mgr Agata Lizak

ORCID: 0000-0002-0450-1828

The topic of my dissertation is “Development of historic immovable monuments for useful purposes in the aspect of public law”.

Nowadays, it is widely noticed that cultural heritage shall be socially useful. Thus, historic monuments are often adapted to their modern functions – they may be used for residential purposes, but also serve as hotels, restaurants or places of other business, administrative or cultural activities. What is more, we can identify heritage that is useful in itself – technical monuments such as bridges, mines, etc. may be given as an example. The way in which heritage is used is determined not only by decision of their owner, but also by law. Given the above, the aim of the research is to establish which legal rules are relevant in this scope and to provide their comprehensive interpretation. Moreover, three following hypotheses are to be verified:

 1. Regulations determining the way in which historic monuments may be used are not precise enough. This results in difficulties as regards enforcement of these regulations and creates risk of ineffectiveness of protection mechanisms.
 2. Obligations imposed on owners of historic monuments do not take into account the specificity of building adaptation to useful functions, what may lead to conflicts between a need for protection of particular monument and public or private interest.
 3. Obligations imposed on holders of historic monuments are not compensated enough by privileges (e.g. tax allowances), especially as regards monuments used for business purposes.

The basic research method is formal-dogmatic method. Legal acts are subject to analysis in this context, particularly Act of 23rd July 2003 on the Protection of Monuments and the Guardianship of Monuments. Additionally, also other research methods are to be applied, including empirical, axiological and historic one. What is more, the project involves presenting regulations that are in force in this scope in selected other countries.

As regards contribution for legal science, it shall be noted that although some dissertations related to legal protection of immovable historic monuments have already been published, each of them raises the issue of their useful functions only fragmentarily, as an element of wider theme. Bearing this in mind, the project will be the first one focused only on legal aspects of historic monuments’ use. What is important, the theme has also significant meaning from practical perspective, as, according to estimations, the percentage of immovable historic monuments used for modern purposes exceeds 90% of all immovable historic monuments.

PUBLICATIONS:

Chapters in monographs:

 1. Making Legal Protection of Cultural Landscape Effective. Selected Polish Experiences
  [in:] „Advances in cultural heritage studies. Year 2020. Contributions of the European Students’ Association for Cultural Heritage”, ed. de Carvalho Antunes, G. Angjeliu, M. Bellanova, Oeiras 2020, pp. 31-42.
 2. Prawna ochrona wartości niematerialnych związanych z zabytkiem – obowiązująca zasada czy postulat de lege ferenda? [in:] „Segmenty dziedzictwa kulturowego – między ochroną dziedzictwa materialnego a niematerialnego”, ed. Dobosz, W. Górny, A. Kozień, A. Mazur, Kraków 2020, pp. 215-230 (Title of chapter in English: Legal Protection of Intangible Values Connected with Historic Monument – the Principle in Force or De Lege Ferenda Conclusion).
 3. Czy wartości kultury uzdrowiskowej zasługują na prawną ochronę? Rozważania na kanwie przykładu Krynicy Zdroju [in:] „Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości. Granice dziedzictwa. Materiały pokonferencyjne”, ed. M. Kozielska, W. Poskrobko, Kraków 2019, pp. 132-145 (Title of chapter in English: Do Values of Health Resorts’ Culture Deserve to Be Legally Protected? Analysis on the Example of Krynica Zdrój).
 4. Działalność prawodawcza organów Unii Europejskiej jako forma reakcji na zagrożenia dla bezpieczeństwa kulturowego państw trzecich [in:] „Bezpieczeństwo kulturowe we współczesnym świecie. Wyzwania teoretyczne i praktyczne”, ed. M. Barwacz, M. Kania, Kraków 2018, pp. 97-111 (Title of chapter in English: Legislative Activity of EU Authorities as a Form of Response to Threats for Third Countries’ Cultural Security).
 5. Utopijne wizje państwa i prawa w dobie zaborów [in:] „Po nitce do kłębka. Triumf rozumu”, ed. B. Kuklińska, M. Gudowska, A. Gudowski, Lublin 2018, pp. 77-90 (Title of chapter in English: Utopian Visions of State and Law at the Times of Partitions).
 6. Ile lat powinien mieć zabytek? O wybranych ujęciach kryterium wieku w prawnej ochronie zabytków [in:] „Węzłowe problemy prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego. Tom I. Ochrona dziedzictwa kulturowego w polskim prawie konstytucyjnym
  i administracyjnym”, ed. Dobosz, M. Adamus, D. Guzek, A. Mazur, Kraków 2017, pp. 59-79 (Title of chapter in English: How Old Historical Monument Should Be? About Chosen Conceptions of Age Criterion in Cultural Heritage Law).
 7. Postępowanie ze zwłokami zwierząt domowych w świetle prawa i religii. Wybrane zagadnienia [in:] „Zwierzę – człowiek – Bóg”, ed. G. Stanek-Czerny, A. Piliszewska, Kraków 2017, pp. 113-132 (Title of chapter in English: Dealing with the Pets’ Corpses in the Light of Law and Religion. Selected Issues).
 8. Prawo a patriotyzm. Wybrane uwagi w kontekście regulacji dotyczących symboli narodowych [in:] „Prawo jako narzędzie kształtowania społeczeństwa. Prace Koła Socjologii i Antropologii Prawa 2016”, ed. I. Barwicka-Tylek, P. Eckhardt., J. Ptak, M. Wróbel, Kraków 2016, pp. 39-51 (Title of chapter in English: Law and Patriotism. Selected Issues in the Context of Regulations Concerning National Symbols).
 9. Społeczna opieka nad zabytkami i jej rola w zarządzaniu dziedzictwem [in:] „Zarządzanie dziedzictwem. Problemy, obszary, definicje”, ed. Ł. Gaweł, W. Pokojska, A. Pudełko, Kraków 2016, pp. 201-224 (Title of chapter in English: Social Historic Preservation and Its Role in Heritage Management).
 10. Przekształcenia własnościowe na przestrzeni ostatniego stulecia a prawne i praktyczne aspekty ochrony zabytków. Przykład Żegiestowa Zdroju [in:] „Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości. Dziedzictwo XX i XXI wieku. Materiały pokonferencyjne”, ed. J. Kolano, J. Kolasińska, W. Rak, Kraków 2016, pp. 53-70 (Title of chapter in English: The Ownership Transformations in the Space of Last Century and Legal and Practical Aspects of Historic Preservation. The Example of Żegiestów Zdrój).

