Wyjazdy pracowników

 

logo-plus_0.JPG [8.50 KB]

Erasmus Charter for Higher Education (2014-2020)
67307-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE
Erasmus code: PL RZESZOW02
PIC: 984448830, OID: E10171468

 

 

Dodatkowa rekrutacja Pracowników UR na wyjazd za granicę w ramach programu Erasmus+

w roku akademickim 2021/2022 

 

 

1. CEL WYJAZDU

W ramach programu Erasmus+ pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego mogą wyjechać za granicę:

-   w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich

Z wyjazdów tego typu mogą korzystać nauczyciele akademiccy UR, którzy w uczelni partnerskiej, tzn. uczelni, z którą UR podpisał umowę, przeprowadzą min. 8 godzin zajęć dydaktycznych w ciągu 2 do 5 dni roboczych (bez podróży).

-  w celach szkoleniowych 

Pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego  (nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy niebędący nauczycielami) mogą również wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, które posiadają Kartę Erasmusa+, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział  w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu job shadowing itp.).

Pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego mogą wyjechać do:

krajów programu - KA103-2020 - a. 27 państw członkowskich UE, b. Islandia, Liechtenstein, Norwegia, c. Serbia, Turcja, d. Republika Macedonii Północnej

Termin wyjazdu: KA103-2020 - listopad 2021 - wrzesień 2022 

- krajów partnerskich - KA107-2020 -  Albania, Armenia, Kazachstan, Mołdawia, Rosja

Termin wyjazdu: KA107-2020 - listopad 2021 - lipiec 2022 

 

Wykaz uczelni partnerskich

Instytucje uprawnione do przyjęcia pracowników UR na szkolenie

Informacja o projekcie z krajami partnerskimi

Przewodnik po programie Erasmus+

 

2. ZASADY REKRUTACJI PRACOWNIKÓW UR NA WYJAZDY ZA GRANICĘ w ramach programu Erasmus+ 

 • Na wyjazd za granicę w ramach programu Erasmus+ może zostać zakwalifikowana osoba uprawniona do uczestnictwa w programie zgodnie z ogólnymi zasadami programu.
 • Pracownicy UR będą kwalifikowani na:

- wyjazdy w celach dydaktycznych 

- wyjazdy w celach szkoleniowych.

Pobyt na uczelni / w instytucji może trwać od 2 do 5 dni roboczych (bez podróży) w krajach programu, 5 dni roboczych (bez podróży) w krajach partnerskich.

Przedłużenie pobytu będzie rozpatrywane indywidualnie.

Przyjazd do danego miasta należy zaplanować na dzień przed pobytem w instytucji przyjmującej, a wyjazd - na dzień po pobycie w instytucji przyjmującej.

 • Podstawowym językiem programu Erasmus+ jest język angielski. Wymagany poziom znajomości języka angielskiego i/lub języka obowiązującego w danym kraju:

- poziom B2 - wyjazdy dydaktyczne

- poziom B1 - wyjazdy szkoleniowe

            Znajomość języka obcego może zostać wyrywkowo sprawdzona.

 • Pracownicy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki na wyjazd w ramach specjalnego funduszu programu Erasmus+ dla osób niepełnosprawnych. Zasady ubiegania się znajdują się na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
 • Priorytetowo będą traktowani pracownicy UR:

- ubiegający się o wyjazd z programu Erasmus+ po raz pierwszy,

-  prowadzący zajęcia w języku obcym dla studentów programu Erasmus+,

-  posiadający krótszy staż pracy

-  zatrudnieni na umowę o pracę

-  będący koordynatorami kierunkowymi

-  niebędący nauczycielami akademickimi (wyjazdy szkoleniowe)

-  nauczyciele akademiccy, którzy poprzez specjalistyczne kursy metodyczne lub działania typu job shadowing będą podnosić własne kompetencje dydaktyczne (wyjazdy szkoleniowe),

-  zaangażowani w przygotowanie projektu z krajami partnerskimi. 

