dr hab. Szczepan Kozak, prof. UR


dr hab. Szczepan Kozak, prof. UR

Kozak Sz..jpg [87.21 KB]

E-mail:  szkozak@ur.edu.pl;
             szczepan.kozak@galicja.ur.edu.pl

E-mail domowy: szczepan.kozak@me.com

Nr tel:    17 872 12 49

ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-2198-7054

Zakład Historii XIX wieku.
Pracownia archiwistyki i nauk pomocniczych historii

Biogram:

Ur. 26 XII 1970 w Przeworsku.  Studia historyczne w WSP w Rzeszowie (1989-1994). Od 1994 asystent następnie adiunkt (2002) w Instytucie Historii (Zakład Nauk Pomocniczych Historii). Doktorat (2002) pod kier. prof. dr hab. Jadwigi Hoff, habilitacja (2014) w oparciu o rozprawę Kobieta na prowincji galicyjskiej w świetle akt notarialnych 1871-1914. Studium historyczno-źródłoznawcze (2013). Od 2014 na stanowisku profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2005-2008 prodziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR, w latach 2014 – 2019 kierownik Zakładu Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii (od 2019 o statusie pracowni). Autor 3 monografii naukowych, 2 edycji źródłowych, około 60 artykułów naukowych, recenzji i wielu innych publikacji (oprac. 30 haseł  encyklopedycznych m.in. do Encyklopedii Katolickiej i Encyklopedii Rzeszowa). Redaktor i współredaktor monografii zbiorowych. Redaktor naczelny czasopisma Galicja. Studia i materiały, członek redakcji czasopism Kresy Południowo-Wschodnie oraz Przemyskie Zapiski Historyczne. Współzałożyciel i prezes Regionalnego Towarzystwa Naukowego w Przeworsku. Członek Rady Naukowej serii wydawniczej Przeworsk – mała ojczyzna. Przewodniczący Rady Naukowej VIII Kadencji Archiwum Państwowego w Przemyślu, członek Komisji ds. Czasopism przy PTH, członek Rady Muzeum przy Muzeum w Przeworsku

 

Zainteresowania badawcze:

- historia społeczno-gospodarcza Galicji;

- historia kobiet w XIX wieku;

- historia notariatu w XIX wieku;

- źródłoznawstwo i edytorstwo źródeł historycznych;

- archiwistyka

- historia regionalna

 

Projekty badawcze :

Kierownik projektu w ramach programu MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych” Umowa nr 374/WCN/2019/1, przyznana kwota: 119 600 złp. Czas realizacji: 2019-2020.

 

Publikacje:

Książki

- „Kronika” ks. Romana Penca proboszcza w Przeworsku (lata 1944-1951), wybór i oprac. Szczepan Kozak, Przeworsk 2020 [B5, ss. 234],

- „Kronika” ks. Romana Penca proboszcza w Przeworsku (lata 1939-1944), wybór i oprac. Szczepan Kozak, Przeworsk 2018 [B5, ss. 212],

- Kobieta na prowincji galicyjskiej w świetle akt notarialnych 1871-1914. Studium historyczno-źródłoznawcze, Rzeszów 2013, ss.255; 16 ark. wyd. + wklejka.

- Mieszkańcy Przeworska w latach 1867 - 1914. (Zagadnienia społeczne i demograficzne), Przeworsk 2010 [B5, 9 ark., ss.142+wklejka]

- Rzeszowskie akta notarialne 1871-1918. Studium historyczno-źródłoznawcze, Rzeszów 2004, [B5, ss.239, 15 ark.wyd.]


Wybrane artykuły

2019

Kierunki aktywizacji zawodowej kobiet w Galicji w końcu XIX i na początku XX wieku w świetle spisów ludności, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne” 2019, t. 146, s. 101-128.

Aktywność zawodowa ludzi starych w Galicji w początkach XX w. Zarys statystyczny, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 2019, t. 80, s. 211-238.


2018

W stronę cyfryzacji. Uwagi na marginesie edycji testamentów galicyjskich [w:] Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych, red. Jolanta Sikorska-Kulesza, Warszawa 2018, s. 105-119

Badania nad historią kobiet w Galicji prowadzone od 2010 roku [w:] Szkice z dziejów gospodarczych i społecznych Galicji, red. Grzegorz Zamoyski, Rzeszów 2018, s. 165-178.

Niecodzienna codzienność. Galicja i życie codzienne jej mieszkańców w badaniach historycznych po 2010 roku, „Galicja. Studia i materiały” 2018, t. 4, s. 9-20.

2017

Dydaktyczne aspekty nauk pomocniczych historii na Uniwersytecie Rzeszowskim, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2017, t. 14, s. 153-162.
 

2016

Ludność wiejska powiatu przeworskiego w świetle akt notarialnych z lat 1859-1914 [w:] Przeworsk - mała ojczyzna. Studia z dziejów miasta i regionu, pod red. Sz.Kozaka, Przeworsk 2016, s. 3-31. 

Spisy ruchomości w zespołach galicyjskich akt notarialnych i sądowych oraz możliwości ich edycji. Zarys problematyki [w:] Edytorstwo źródeł XIX wieku - problemy teoretyczne i praktyka edytorska, red. Jolanta Sikorska-Kulesza, Warszawa 2016, s. 35-47

Galicyjskie akta notarialne w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu na tle archiwów południowo-wschodniej Polski, „Rocznik Historyczno-Archiwalny” 2016, t. 24, s. 143-156.
 

2015

Źródła do dziejów kancelarii austriackiej w procesie dydaktycznym. Uwagi na marginesie książki: Kancelaria organów władzy w Galicji. Wybór źródeł, oprac. A.Górak i K.Latawiec, Lublin 2012, ss.238, „Galicja. Studia i materiały” 2015, t.1, s. 473-480.