Articles in scientific journals:

 1. Operat uzdrowiskowy. Analiza z perspektywy administracyjnoprawnej, „Samorząd Terytorialny” 2021, no. 6, pp. 61-72 (Title of article in English: Spa Planning Report: Analysis from an Administrative Law Perspective).
 2. Problematyka właściwego wyeksponowania zabytków ruchomych z perspektywy administracyjnoprawnej, „Santander Art and Culture Law Review” 1/2020 (6), pp. 45-60 (Title of article in English: The Problem of Adequate Display of Movable Monuments from the Perspective of Administrative Law).
 3. Zakres przedmiotowy tzw. uchwały krajobrazowej. Uwagi na tle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 18 września 2018 r., sygn. II SA/Gd 328/18, „Studia Prawa Publicznego” 2020, No. 1 (29), pp. 181-196 (Title of article in English: The Material Scope of the “Landscape Resolution”. Comments on the Judgment of the Provincial Administrative Court in Gdańsk of 18 september 2018, ref. II SA/Gd 328/18).
 4. Opłaty w muzeach. Analiza zagadnienia w aspekcie prawnym, „Zarządzanie w Kulturze” 18/2017/3, pp. 327-342 (Title of article in English: Museum Fees. The Analysis of Problem in the Legal Aspect).
 5. Czy potrzebne są nowe formy ochrony zabytków? Wybrane uwagi w kontekście utworzenia Listy Skarbów Dziedzictwa, „Młoda Muzeologia” 2/2017, pp. 195–207 (Title of article in English: Are New Forms of Historic Monuments’ Protection Needed? Selected Issues in the Context of List of Heritage Treasures Creation).
 6. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 2016 roku (sygn. akt Kp 2/15, OTK ZU nr A/2016, poz. 23), „Santander Art and Culture Law Review” 1/2017 (3), pp. 159-174 (Title of article in English: Commentary to the judgment of the Constitutional Tribunal of May 25, 2016 (Ref. No. Kp 2/15, OTK ZU no. A/2016, item 23).
 7. Porzucanie zwierząt w świetle prawa karnego. Teoria i praktyka, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2017/5, pp. 88-100 (Title of article in English: Animal Abandonment in the Light of Criminal Law. Theory and Practice).
 8. Dostęp osób niepełnosprawnych do dóbr kultury w świetle prawa, „Kwartalnik Prawo – Społeczeństwo – Ekonomia” 10/2017, pp. 59-70 (Titles of article in English: Access for Peoples with Desabilities to Culture in the Light of Legal Rules).
 9. Prawne aspekty nadawania i zmiany nazw ulic i placów, „Rocznik Samorządowy” 2017, t. 6, pp. 130-146 (Title of article in English: Legal Aspects of Giving and Changing Streets’ and Squares’ Names).
 10. Bezdomni na rynku pracy. Analiza sytuacji ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” 01/(17)/2016, pp. 58-65 (Title of article in English: Homeless People in Labour Market. The Analysis of Situation with a Particular Emphasis on Legal Status).
 11. Ustawowe ograniczenia obowiązujące w strefach ochrony uzdrowiskowej. Wybrane zagadnienia, „Studenckie Zeszyty Naukowe” 2016, vol. XIX, no. 30, pp. 53-65 (Title of article in English: Legal Restrictions in Spa Protection Zones. Selected Issues).
 12. Pijalnie wód mineralnych jako specyficzne dziedzictwo karpackich uzdrowisk. O ich prawnej ochronie oraz funkcjach w kontekście turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa” 4/2016, pp. 80-98 (Title of article in English: Pump Rooms as Specific Cultural Heritage of Carpathian Health Resorts. About their Legal Preservation and Functions in the Context of Cultural Tourism).
