Informacje z posiedzeń Senatu

28.11.2019 r.

Porządek obrad posiedzenia

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

w dniu 28 listopada 2019 r.

 

 

 1. Zmiany w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Polityki otwartości dostępu do badań naukowych wraz z danymi badawczymi uzyskanymi w jednostkach naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uzupełnienie składu senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 4. Informacja Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia o wynikach rekrutacji na bieżący rok akademicki oraz liczbie studentów UR.
 5. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim – sprawozdanie za rok akademicki 2018/2019.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 7. Zmiany w Uchwale nr 413/02/2019 Senatu UR z dnia 28 lutego 2019 r.
  w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów studiów wyższych
  w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 8. Projekt uchwały w sprawie: przeniesienia studenta na Uniwersytet Rzeszowski z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia programu studiów podyplomowych: historia.
 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia programu studiów podyplomowych: wiedza
  o społeczeństwie.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu: Termomodernizacja Domów Studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego Ds. Laura, Ds. Filon, Ds. Hilton, Ds. Merkury w Rzeszowie.
 12. Sprawy różne.

wstecz