FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie „Kompleksowy program rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego”

np. 23-05-1990

Adres zamieszkania

Zrzut ekranu (print screen) z systemu Wirtualna uczelnia z średnią ocen (załączyć plik zrzutu ekranu wirtualnej uczelni z widocznymi średnimi ocenami oraz danymi studenta).

Pierwszy dokument potwierdzający udział w działalności uczelnianej

Drugi dokument potwierdzający udział w działalności uczelnianej

Trzeci dokument potwierdzający udział w działalności uczelnianej

Trzeci dokument potwierdzający udział w działalności uczelnianej

Dokumenty potwierdzające odbyty wolontariat

Jednocześnie zobowiązuję się poinformować Uniwersytet Rzeszowski z siedzibą w Rzeszowie, ul. Rejtana 16C w przypadku zmiany przedstawionych danych. Zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

Orzeczenie o niepełnosprawności z ZUS lub Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Akceptuję treść Regulaminu, jak również będę przestrzegać postanowień Regulaminu.

Projekt „Kompleksowy program rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego” dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy rozwoju uczelni.

Oświadczam, że posiadam status studenta Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz, że nie byłem/am i nie jestem uczestnikiem programu stażowego (zarówno stażu studenckiego, jak i absolwenckiego) realizowanego przez UR, jak też przez inne podmioty i finansowanego w ramach POWER.

Mapa dojazdowa