Pytania i odpowiedzi w dobie COVID-19

 

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi mają charakter wyłącznie informacyjny, wraz z rozwojem sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19, mogą ulec zmianie. Aktualizacje będą wpisywane bezpośrednio pod pytaniem, którego dotyczą.


1. W jakim trybie będą odbywać się zajęcia na UR w roku akademickim 2021/2022?

W związku wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464) informujemy, że od nowego roku akademickiego 2021/2022 Uniwersytet Rzeszowski przewiduje powrót do realizacji kształcenia w siedzibie Uczelni z wyłączeniem przedmiotów ogólnouczelnianych, które będą realizowane w formie zdalnej.

Jednocześnie w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej lub wprowadzenia przepisów powszechnie obowiązujących ograniczających funkcjonowanie Uczelni możliwe jest przywrócenie  kształcenia w trybie hybrydowym lub w całości zdalnym.


2. Czy legitymacje studenckie są ważne?
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464) legitymacje studenckie pozostają ważne - bez konieczności przedłużania ich ważności - do 14 października 2021 r.


3. Jak wygląda sprawa dostarczenia dokumentów do dziekanatów?

Przed wizytą w dziekanacie zalecamy sprawdzenie na stronie internetowej aktualnych godzin pracy dziekanatu i wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mejlowy.

4. Utraciłem prace (moja mama, tata utracili pracę) w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego (pracodawca nie przedłużył umowy o pracę, zawiesił działalność itp.). Obecnie sytuacja materialna mojej rodziny jest bardzo trudna. Czy z tego tytułu mogę ubiegać się o zapomogę lub inną pomoc ze strony Uczelni?

Student/doktorant, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej sytuacją zagrożenia epidemicznego, może otrzymać zapomogę z funduszu stypendialnego.

Ponadto można też ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, w związku ze zmianą sytuacji materialnej rodziny. Należy jednak pamiętać, że student / doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne, jeżeli znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a dochód jego rodziny nie przekracza 1 050 zł miesięcznie na członka rodziny. Jeżeli student / doktorant lub członek jego rodziny uzyskiwał dochód z danego źródła, który utracił w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego (zgodnie z katalogiem dochodów utraconych określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów np. rozwiązanie umowy o pracę), może złożyć w takiej sytuacji wniosek o przyznanie stypendium socjalnego lub oświadczenie o zmianie sytuacji materialnej z powodu utraty dochodu - załącznik nr 11 do Regulaminu.

5. W jaki sposób mogę złożyć wniosek o zapomogę czy stypendium socjalne?

ZAPOMOGA
Wniosek o przyznanie zapomogi należy sporządzić wg wzoru - wzór wniosku o zapomogę w okresie zagrożenia epidemiologicznego

Uwaga!!! zgodnie z ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w okresie zagrożenia epidemicznego zapomogę przyznaje Rektor a nie Komisja Stypendialna, zatem nie składamy wniosku przez WU, tylko wg podanego wzoru (dotyczy to również zapomóg z powodu innego niż związanego z obecną sytuacją zagrożenia epidemicznego).

STYPENDIUM SOCJALNE

Do oświadczenia należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające zmianę sytuacji materialnej.

6. Jakie dokumenty powinienem dołączyć do wniosku o zapomogę?

Ubiegając się o zapomogę na podstawie powyższej okoliczności, należy:

 1. Przedstawić, jak zaistniała sytuacja przyczyniła się do trudnej sytuacji życiowej, w której przejściowo znalazł się student i jego rodzina (np. trudna sytuacja materialna rodziny).
 2. Udokumentować zaistniałą sytuację: rozwiązanie umowy o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie o zawieszeniu działalności gospodarczej, zaświadczenie od pracodawcy o zawieszeniu wypłaty, zaświadczenia o aktualnej sytuacji materialnej rodziny, jeżeli zmieniła się ona w stosunku do danych przedstawionych we wniosku o stypendium socjalne na semestr letni itp. oraz obowiązkowo potwierdzenie wysokości dochodu osiągniętego w 3 ostatnich miesiącach poprzedzających złożenie wniosku (dotyczy dochodu utraconego).

  7. Gdzie mogę złożyć wniosek o zapomogę lub stypendium socjalne?

  Wniosek o stypendium socjalne / zapomogę / oświadczenie o zmianie sytuacji materialnej wraz z dokumentami należy przesłać na adres email (skan lub zdjęcie) lub za pośrednictwem poczty polskiej na wskazany adres, dane teleadresowe dostępne na stronie: kontakty - Uniwersytet Rzeszowski (ur.edu.pl) 

  UWAGA!!! Przed zrobieniem skanów / zdjęć należy podpisać wniosek, oświadczenie.

  8Jak mogę odebrać decyzję o przyznaniu świadczenia?

  Decyzje o przyznaniu świadczeń będą wysyłane przez Uczelnię za pośrednictwem poczty polskiej. Odebranie w ten sposób decyzji gwarantuje realizacje wypłaty świadczenia. Nie musi Pan / Pani odsyłać podpisanej decyzji, należy ją jedynie odebrać.

  9. Czy w związku z pogorszeniem sytuacji materialnej mojej rodziny mogę starać się o obniżenie opłaty za studia

  Tak.  Jeżeli na skutek okoliczności losowych znalazł się Pan/Pani w trudnej sytuacji materialnej, może Pan/Pani złożyć wniosek o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat. Wniosek należy kierować do Dziekana Kolegium przesłać na adres email (skan lub zdjęcie) lub za pośrednictwem poczty polskiej na adres właściwego dziekanatu (adresy dostępne na stronie ur.edu.pl, w zakładce: Kolegia / Kolegium Nauk… / Student / Dziekanat.). Do wniosku należy dołączyć dokumenty umożliwiające ocenę trudnej sytuacji materialnej studenta. Wzór podania do dziekana kolegium