 • Pracownicy, którzy w ciągu ostatnich 5 lat akademickich wyjeżdżali za granicę 3 razy i więcej, nie otrzymają dofinansowania na wyjazd w najbliższym roku akademickim, chyba że budżet na to pozwoli. Istnieje jednak możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus+ bez dofinansowania.
 • Zgłoszenia pracowników na wyjazd (kwestionariusz on-line oraz opis korzyści /efektów, będących wynikiem poprzednich wyjazdów w ramach programu Erasmus+) przyjmowane są w Sekcji Wymiany Akademickiej i Studentów Zagranicznych Działu Kształcenia UR po ogłoszeniu rekrutacji. Zgłoszenia po terminie będą umieszczane na liście rezerwowej. Listy rankingowe, opracowane przez pracowników Sekcji, na podstawie ww. priorytetów oraz liczby zrealizowanych wyjazdów w ciągu ostatnich 5 lat, przesyłane są do prorektorów kolegiów / kierowników jednostek administracji centralnej, gdzie odbywa się właściwa kwalifikacja.
 • Na potrzeby kwalifikacji prorektorzy kolegiów powołują kolegialne komisje rekrutacyjne ds. programu Erasmus+. Skład komisji ustalany jest indywidualnie dla każdego kolegium. W komisjach biorą udział dyrektorzy instytutów danego kolegium, a przewodniczą im prorektorzy kolegiów.
 • Kolegialne komisje rekrutacyjne ds. programu Erasmus+ / kierownicy jednostek administracji centralnej - biorąc dodatkowo pod uwagę złożone programy nauczania/szkolenia, ich korzyści dla jednostki, jak i efekty poprzednich wyjazdów - akceptują listy rankingowe lub ustalają nowe, ostateczne listy rankingowe, czyli listy pracowników w kolejności pierwszeństwa do wyjazdu i przyznania funduszy z programu Erasmus+. Kolegialne komisje rekrutacyjne ds. Erasmus+ / kierownicy jednostek administracji centralnej podejmują również decyzję, co do miejsca wyjazdu pracownika, jeśli nie akceptują jego wyboru.
 • Protokół wraz z listą rankingową podpisaną przez prorektorów kolegiów / kierowników jednostek administracji centralnej i opieczętowany przekazywany jest do koordynatora uczelnianego programu Erasmus+ w terminie przez niego wskazanym.
 • Na podstawie list rankingowych, koordynator uczelniany programu Erasmus+ ustala ogólnouczelnianą listę podstawową i rezerwową, biorąc pod uwagę dostępny budżet oraz liczbę zgłoszeń z poszczególnych jednostek. Listy rankingowe ustalane są oddzielnie na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe.
 • W danym roku akademickim można wyjechać za granicę tylko raz, niezależnie od tego czy jest to wyjazd dydaktyczny czy szkoleniowy. Kolejny wyjazd pracownika w danym roku akademickim jest możliwy tylko w przypadku braku innych kandydatów.
 • Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia zatwierdza ogólnouczelniane listy rankingowe (podstawową i rezerwową).
 • Osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane na wyjazd po rezygnacji z wyjazdu kandydatów z listy podstawowej lub ewentualnym zwiększeniu funduszy. W przypadku rezygnacji pracownika danej jednostki z wyjazdu, kolejna osoba z listy rezerwowej danej jednostki zostanie zakwalifikowana do wyjazdu przez koordynatora uczelnianego programu Erasmus+. Jeśli zostanie wyczerpana liczba osób chętnych do wyjazdu z danej jednostki, koordynator wybierze osobę z innej jednostki.
 •  Pracownicy, którzy nie znaleźli się na liście podstawowej, mogą wyjechać za granicę w ramach programu Erasmus+ bez dofinansowania (jako tzw. „zero-grant participant”).
 • Ogłoszenie wyników nastąpi drogą e-mailową.
 • Pracownicy mają możliwość odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej do Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników/wysłania e-maila. Pozytywna opinia Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia o zakwalifikowaniu pracownika na wyjazd, spowoduje jego umieszczenie na szczycie listy rezerwowej.
 • Aplikowanie pracownika na wyjazd staje się zobowiązaniem do tego, aby wyjazd przyczynił się m.in. do:

