Pytania i odpowiedzi w dobie COVID-19

 

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi mają charakter wyłącznie informacyjny, wraz z rozwojem sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19, mogą ulec zmianie. Aktualizacje będą wpisywane bezpośrednio pod pytaniem, którego dotyczą.\


1. W jakim trybie odbywają się zajęcia na UR w semestrze letnim 2020/2021?

Komunikat Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z 28.04.2021 r.

Zarządzenie nr 11/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego


Zajęcia na UR odbywają się zgodnie decyzjami władz UR, dostosowanymi do zaleceń Ministerstwa Edukacji i Nauki.

2. Czy legitymacje studenckie są ważne?
Tak. Legitymacje studenckie pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 363) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od 27 lutego 2021 r, do 30 września 2021 r., funkcjonowanie uczelni podlega nadal ograniczeniu. Zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b. ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn.zm.) tj. w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności).

3. Jak wygląda sprawa dostarczenia dokumentów do dziekanatów?

Jeśli sprawy do załatwienia w dziekanacie nie są pilne, zalecamy odłożenie ich na inny termin. W sprawach niecierpiących zwłoki zalecamy kontakt telefoniczny i/lub mailowy, także w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z dostarczaniem dokumentów.

4. Utraciłem prace, (moja mama, tata utracili pracę) w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego (pracodawca nie przedłużył umowy o pracę, zawiesił działalność itp.). Obecnie sytuacja materialna mojej rodziny jest bardzo trudna. Czy z tego tytułu mogę ubiegać się o zapomogę lub inną pomoc ze strony Uczelni?

Student/doktorant, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej sytuacją zagrożenia epidemicznego, może otrzymać zapomogę z funduszu stypendialnego.

Ponadto można też ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, w związku ze zmianą sytuacji materialnej rodziny. Należy jednak pamiętać, że student / doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne, jeżeli znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a dochód jego rodziny nie przekracza 1 050 zł miesięcznie na członka rodziny. Jeżeli student / doktorant lub członek jego rodziny uzyskiwał dochód z danego źródła, który utracił w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego (zgodnie z katalogiem dochodów utraconych określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów np. rozwiązanie umowy o pracę), może złożyć w takiej sytuacji wniosek o przyznanie stypendium socjalnego lub oświadczenie o zmianie sytuacji materialnej z powodu utraty dochodu - załącznik nr 11 do Regulaminu.

5. W jaki sposób mogę złożyć wniosek o zapomogę czy stypendium socjalne?

ZAPOMOGA
Wniosek o przyznanie zapomogi należy sporządzić wg wzoru - wzór wniosku o zapomogę w okresie zagrożenia epidemiologicznego

Uwaga!!! zgodnie z ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w okresie zagrożenia epidemicznego zapomogę przyznaje Rektor a nie Komisja Stypendialna, zatem nie składamy wniosku przez WU, tylko wg podanego wzoru (dotyczy to również zapomóg z powodu innego niż związanego z obecną sytuacją zagrożenia epidemicznego).

STYPENDIUM SOCJALNE

Do oświadczenia należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające zmianę sytuacji materialnej.

6. Jakie dokumenty powinienem dołączyć do wniosku o zapomogę?

Ubiegając się o zapomogę na podstawie powyższej okoliczności, należy:

 1. Przedstawić, jak zaistniała sytuacja przyczyniła się do trudnej sytuacji życiowej, w której przejściowo znalazł się student i jego rodzina (np. trudna sytuacja materialna rodziny).
 2. Udokumentować zaistniałą sytuację: rozwiązanie umowy o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie o zawieszeniu działalności gospodarczej, zaświadczenie od pracodawcy o zawieszeniu wypłaty, zaświadczenia o aktualnej sytuacji materialnej rodziny, jeżeli zmieniła się ona w stosunku do danych przedstawionych we wniosku o stypendium socjalne na semestr letni itp. oraz obowiązkowo potwierdzenie wysokości dochodu osiągniętego w 3 ostatnich miesiącach poprzedzających złożenie wniosku (dotyczy dochodu utraconego).

  7. Gdzie mogę złożyć wniosek o zapomogę lub stypendium socjalne?

  Wniosek o stypendium socjalne / zapomogę / oświadczenie o zmianie sytuacji materialnej wraz z dokumentami należy przesłać na adres email (skan lub zdjęcie) lub za pośrednictwem poczty polskiej na wskazany adres, dane teleadrsowe dostępne na stronie: kontakty - Uniwersytet Rzeszowski (ur.edu.pl) 

  UWAGA!!! Przed zrobieniem skanów / zdjęć należy podpisać wniosek, oświadczenie.

  8Jak mogę odebrać decyzję o przyznaniu świadczenia?

  Decyzje o przyznaniu świadczeń będą wysyłane przez Uczelnię za pośrednictwem poczty polskiej. Odebranie w ten sposób decyzji gwarantuje realizacje wypłaty świadczenia. Nie musi Pan / Pani odsyłać podpisanej decyzji, należy ją jedynie odebrać.

  9. Czy w związku z odwołaniem zajęć stypendia nadal będą wypłacane w ustalonych terminach?

  Tak. Stypendia będę wypłacane w ustalonych wcześniej terminach.

  10. Czy w związku z pogorszeniem sytuacji materialnej mojej rodziny mogę starać się o obniżenie opłaty za studia

  Tak.  Jeżeli na skutek okoliczności losowych znalazł się Pan/Pani w trudnej sytuacji materialnej, może Pan/Pani złożyć wniosek o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat. Wniosek należy kierować do Dziekana Kolegium przesłać na adres email (skan lub zdjęcie) lub za pośrednictwem poczty polskiej na adres właściwego dziekanatu (adresy dostępne na stronie ur.edu.pl, w zakładce: Kolegia / Kolegium Nauk… / Student / Dziekanat.). Do wniosku należy dołączyć dokumenty umożliwiające ocenę trudnej sytuacji materialnej studenta. Wzór podania do dziekana kolegium