Informacje z posiedzeń Senatu

27.06.2019 r.

 

 

Porządek obrad posiedzenia

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

w dniu 27 czerwca 2019 r.

 

 1. Przyjęcie uchwały w sprawie terminów posiedzeń Senatu UR we wrześniu roku akademickiego 2018/2019 oraz w roku akademickim 2019/2020.
 2. Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie mgr inż. Barbary Oskroby na stanowisku Kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Sprawy osobowe:
  –    wniosek Rady Wydziału Muzyki o zatrudnienie Prof. Dr. Na Song na stanowisku profesora wizytującego.
 4. Ocena działalności Uczelni oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rektora.
 5. Informacja Prorektora ds. Finansów i Organizacji na temat sytuacji finansowej Uczelni na tle innych uniwersytetów.
 6. Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Rzeszowskiego na 2019 rok.
 7. Uchwalenie Regulaminu wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na UR.   
 9. Zatwierdzenie uchwały w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2020/2021.
 10. Projekt uchwały Senatu w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 11. Przyjęcie uchwały w prawie określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia się na UR.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie Uniwersyteckiego Centrum Dydaktycznego (UCD).
 13. Sprawy różne.

 

 

wstecz