- opracowania nowych materiałów dydaktycznych,

-  opracowania wspólnych programów nauczania z uczelnią partnerską,

-  przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych / kursów w językach obcych,

-  przygotowania projektów międzynarodowych,

-  podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, reprezentowany przez Rektora,
 2. Adres e-mail Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest: [email protected],
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Programu Erasmus+ (w celach organizacyjnych, formalno-księgowych oraz proceduralno-wizowych) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat.
 5. Uczestnik programu posiada prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 6. Uczestnik programu posiada prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie - /nie dotyczy/. 
 7. Uczestnik programu posiada prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora Danych może skutkować brakiem udziału w Programie Erasmus+.

 

Oferty szkoleniowe i dydaktyczne dla pracowników uczelni typu „Staff training weeks”.

 

PROCEDURA APLIKACYJNA

Należy zapoznać się z:

Zasadami wyjazdów pracowników UR za granicę w ramach programu Erasmus+

Zasadami przyznawania dofinansowania pracownikom UR

- z wykazem Uczelni partnerskich UR

Następnie należy wypełnić, wysłać kwestionariusz on-line, wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z opisem korzyści/efektów będących wynikiem poprzednich wyjazdów w ramach programu Erasmus+ do Działu Kształcenia, Sekcja Wymiany Akademickiej i Studentów Zagranicznych (ul. Ćwiklińskiej 1, pok. 112) do dnia            

15 października 2021.

UWAGA!!

W kwestionariuszu należy wpisać swój adres e-mail służbowy [email protected]

Kontakt z uczelnią/instytucją przyjmującą pracownik podejmuje dopiero po zakwalifikowaniu się na wyjazd

KWESTIONARIUSZ ON-LINE 

 

3. Informacje dla zakwalifikowanych pracowników

 • Każdy pracownik zostanie powiadomiony e-mailowo o wynikach konkursu, a zakwalifikowani pracownicy otrzymają informację o dalszej procedurze.
 • Wyjazd może nastąpić w terminie jak wyżej (o ile aktualna sytuacja pandemiczna na to pozwoli)
 • Podstawą wyjazdu będzie złożenie w Dziale Kształcenia Indywidualnego programu nauczania / szkolenia (Staff Mobility Agreement for Teaching / Training), zaakceptowanego przez instytucję przyjmującą

Indywidualny program nauczania   lub   Indywidualny program szkolenia 

Właściwy dokument powinien zostać wypełniony na komputerze i odpowiednio podpisany przez uczelnię partnerską oraz kierownika jednostki UR (dyrektora instytutu/kierownika jednostki administracyjnej) oraz pracownika wyjeżdżającego.

 • Po złożeniu dokumentów pracownik rejestruje wniosek o wyjazd zagraniczny w systemie EOD.
 • Kilka dni przed wyjazdem pracownik podpisuje umowę, przygotowaną przez Dział Kształcenia oraz odbiera przyznane stypendium (w Euro).  

 

Zasadami przyznawania dofinansowania pracownikom UR

Ubezpieczenie: 

Wyjazd do krajów objętych ubezpieczeniem NFZ

- Na wyjazd do pozostałych krajów pracownicy UR objęci są ubezpieczeniem zdrowotnym, na podstawie polisy, którą otrzymają w Dziale Kształcenia przed wyjazdem.