 13. Polityka kulturalna w gminach uzdrowiskowych na przykładzie gminy Iwonicz-Zdrój, „Rocznik Samorządowy” 2016, no. 5, pp. 137-156 (Title of article in English: Cultural Policy in Spa Communities on the Example of Iwonicz-Zdrój Community).
 14. Komisje  uzdrowiskowe  jako  organy  opiniodawczo-doradcze  rad  gmin. Geneza, obecna rolai funkcjonowanie w praktyce, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 3/2016, pp. 227-243 (Title of article in English: The Health Resort Committees as Consultative and Advisory Body of Local Councils. The Genesis, a Current Role and Working in Practice).
 15. Prawne aspekty utworzenia krajowego rejestru utraconych dóbr kultury, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego”, 1/2016, pp. 115-135 (Title of article in English: Legal Aspects of the National Register of Lost Cultural Property).
 16. Polityka kulturalna gmin ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki gmin uzdrowiskowych, „Rocznik Samorządowy” 2015, no. 4, pp. 246-257 (Title of article in English: Cultural Policy of Municipalities - Peculiarity of Spa Towns).

Articles accepted to be published in scientific journals:

 1. Realizacja postanowień konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy w polskim systemie prawnej ochrony zabytków – aspekty wybrane (Title of article in English: The Implementation of the Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe in the Polish Legal Historic Preservation System – Selected Issues): article accepted to be published in „Ius et Administratio”.
 2. Prawna ochrona nazw jako wartości niematerialnych na gruncie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Title of article in English: Legal Protection of Names Considered as Intangible Values on the grounds of Act from 23rd July 2003 on the Protection of Monuments and the Guardianship of Monuments): article accepted to be published in „Acta Iuridica Resoviensa”.

Articles in daily newspapers:

 1. Organizacja wyjazdów służbowych klientów a VAT-marża, „Rzeczpospolita”, dated 9th January 2019 (Title of article in English: Client’s business trip arrangements and VAT-margin).

AWARDS:

 1. Best Paper Competition, The Seventh Professor Jan Pruszyński All-Poland Seminar on the Law on the Protection of Monuments for Young Scientists, PhD Candidates and Students – II place (2020).
 2. The Sixteenth Professor Michał Kulesza Competition for the Best Doctorate Theses, as well as Masters Dissertations Regarding the Structure and Activities of Territorial Self-government, organized by Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. and Editors of „Samorząd Terytorialny” – grand prize in the category of masters dissertations (2019).
 3. The Twenty-First All-Poland Competition for the Best Commentary on Supreme Court, Constitutional Court and Supreme Administrative Court, organized by ELSA Poland – first place in the category „Financial Law” (2018).
 4. All-Poland Competition „ACTA NON VERBA” for the Best Legal Essay, organized by Law Office KNTM from Katowice – first place in the category “Public Procurement” (2017).
 5. All-Poland Competition for the Best Commentary on Constitutional Court Judgment on List of Heritage Treasures, organized by Editors of “Santander Art & Culture Law Review” – first place in the category for students (2017).