Pytania i odpowiedzi w dobie COVID-19

 

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi mają charakter wyłącznie informacyjny, wraz z rozwojem sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19, mogą ulec zmianie. Aktualizacje będą wpisywane bezpośrednio pod pytaniem, którego dotyczą.

 

 1. Utraciłem prace, (moja mama, tata utracili pracę) w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego (pracodawca nie przedłużył umowy o pracę, zawiesił działalność itp.). Obecnie sytuacja materialna mojej rodziny jest bardzo trudna. Czy z tego tytułu mogę ubiegać się o zapomogę lub inną pomoc ze strony Uczelni?

Student / doktorant, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej sytuacją zagrożenia epidemicznego, może otrzymać zapomogę z funduszu stypendialnego. W okresie zagrożenia epidemicznego taką zapomogę przyznaje Rektor UR.

Ponadto można też ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, w związku ze zmianą sytuacji materialnej rodziny. Należy jednak pamiętać, że student / doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne, jeżeli znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a dochód jego rodziny nie przekracza 1 000 zł miesięcznie na członka rodziny. Jeżeli student / doktorant lub członek jego rodziny uzyskiwał dochód z danego źródła, który utracił w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego (zgodnie z katalogiem dochodów utraconych określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów np. rozwiązanie umowy o pracę), może złożyć w takiej sytuacji wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (jeżeli nie składał w semestrze letnim) lub oświadczenie o zmianie sytuacji materialnej z powodu utraty dochodu - zał. nr 11 do Regulaminu (w przypadku złożenia wniosku w semestrze letnim)..

 

 1. W jaki sposób mogę złożyć wniosek o zapomogę czy stypendium socjalne?

a. ZAPOMOGA
Wniosek o przyznanie zapomogi należy sporządzić wg wzoru - wzór wniosku o zapomogę w okresie zagrożenia epidemiologicznego

Uwaga!!! zgodnie z ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w okresie zagrożenia epidemicznego zapomogę przyznaje Rektor a nie Komisja Stypendialna, zatem nie składamy wniosku przez WU, tylko wg podanego wzoru (dotyczy to również zapomóg z powodu innego niż związanego z obecną sytuacją zagrożenia epidemicznego).

b. STYPENDIUM SOCJALNE

Do oświadczenia należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające zmianę sytuacji materialnej.

 

 1. Jakie dokumenty powinienem dołączyć do wniosku o zapomogę?

Ubiegając się o zapomogę na podstawie powyższej okoliczności, należy:

 1. Przedstawić, jak zaistniała sytuacja przyczyniła się do trudnej sytuacji życiowej, w której przejściowo znalazł się student i jego rodzina (np. trudna sytuacja materialna rodziny).
 2. Udokumentować zaistniałą sytuację: rozwiązanie umowy o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie o zawieszeniu działalności gospodarczej, zaświadczenie od pracodawcy o zawieszeniu wypłaty, zaświadczenia o aktualnej sytuacji materialnej rodziny, jeżeli zmieniła się ona w stosunku do danych przedstawionych we wniosku o stypendium socjalne na semestr letni itp. oraz obowiązkowo potwierdzenie wysokości dochodu osiągniętego w 3 ostatnich miesiącach poprzedzających złożenie wniosku (dotyczy dochodu utraconego).

 

 1. Gdzie mogę złożyć wniosek o zapomogę lub stypendium socjalne?

Wniosek o stypendium socjalne / zapomogę / oświadczenie o zmianie sytuacji materialnej wraz z dokumentami należy przesłać na adres email (skan lub zdjęcie) lub za pośrednictwem poczty polskiej na wskazany adres.

UWAGA!!! Przed zrobieniem skanów / zdjęć należy podpisać wniosek, oświadczenie.

 

Kolegium

adres email

adres

telefon

Nauk Humanistycznych

[email protected]

Dziekanat Spraw Socjalnych
Al. mjr. W. Kopisto 2 B
35-15  Rzeszów

17 872 12 86

Nauk
Medycznych

[email protected],

Dziekanat Spraw Socjalnych
Al. Kopisto 2a
35-959 Rzeszów

kontakt wyłącznie mailowy

Nauk Przyrodniczych

[email protected]

Dziekanat Spraw Socjalnych
Budynek A0
ul. St. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

17 851 85 26

Nauk
Społecznych

[email protected]

Dziekanat Spraw Socjalnych
ul. Ćwiklińskiej 2
35-601 Rzeszów

17 872 16 08

 

 1. Jak mogę odebrać decyzję o przyznaniu świadczenia?

Decyzje o przyznaniu świadczeń będą wysyłane przez Uczelnię za pośrednictwem poczty polskiej. Odebranie w ten sposób decyzji gwarantuje realizacje wypłaty świadczenia. Nie musi Pan / Pani odsyłać podpisanej decyzji, należy ją jedynie odebrać.