 

4. Jak rozliczyć się z wyjazdu?

Po powrocie należy dostarczyć do Działu Kształcenia Certyfikat czyli dokument wydany przez uczelnię przyjmującą poświadczający czas pobytu w tej instytucji (zgodny z umową, chyba, że pobyt w uczelni partnerskiej został zmieniony) i przeprowadzenie min. 8 godzin zajęć dydaktycznych  lub odbycie szkolenia w ramach programu Erasmus+. Dokument powinien być wystawiony na papierze firmowym uczelni przyjmującej, podpisany i opieczętowany.

Po powrocie należy również wypełnić sprawozdanie on-line EU Survey, do którego link otrzyma Pracownik e-mailem.  

Pracownicy mogą zostać poproszeni o napisanie artykułu, na temat pobytu i jego efektów, na stronę internetową i do Gazetki uczelnianej.

Uczelnie partnerskie UR

Statystyka wyjazdów i przyjazdów

 

KONTAKT: 

Uniwersytet Rzeszowski
Dział Kształcenia
Sekcja Wymiany Akademickiej i Studentów Zagranicznych
ul. Ćwiklińskiej 1
35-601 Rzeszów
Dworek, Bud. D2, I piętro, pok. 112
tel.: 17 872 10 71
 

mgr Lucyna Kustra-Kłeczek - koordynator uczelniany programu Erasmus+ - wyjazdy pracowników UR w celach dydaktycznych (KA103-2020) i przyjazdy pracowników uczelni partnerskich i wyjazdy pracowników UR (KA107-2020) w ramach programu Erasmus+ - [email protected]

mgr Anna Zając - wyjazdy pracowników UR na szkolenia, przyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ - [email protected] 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Rok akademicki 2013/2014                                   A R C H I W U M

 

Extended Erasmus University Charter (2007-2013)
67307-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1
Erasmus code: PL RZESZOW02

 

 

 

Wyjazdy nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rzeszowskiego

w celach dydaktycznych

w ramach

Programu UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (The Lifelong Learning Programme)
- ERASMUS

 

 1. Zasady ogólne wyjazdów zagranicznych nauczycieli akademickich w ramach LLP- Erasmus (STA)


Program Erasmus oferuje nauczycielom akademickim następujące możliwości udziału w międzynarodowej współpracy uczelni:

 • wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (Teaching assignments);
 • wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (Staff training mobility);
 • udział w projektach typu "Kurs intensywny" (Intensive Programme - IP; współpraca
  z partnerami z innych krajów przy opracowywaniu i prowadzeniu cyklu zajęć dydaktycznych dla międzynarodowej grupy studentów);
 • udział w projektach wielostronnych i w sieciach tematycznych Erasmusa;
 • udział w wizytach przygotowawczych, mających na celu pozyskanie nowych partnerów (uczelni/instytucji) do współpracy w obszarze mobilności (Preparatory Visits for Decentralised Actions).

Kraje uczestniczące w programie ERASMUS:

 • 27 krajów Unii Europejskiej,
 • 4 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria
 • kraje kandydujące: Chorwacja, Turcja.

Do udziału w programie są uprawnieni pracownicy uczelni będący obywatelami wyżej wymienionych krajów, a także osoby mające kartę stałego pobytu lub status uchodźcy w jednym z tych krajów.

Cele:

