Kompleksowy program rozwoju UR

 

  • Nazwa projektu: Kompleksowy program rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Numer projektu: POWR.03.05.00-00-Z072/18
  • Numer umowy o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00-Z072/18-00
  • Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  • Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
  • Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Okres realizacji projektu: od: 01.09.2019 r. – 31.08.2023 r.
  • Wartość projektu: 11 550 527,12 zł
  • Dofinansowanie z UE: 9 734 784,26 zł
  • Cel główny projektu: dostosowanie kompetencji 914 studentów do kluczowych obszarów gospodarki, a także podniesienie efektywności zmian organizacyjnych wprowadzanych w UR poprzez wdrożenie programu rozwoju Uczelni w okresie od 1.09.2019 do 31.08.2023 r. W ramach projektu umożliwia się studentom Uniwersytetu uczestniczenie w szkoleniach i wizytach studyjnych oraz wysokiej jakości stażach. Przewidziano również realizację szkoleń i kursów dla pracowników UR, przyczyniających się do podniesienia jakości zarządzania na Uniwersytecie oraz wdrożenie informatycznych narzędzi wspierających zarządzanie Uczelnią.

 

Planowane efekty:

Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 914 osób

Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje zarządcze – 76 osób

Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia – 20%

Liczba osób, które podniosły kompetencje językowe w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 475 osób

Liczba osób, które podniosły kompetencje z zakresu przedsiębiorczości w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 475 osób

Liczba studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego (kierunki: Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne, Położnictwo, Praca socjalna, Biotechnologia), którzy nabyli

kompetencje oczekiwane na rynku pracy w wyniku uczestnictwa w stażach wysokiej jakości trwających 360 godzin – 561 osób

Liczba osób, które podniosły wiedzę z zakresu oczekiwań pracodawców i rynku pracy poprzez udział w wizytach studyjnych w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 205 osób

Liczba uczelni, które wdrożyły zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia – 1 szt.

 

Projekt  „Kompleksowy program rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego” jest współfinansowany  z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.