Informacje z posiedzeń Senatu

25.06.2020 r.

Porządek obrad zdalnego posiedzenia

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

w dniu 25 czerwca 2020 r.

 

 

 

 1. Głosowanie w sprawie nadania Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Górnemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Uchwała w sprawie poparcia wniosku Rady Naukowej Kolegium Nauk Humanistycznych
  o nadanie dr hab. Annie Wydryckiej tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk humanistycznych.
 3. Sprawy osobowe:
 • zaopiniowanie kandydatury dra hab. Pawła Sierżęgi, prof. UR do pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • zaopiniowaniekandydatury dr Bożeny Jaskowskiej do pełnienia funkcji Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • zaopiniowanie kandydatury dra Mateusza Hołojucha do pełnienia funkcji Dyrektora Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • zaopiniowanie kandydatury dra Sławomira Schultisa do pełnienia funkcji Dyrektora Studium Języków Obcych,
 • zaopiniowanie kandydatury dra Miłosza Szczudło do pełnienia funkcji Dyrektora Studium Wychowania Fizycznego i Rekreacji,
 • zaopiniowanie kandydatury mgra Romualda Kalinowskiego do pełnienia funkcji Dyrektora Studium Kulturalno – Oświatowego „Resovia Saltans”.
 1. Ocena działalności Uczelni oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rektora.
 2. Poparcie wniosku o przyznanie Uniwersytetowi Rzeszowskiemu uprawnień do nadawania stopnia doktora:
 • w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki
  o kulturze fizycznej,
 • w dziedzinie sztuki w dyspcyplinie sztuki muzyczne,
 • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka.
 1. Uchwała w sprawie zasad udzielania zgody na zatrudnienie na drugim etacie w innej szkole wyższej – poza Uniwersytetem Rzeszowskim.
 2. Przyjęcie uchwały w sprawie Kodeksu etyki nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie pracy Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Zatwierdzenie uchwały w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia
  i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2021/2022.
 5. Ustalenie programu studiów podyplomowych: zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa.
 6. Ustalenie programu studiów podyplomowych: bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
  w podmiotach leczniczych.
 7. Sprawy różne.

wstecz