 • stworzenie nauczycielom możliwości rozwoju zawodowego i osobistego,
 • zachęcenie uczelni do rozszerzenia i wzbogacenia wachlarza oraz treści prowadzonych studiów,
 • stworzenie studentom, którzy nie uczestniczą w wymianie, możliwości skorzystania
  z fachowej wiedzy i kwalifikacji kadry akademickiej przyjeżdżającej z uczelni
  w innych krajach europejskich,
 • wzmocnienie więzi między uczelniami w różnych krajach,
 • promowanie wymiany fachowej wiedzy i doświadczeń w zakresie metod dydaktycznych.
 1. Zasady szczegółowe wyjazdów dydaktycznych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach programu LLP-ERASMUS
 2. Rekrutacja nauczycieli akademickich na wyjazd dydaktyczny
 • Na wyjazd za granicę w celu przeprowadzenia min. 5 godzin zajęć dydaktycznych może zostać zakwalifikowana osoba uprawniona do uczestnictwa w programie Erasmus, zgodnie z ogólnymi zasadami programu.
 • Na wyjazd może zostac zakwalifikowana wyłącznie osoba posługująca się językiem angielskim i/lub językiem obowiązującym w danym kraju w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie zajęć w uczelni partnerskiej.
 • Priorytetowo będą traktowani nauczyciele akademiccy
  • ubiegający się o wyjazd po raz pierwszy,
  • młodsi stażem,
  • będący koordynatorami kierunkowymi,
  • prowadzący zajęcia w języku obcym,
  • będący inicjatorami podpisania nowej umowy bilateralnej z nową uczelnią/wydziałem,
  • zaproszeni przez uczelnię partnerską w celu przeprowadzenia cyklu zajęć dydaktycznych w kolejnych latach akademickich, będących integralną częścią zajęć obowiązkowych w danej uczelni.
 • Na podstawie zgłoszonej liczby osób oraz środków finansowych dostępnych z programu Erasmus na dany rok akademicki ustalana jest lista podstawowa oraz lista rezerwowa pracowników zgłoszonych na wyjazd.
 • Zgłoszenia pracowników na wyjazd przyjmowane są w Dziale Współpracy z Zagranicą przeważnie do końca maja każdego roku (kwestionariusz). Późniejsze zgłoszenia pracowników będą umieszczane na liście rezerwowej. O wynikach rekrutacji pracownicy zostaną powiadomieni e-mailowo do końca czerwca.
 • W przypadku większej liczby zgłoszeń z danego wydziału/instytutu decyzję o umieszczeniu nauczyciela akademickiego na liście podstawowej podejmuje kierownik jednostki (instytutu/wydziału).
 • Ostateczną decyzję o wyjeździe podejmuje Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.
 • Osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane na wyjazd po ewentualnej rezygnacji z wyjazdu kandydatów z listy podstawowej.
 • Kolejny wyjazd nauczyciela akademickiego w danym roku akademickim jest możliwy tylko w przypadku braku innych kandydatów.
 • Pracownicy zostaną e-mailowo poinformowani o zakwalifikowaniu
 • Wyjazdy powinny przyczyniać się dodatkowo do:
  • opracowania nowych materiałów dydaktycznych,
  • wspólnych programów nauczania,
  • wzmocnienia i rozszerzenia więzi między uczelniami,
  • przygotowania przyszłych projektów współpracy.
 1. Co warto wiedzieć przed wyjazdem w celach dydaktycznych?
 • Wyjazd dydaktyczny musi odbywać się zgodnie z ogólnymi zasadami programu LLP Erasmus.
 • Czas trwania wyjazdu - od kilku dni do 6 tygodni.
 • W trakcie tygodniowego wyjazdu (tzn. 5 dni roboczych + 2 dni podróży) należy przeprowadzić minimum 5 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, seminaria, warsztaty) dla tamtejszych studentów. Wyjazd krótszy może nastąpić tylko w uzasadnionym przypadku. Przy wyjeździe krótszym niż 5 dni należy przeprowadzić również 5 godzin zajęć dydaktycznych.
 • Wyjazd dłuższy niż jeden tydzień wiąże się z przeprowadzeniem odpowiednio większej liczby godzin zajęć dydaktycznych.
 • Wyjazd dłuższy niż jeden tydzień może zostać pokryty z funduszy programu Erasmus tylko w przypadku wolnych środków finansowych.
 • Koszty podróży za granicę mogą zostać sfinansowane ze środków instytutu/wydziału o ile jest na to zgoda kierownika jednostki (instytutu/wydziału).
 • Przed wyjazdem konieczne jest uzgodnienie programu zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej - Teaching Programme. Dokument musi być zatwierdzony przez uczelnię macierzystą i przyjmującą.
 • Wyjazdy nauczycieli odbywają się do uczelni partnerskich, na podstawie podpisanych umów międzyuczelnianych.
  Wykaz uczelni partnerskich - 2013/2014      A R C H I W U M
 • Nauczyciel akademicki otrzymuje grant na wyjazd za granicę. Wysokość kwoty przeznaczonej na wyjazd z programu Erasmus zależy od długości pobytu i jest obliczana na podstawie określonych dziennych lub tygodniowych stawek odnoszących się do kosztów utrzymania w poszczególnych krajach oraz na podstawie wysokości środków finansowych otrzymanych na realizację programu Erasmus w danym roku akademickim.
  Zasady podziału grantu dla wykładowców Uniwersytetu Rzeszowskiego - 2013/2014           A R C H I W U M
 • Otrzymane dofinansowanie z budżetu programu LLP-Erasmus jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem
  w uczelni partnerskiej.
 1. Nauczyciele akademiccy zakwalifikowani na wyjazd za granicę w celach dydaktycznych w ramach Programu Erasmus powinni:
 • dostarczyć do Działu Współpracy z Zagranicą nw. dokumenty min. dwa tygodnie przed wyjazdem:
  • Wniosek o wyjazd za granicę
  • Teaching Programme. TP powinien być wypełniony na komputerze i odpowiednio podpisany przez uczelnię partnerską, kierownika jednostki (dyrektora instytutu/ dziekana wydziału) oraz beneficjenta.