2014

Aktywność gospodarcza kobiet w Galicji w świetle Skorowidza przemysłowo-handlowego z 1912 r. Zarys problematyki „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku” 2014, t.13, s.81-95

Księgi i akta hipoteki galicyjskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu, [w:] Z uczniami, kolegami i przyjaciółmi w świecie nauki. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. W. Chorążyczewskiego i A. Żeglińskiej, Olsztyn 2014, s. 361-382.

Między fiszką a tabletem. Warsztat historyka w dobie cyfryzacji [w:] Człowiek-społeczeństwo-źródło. Studia dedykowane prof. Jadwidze Hoff, pod red. Sz.Kozaka i inn., Rzeszów 2014, s.652-661


2013

Kobiety w życiu gospodarczym Galicji. Stan i perspektywy badań [w:] Region i regionalizm w archeologii i historii, red. J. Hoff, S. Kadrow, Rzeszów 2013, s.174-183.


2012

Przeworsk w badaniach regionalnych, „Przeworskie Studia Regionalne”, 2012, t.1, s.11-50.

Kobieta w Galicji – problemy metodologiczne, ich dotychczasowy dorobek i postulaty na przyszłość [w:] Galicja 1772-1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, red. A.Kawalec, W.Wierzbieniec, L.Zaszkilniak, Rzeszów 2011, s.241-257.


2010

Śmierć jako czynnik źródłotwórczy. Akta spraw spadkowych z obszaru Galicji z lat 1855-1918, [w:] Choroba i śmierć w perspektywie społecznej w XIII-XXI wieku, red.D.K.Chojecki i E.Włodarczyk, Warszawa 2010, s.135-146.


2009

Akta notarialne jako źródło historyczne. Metodologia i kierunki badań, postulaty badawcze, "Studia Źródłoznawcze", t.46, 2009, s.141-152


2008

Galicyjskie akta notarialne jako źródło do badań nad historią rodziny i gospodarstwa domowego w drugiej poł. XIX w. [w:] Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV-XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, red.C.Kuklo, Białystok 2008, s.489-500.

Aspekty aktywności ekonomicznej kobiet w Galicji w świetle akt notarialnych. Badania sondażowe, „Studia Historyczne", R.51, 2008, Z.3-4 (203-204), s.279-298.


2006

Stanowisko prawne notarialnej legalizacji podpisu na dokumencie prywatnym w Galicji, "Studia Archiwalne", t.2, 2006, s.115-117.

Kobieta w Galicji w ramach austriackiego prawa cywilnego, „Prace Historyczno-Archiwalne" 2006 , t.17, s.61-84.

Obszary aktywności gospodarczej ludności miasta i wsi galicyjskiej na podstawie akt notarialnych [w:] Miasteczko i okolica. Od średniowiecza do współczesności, pod red.J.Hoff, Kolbuszowa 2006, s.195-217.

Notariat w Galicji 1859-1914. Zarys statystyczny, „Kresy Południowo-Wschodnie”, R.3-4, 2005-2006, s.227-258.


2005

Zastosowanie baz danych w opracowywaniu źródeł o niejednorodnej strukturze treści, [w:] Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii, pod red.K.Narojczyka i B.Ryszewskiego, Olsztyn 2005, s.9-14.


2004

Możliwość wykorzystania metod komputerowych w badaniach nad notariatem galicyjskim, [w:] Notariat i akta notariale na ziemiach polskich w XIX-XX wieku, pod red. K.Skupieńskiego i S.Piątkowskiego, Radom 2004, s.37-53.


2003

Komputerowa metoda opracowywania i inwentaryzacji galicyjskich dokumentów notarialnych, [w:] Studia i meteriały z dziejów społecznych Polski południowo-wschodniej, t.1, pod red Z.Budzyńskiego, Rzeszów 2003, s.306-326

Stan badań nad historią Przeworska, „Prace Historyczno-Archiwalne" 2003, t.13, s.207-229.


2002

Kobieta w Rzeszowie i okolicy w świetle dokumentów notarialnych z okresu galicyjskiego, [w:] Z przeszłości Europy Środkowowschodniej, pod red. J.Hoff, Rzeszów 2002, s.146-201.


1999

Notariusze rzeszowscy i ich kancelarie w latach 1859-1918, "Prace Histryczno-Archiwalne" 1999, t.8, s.37-71.


1998

Pałac Lubomirskich w Przeworsku w latach trzydziestych XX wieku. Akt darowizny Andrzeja Lubomirskiego z 1932 roku, „Przeworskie Zapiski Historyczne", t.3, Przeworsk 1998, s.101-118.

Dziewiętnastowieczne akta notarialne. Stan badań, „Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie", z.28, HISTORIA 7, Rzeszów 1998, s.193-207.


1997

Obraz notariatu w Galicji w świetle austriackich ustaw notarialnych, „Prace Historyczno-Archiwalne", t.5, Rzeszów 1997, s.107-123.

Reprezentatywność galicyjskich akt notarialnych w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu, „Archeion" 1997, t.98, s.45-65.

Przeworskie inicjatywy regionalistyczne w latach 1944-1949, "Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie", z.23, HISTORIA 6, Rzeszów 1997, s.133-140.


1995

Regionalizm historyczny w Przeworsku, „Przeworskie Zapiski Historyczne", t.2, Przeworsk 1995, s.5-103

Profile badawcze online:

https://rzeszow.academia.edu/SzczepanKozak?from_navbar=true

https://www.researchgate.net/profile/Szczepan-Kozak-2

https://scholar.google.com/citations?user=jP4AMcwAAAAJ&hl=pl

https://www.galicja.ur.edu.pl/index.php/Redakcja