Przeniesienie studenta na UR

Student innej uczelni lub uczelni zagranicznej może ubiegać się o przeniesienie na Uniwersytet Rzeszowski na ten sam lub inny kierunek studiów od nowego roku akademickiego.

Student ubiegający się o przeniesienie na Uniwersytet Rzeszowski, składa w Centralnej Komisji Rekrutacyjnej wniosek, do którego należy dołączyć komplet wymaganych dokumentów, tj:

1. Zaświadczenie z uczelni macierzystej zawierające informacje o:

  • posiadaniu statusu studenta uczelni macierzystej;
  • wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z przepisów uczelni, którą opuszcza;

2. Dokumenty poświadczające dotychczasowy przebieg studiów:

  • kartę przebiegu studiów zawierająca wykaz zrealizowanych przedmiotów, liczbę godzin, formę zaliczenia przedmiotu, liczbę punktów ECTS i otrzymane oceny;
  • sylabusy zrealizowanych przedmiotów;

3. Pisemna zgoda na przeniesienie odpowiedniego organu w uczelni macierzystej;

4. Poświadczona przez Centralną Komisję Rekrutacyjną, za zgodność z oryginałem kopia:

  • w przypadku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich - świadectwo dojrzałości lub inny z dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • w przypadku studiów II stopnia - dyplomu ukończenia studiów I stopnia;

5. Inne dokumenty określone w szczegółowych warunkach przeniesienia na poszczególne kierunki studiów wskazane w załączniku nr 1 do uchwały nr 70/05/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przeniesienia studenta na Uniwersytet Rzeszowski z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

 

Cudzoziemiec ubiegający się o przeniesienie z uczelni zagranicznej na kierunek prowadzony w języku polskim, zobowiązany jest do dołączenia do wniosku:

1. Dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie minimum B2

2. Potwierdzoną przez UR kserokopię dokumentu stwierdzającego uprawnienie do podejmowania studiów bez ponoszenia opłat zgodnie z art. 324 ust. 2 ustawy (np. Karta Polaka, karta pobytu,  decyzja administracyjna właściwego organu).

Cudzoziemiec ubiegający się o przeniesienie na UR z uczelni zagranicznej na kierunek studiów prowadzony w języku angielskim, zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.