 

 1. Czy w związku z odwołaniem zajęć stypendia nadal będą wypłacane w ustalonych terminach?

Tak. Stypendia będę wypłacane w ustalonych wcześniej terminach.

 

 1. Co z egzaminami komisyjnymi z sesji zimowej?

Z racji stanu zagrożenia epidemicznego termin egzaminów komisyjnych został wydłużony. Studenci, którzy dostali zgodę na egzamin komisyjny są w systemie Uczelnia10 warunkowo przeniesieni na semestr kolejny.

 

 1. Co z obronami prac dyplomowych z semestru zimowego?

Studenci, którzy zaliczyli semestr i złożyli prace dyplomową w terminie, zachowują prawa studenckie i posiadają status - oczekujący na egzamin dyplomowy do dnia egzaminu dyplomowego.

 

 1. Czy legitymacje studenckie są ważne?

Tak. Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności (…). Tarcza 2.0. wprowadziła dodatkowe uregulowania wskazujące, że legitymacje studenckie zachowają ważność w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Uczelni oraz przez 60 dni po zakończeniu ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Uczelni (bez konieczności potwierdzania ich ważności).

 

 1. Czy rok akademicki będzie wydłużony?

Na razie nie jest planowane wydłużenie roku akademickiego (formalnie kończy się on 30 września 2020 r.). Sytuacja jest dynamiczna i może to ulec zmianie.

 

 1. Jak wygląda sprawa dostarczenia dokumentów do dziekanatów?

Jeśli sprawy do załatwienia w dziekanacie nie są pilne, zalecamy odłożenie ich na inny termin. W sprawach niecierpiących zwłoki zalecamy kontakt telefoniczny i/lub mailowy, także w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z dostarczaniem dokumentów.

 

 1. Czy należy składać podanie o obniżenie opłaty za studia niestacjonarne?

Nie. Zgodnie z zarządzeniem nr 44/2020 Rektora UR opłata za usługi edukacyjne w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, obowiązujące dla danego cyklu kształcenia, są obniżone o 20%.

 

 1. Co w przypadku dokonania całej opłaty za studia ?

Po obniżeniu wysokości opłaty za usługi edukacyjne o 20% w semestrze letnim 2019/2020 powstała nadpłata zostanie zaliczona na poczet kolejnej raty w następnym roku akademickim lub na wniosek studenta złożony w dziekanacie, zwrócona na nr konta podany we wniosku.

Wzór podania o zwrot nadpłaty

 

 1. Czy w związku z pogorszeniem się sytuacji materialnej mojej rodziny z powodu korona wirusa, mogę starać się o obniżenie opłaty za studia w kwocie większej niż 20% z zarzadzania Rektora UR?

Tak.  Jeżeli na skutek okoliczności losowych znalazł się Pan / Pani w trudnej sytuacji materialnej, może Pan / Pani złożyć wniosek o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat. Wniosek należy kierować do Dziekana Kolegium przesłać na adres email (skan lub zdjęcie) lub za pośrednictwem poczty polskiej na adres właściwego dziekanatu (adresy dostępne na stronie ur.edu.pl, w zakładce: Kolegia / Kolegium Nauk… / Student / Dziekanat.). Do wniosku należy dołączyć dokumenty umożliwiające ocenę trudnej sytuacji materialnej studenta.

Wzór podania do dziekana kolegium

 

15. Czy zapomoga przysługuje wyłącznie osobom, które nie posiadają umowy o pracę, czy można składać również wnioski posiadając umowę zlecenie?

Jak najbardziej można składać wnioski w przypadku zakończenia czy rozwiązania umowy zlecenia. Należy jednak pamiętać, że, jak wskazano wyżej, student /doktorant powinien wskazać jak utrata dochodu z tego tytułu wpłynęła na przejściowo trudną sytuację życiową.