Ogólne informacje / General information

 

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR poprzez:

 1. otwarty międzynarodowy konkurs rekrutacyjny, którego zasady są ogłaszane uchwałą rekrutacyjną w każdym roku akademickim - aktualnie ogłoszone są kryteria naboru na rok akademicki 2023/2024;
 2. projekty naukowe - w sytuacji możliwości finasowania stypendium doktoranckiego ze środków zewnętrznych (np. granty NCN, program - Doktorat wdrożeniowy itp.). Rekrutacja ta odbywa się na zasadach obowiązujących w uchwale rekrutacyjnej, o której mowa w pkt.1 z zastrzeżeniem, że:
 • kandydat zobowiązany jest również do przystąpienia do rekrutacji w ramach projektu naukowego, jeśli wymagają tego regulacje prawne danego projektu naukowego;
 • postępowania rekrutacyjne do projektów naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych odbywają się według indywidualnych harmonogramów, przed lub w trakcie trwania postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej UR;
 • konkurs na finansowanie stypendium doktoranckiego w ramach projektu naukowego przeprowadza Szkoła Doktorska UR na wniosek i w porozumieniu z kierownikiem projektu naukowego zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej UR;
 • decyzję w sprawie finansowania stypendium doktoranckiego ze środków finansowych projektu naukowego przekazuje się Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej UR najpóźniej do dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego do Szkoły Doktorskiej UR wynikającego z harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UR.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UR jest bezpłatna i przeprowadzana z podziałem na 19 dyscyplin naukowych i 2 dyscypliny artystyczne. Podstawą prawną przeprowadzanego postępowania jest Uchwała nr 202/12/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania do  Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim na rok akademicki 2023/2024. 

Informacje w poszczególnych zakładkach są wyborem najważniejszych warunków rekrutacji i informacjami dotyczącymi decyzji wykonawczych ww. uchwały.

 

Candidates may apply for admission to the UR Doctoral School by taking any of the following paths:

 1. an open, international competition, the rules of which are announced each academic year in an admissions resolution. The admissions criteria for the  academic year 2023/2024 have been announced;
 2. scientific projects - on condition there is a possibility of financing a doctoral scholarship from external funds (e.g. NCN grants, the program - Implementation doctorate etc.). Recruitment is carried out on the basis of the admissions resolution referred to in point 1, with the reservation that:
  • the candidate is also obliged to join the recruitment process as part of a research project, if required by the legal regulations of a given research project;
  • admission procedures for research projects financed from external sources are held according to individual schedules, before or during the admission procedure to the UR Doctoral School;
  • the competition for financing a doctoral scholarship as part of a research project is conducted by the UR Doctoral School upon request and in consultation with the head of the research project, in accordance with the guidelines provided on the website of the UR Doctoral School;
  • the decision on financing the doctoral scholarship from the funds of the research project shall be submitted to the Director of the UR Doctoral School, at the latest, by the date of completion of the qualification procedure for the UR Doctoral School resulting from the recruitment schedule to the UR Doctoral School. 

Recruitment to the UR Doctoral School is free of charge and conducted in 19 scientific disciplines and 2 artistic disciplines. The legal basis for the conducted proceedings is Resolution No. 202/12/2022 of the Senate of the University of Rzeszów of December 15, 2022 on the rules and procedures for admission to the Doctoral School at the University of Rzeszów for the  academic year 2023/2024.

The information in particular tabs is a selection of the most important admissions conditions and information on the implementation decisions of the aforementioned resolution.