent następnie adiunkt (2002) w Instytucie Historii (Zakład Nauk Pomocniczych Historii). Doktorat (2002) pod kier. prof. dr hab. Jadwigi Hoff, habilitacja (2014) w oparciu o rozprawę „Kobieta na prowincji galicyjskiej w świetle akt notarialnych 1871-1914. Studium historyczno-źródłoznawcze” (2013). Od 2014 na stanowisku profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2005-2008 prodziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR, w latach 2014 - 2019 kierownik Zakładu Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii (od 2019 o statusie pracowni). Autor 3 monografii naukowych, 2 edycji źródłowych, około 60 artykułów naukowych, recenzji i wielu innych publikacji (m.in. oprac. 30 haseł encyklopedycznych do Encyklopedii Katolickiej i Encyklopedii Rzeszowa). Redaktor i współredaktor monografii zbiorowych. Redaktor naczelny czasopisma „Galicja. Studia i materiały”, członek redakcji czasopism „Kresy Południowo-Wschodnie” oraz „Przemyskie Zapiski Historyczne”. Współzałożyciel i prezes Regionalnego Towarzystwa Naukowego w Przeworsku. Członek Rady Naukowej serii wydawniczej „Przeworsk - mała ojczyzna”. Przewodniczący Rady Naukowej VIII Kadencji Archiwum Państwowego w Przemyślu, członek Komisji ds. Czasopism przy PTH, członek Rady Muzeum przy Muzeum w Przeworsku. Zainteresowania badawcze: historia społeczna, źródłoznawstwo, archiwistyka, historia regionalna. Prowadzi zajęcia m.in. z zakresu archiwistyki oraz nauk pomocniczych historii.

Publikacje