Po zaakceptowaniu wyjazdu przez Prorektora pracownik podpisuje - kilka dni przed wyjazdem - umowę, przygotowaną przez Dział Współpracy z Zagranicą oraz odbiera przyznany grant (w Euro) w kasie bankowej przy ul. Rejtana 16C.  Pracownik otrzymuje również polisę ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowo, można zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego w NFZ.

 1. Jak rozliczyć się z wyjazdu?
 • W ciągu 7 dni po powrocie należy dostarczyć do Działu Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty:
  • Certyfikat czyli dokument wydany przez uczelnię przyjmującą poświadczający czas pobytu w tej instytucji (zgodny z umową, chyba, że pobyt w uczelni partnerskiej został skrócony) i przeprowadzenie 5 (lub więcej) godzin zajęć dydaktycznych  w ramach programu Erasmus. Dokument powinien być wystawiony na papierze firmowym uczelni przyjmującej, podpisany i opieczętowany.
  • Fakturę za bilet, bilet kolejowy lub internetowe potwierdzenie zakupu biletu
   z zaznaczoną datą wyjazdu i powrotu oraz ceną (jeżeli koszty podróży są rozliczane z funduszy wydziału). W przypadku przelotu samolotem należy również dostarczyć karty pokładowe
 • W ciągu dwóch tygodni po powrocie należy wypełnić sprawozdanie on-line z pobytu w uczelni przyjmującej. Zalecane jest wyczerpujące wypełnienie sprawozdania.
  Login i hasło  znajdują się na umowie - Ankieta stypendysty Erasmusa
 • Nauczyciele akademiccy mogą zostać poproszeni o napisanie artykułu, na temat pobytu i jego efektów, na stronę internetową i do Gazetki uczelnianej.

 

 

Pracownicy uczelni z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, którzy zakwalifikowali się na wyjazd w ramach Erasmusa, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie w Narodowej Agencji Programu Erasmus w ramach specjalnego funduszu w budżecie Erasmusa. Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o dodatkowe stypendium dla niepełnosprawnych stypendystów Erasmusa są dostępne na stronie http://www.erasmus.org.pl/strefa-pracownika-uczelni/dokumenty-do-pobrania.

 

 

Kadra UR za granicą

Statystyka wyjazdów nauczycieli akademickich UR w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus

Statystyka przyjazdów pracowników uczelni partnerskich do Uniwersytetu Rzeszowskiego

Narodowa Agencja LLP-Erasmus w Warszawie