Uwaga!

Poniższe informacje dotyczą rekrutacji na rok akademicki 2022/2023. Informacje na temat rekrutacji do programu doktorat wdrożeniowy na rok akademicki 2023/2024 zostaną zamieszczone niezwłocznie po ogłoszeniu konkursu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (planowany termin: maj 2023 r.)

Informacje ogólne

1. Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.

2. Program składa się z modułów:

1) „Doktorat wdrożeniowy I” - w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2) i 3);

2) „Doktorat wdrożeniowy II - sztuczna inteligencja i technologie kwantowe” - w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji oraz technologii kwantowych w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem;

3) „Doktorat wdrożeniowy III - metrologia” - w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych. 

3. Warunkami wstępnego zakwalifikowania do udziału w programie są:

1) przygotowanie przez wnioskodawcę projektu obejmującego prowadzenie działalności naukowej o określonym celu naukowym albo artystycznym oraz praktycznym znaczeniu i potencjale naukowym albo wartości artystycznej, zwanego dalej „projektem”;

2) podjęcie przez wnioskodawcę współpracy z podmiotem zainteresowanym wdrożeniem wyników działalności naukowej, która będzie prowadzona w ramach projektu, zwanym dalej „podmiotem współpracującym”;

3) wyrażenie przez podmiot współpracujący zgody na podjęcie kształcenia w szkole doktorskiej przez:
a) jednego z jego pracowników zatrudnionego na jednej z podstaw wskazanych w art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) w pełnym wymiarze czasu pracy albo
b) osobę, którą zatrudni na warunkach, o których mowa w lit. a, nie później niż od dnia 1 października roku, w którym wnioskodawca przystępuje do udziału w programie

- niepełniących funkcji członka rady nadzorczej ani członka zarządu podmiotu współpracującego, niebędących właścicielem podmiotu współpracującego, wspólnikiem w spółce cywilnej utworzonej przez podmiot współpracujący ani udziałowcem posiadającym więcej niż 10% udziałów albo udziałów prowadzących do posiadania co najmniej 10% głosów w podmiocie współpracującym ani niewspółpracujących z podmiotem współpracującym na podstawie umowy B2B;

4) wskazanie przez podmiot współpracujący spośród pracowników tego podmiotu posiadających:
a) stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki lub
b) co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej, lub
c) znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego albo artystycznego, o ponadlokalnym zasięgu oraz trwałym i uniwersalnym charakterze

- kandydata na opiekuna pomocniczego, którego zadaniem będzie monitorowanie postępów osoby, o której mowa w pkt 3), we wdrażaniu projektu w podmiocie współpracującym. Opiekun pomocniczy nie może pozostawać z osobą, o której mowa w pkt 3), w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie albo być związanym z nią z tytułu przysposobienia, opieki albo kurateli.

4. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w programie jest przyjęcie przez wnioskodawcę do szkoły doktorskiej osoby, o której mowa w ust. 3 pkt 3), zwanej dalej „doktorantem”.

5. Po wstępnym zakwalifikowaniu wniosku do udziału w programie, wnioskodawca składa część II wniosku. Na podstawie informacji zawartych w części II wniosku minister rozstrzyga o ostatecznym zakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w programie i ustala wysokość środków finansowych do przyznania w ramach programu.

6. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane wnioskodawcy na okres nie dłuższy niż 4 lata.

7. Środki finansowe przyznane w ramach programu są przeznaczone na:

1) finansowanie stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 209 ust. 1 oraz zwiększenie wysokości stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w wysokości (miesięcznej):

a) 3450,00 zł - do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;

b) 4450,00 zł - po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy.

W przypadku doktoranta posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696, 1818 i 2473) miesięczna kwota stypendium doktoranckiego ulega zwiększeniu o 30% kwoty 3450,00 zł .

2) koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.), których finansowanie jest obowiązkiem wnioskodawcy;

3) dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji przez doktoranta projektu. Roczna kwota dofinansowania stanowi 15% iloczynu liczby 12, kwoty 3450,00 zł zwiększonej o koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, i współczynnika kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie naukowej albo artystycznej, w której doktorant przygotowuje rozprawę doktorską, określonego w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie współczynników kosztochłonności (Dz. U. poz. 202).

