Ogólne informacje

Student ubiegający się o przeniesienie, składa w UR wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów:

 • zaświadczenie z uczelni macierzystej zawierające informacje o:
 1. posiadaniu statusu studenta uczelni macierzystej;
 2. wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z przepisów uczelni, którą opuszcza;
 • dokumenty poświadczające dotychczasowy przebieg studiów:
 1. karta przebiegu studiów zawierająca wykaz zrealizowanych przedmiotów, liczbę godzin, formę zaliczenia przedmiotu, liczbę punktów ECTS i otrzymane oceny;
 2. sylabusy przedmiotów, o których mowa w podpunkcie 1;
 • pisemna zgoda na przeniesienie odpowiedniego organu w uczelni macierzystej;
 • poświadczona przez Centralną Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej CKR, za zgodność z oryginałem kopia:
 1. w przypadku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich - jednego z dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 2. w przypadku studiów II stopnia - dyplomu ukończenia studiów ;

Wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów, należy składać do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej

w dniach 01-13 września 2021 roku

Uwaga! Wniosek rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia jego złożenia w CKR

Za datę złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów, uznaje się datę wpływu do CKR lub datę stempla pocztowego.


Cudzoziemiec ubiegający się o przeniesienie z uczelni zagranicznej na kierunek prowadzony w języku polskim, zobowiązany jest do dołączenia do wniosku:

 1. dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie minimum B2;
 2. potwierdzoną przez UR kserokopię dokumentu stwierdzającego uprawnienie do podejmowania studiów bez ponoszenia opłat zgodnie z art. 324 ust. 2 ustawy (np. Karta Polaka, karta pobytu, decyzja administracyjna właściwego organu).

Cudzoziemiec ubiegający się o przeniesienie na UR z uczelni zagranicznej na kierunek studiów prowadzony w języku angielskim, zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.