 

8. Szczegółowe informacje na temat programu, składania wniosków, ich ocenie merytorycznej znajdują się pod poniższymi linkami:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacje-o-programie-doktorat-wdrozeniowy

 

Zasady składania wniosków w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

1. Wniosek (część I obejmująca informacje o projekcie, o podmiocie współpracującym i o kandydacie na promotora i opiekuna pomocniczego) w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” składa samodzielny pracownik naukowy UR będący przyszłym promotorem kandydata na doktoranta Szkoły Doktorskiej UR.

2. Wniosek powinien być przygotowany w porozumieniu z:

a) podmiotem współpracującym, który zatrudni lub zatrudnia kandydata na doktoranta Szkoły Doktorskiej UR, na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, minimum na okres trwania kształcenia w Szkole Doktorskiej UR,

b) Dyrektorem instytutu dyscyplinowego UR.

3. Podpisany wniosek należy złożyć w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej UR (Rzeszów, al. T.Rejtana 16c, bud. A1, pok. 29) oraz przesłać w wersji edytowalnej (najlepiej docx) na adres [email protected] w terminach:

a) część I wniosku do 25 maja 2022r. włącznie,

b) część II wniosku do 17.09.2022r. włącznie.

4. Na podstawie złożonych przez pracowników naukowych wniosków, Uniwersytet Rzeszowski składa wniosek w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki - Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://osf.opi.org.pl, na udostępnionym w nim formularzu.

5. Zgodnie z komunikatem MEiN nabory wniosków w systemie OSF w ramach programu trwają:

a) część I wniosku od dnia 09 maja do dnia 01 czerwca 2022r.

b) część II wniosku do dnia 20.09.2022r.

6. Kandydat na doktoranta w ramach programu jest zobowiązany przystąpić do procesu rekrutacji na zasadach określonych w Uchwale Senatu UR w sprawie zasad i trybu przyjmowania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim.

7. Po pozytywnej kwalifikacji MEiN do udziału w programie oraz przyjęciu kandydata do Szkoły Doktorskiej UR, wymagane jest dostarczenie przez promotora:

a) wypełnionej części II wniosku,

b) kopii dokumentu potwierdzającego, że osoba przyjęta do szkoły doktorskiej w ramach programu jest lub zostanie zatrudniona nie później niż od 1 października I roku akademickiego, w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot współpracujący, który wyraził zgodę na jej udział w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego spośród swoich pracowników.

 

Informacje dodatkowe

1. Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Rzeszowskim przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w 19 dyscyplinach z 6 dziedzin:

 • dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach:
 1. archeologia,
 2. filozofia,
 3. historia,
 4. językoznawstwo,
 5. literaturoznawstwo,
 • dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinach:
 1. nauki medyczne,
 2. nauki o kulturze fizycznej,
 3. nauki o zdrowiu,
 • dziedzina nauk rolniczych w dyscyplinach:
 1. rolnictwo i ogrodnictwo,
 2. technologia żywności i żywienia,
 • dziedzina nauk społecznych w dyscyplinach:
 1. ekonomia i finanse,
 2. nauki o polityce i administracji,
 3. nauki prawne,
 4. nauki socjologiczne,
 5. pedagogika,
 • dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinach:
 1. nauki biologiczne,
 2. nauki fizyczne,
 • dziedzina sztuki w dyscyplinach:
 1. sztuki muzyczne,
 2. sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

 

2. Osoba realizująca pracę doktorską w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” jest jednocześnie doktorantem w Szkole Doktorskiej UR w pełnym znaczeniu tego słowa, tzn. jest zobowiązana do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych zgodnie z programem kształcenia w Szkole Doktorskiej UR oraz realizacji indywidualnego planu badawczego. Pracodawca musi być więc świadomy, że udział pracownika w programie „Doktorat wdrożeniowy” oznacza, że obciążenie pracownika związane z pracą zawodową musi uwzględniać fakt jego kształcenia w Szkole Doktorskiej UR. Proces kształcenia w Szkole Doktorskiej UR trwa osiem semestrów. Okres ten można skrócić pod warunkiem zrealizowania programu kształcenia i osiągnięcia wszystkich efektów uczenia się.

3. Pytania dotyczące programu „Doktorat wdrożeniowy” lub kształcenia w Szkole Doktorskiej UR prosimy kierować do Sekretariatu SD UR ([email protected]).