Informacje z posiedzeń Senatu

19.12.2019 r.

Porządek obrad posiedzenia

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

w dniu 19 grudnia 2019 r.

 

 1. Wręczenie indywidualnych decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego potwierdzających przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców.
 2. Prezentacja koncepcji rozbudowy, nadbudowy i modernizacji budynku A1 (część B) Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Zmiany w składzie osobowym senackiej Komisji ds. Kształcenia.
 4.  Zmiany w składzie pierwszej Rady Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Zatwierdzenie zmian w Uchwale nr 478/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 6. Zatwierdzenie korekty planu rzeczowo – finansowego UR na 2019 r.
 7. Uchwała w sprawie zasad i trybu przyjmowania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego na rok akademicki 2020/2021.
 8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie programu kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2020/2021 w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 9. Zatwierdzenie uchwały w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych – spółdzielczość mieszkaniowa – aspekty ekonomiczno – organizacyjne oraz prawne.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany w programie studiów dla kierunku: inżynieria bezpieczeństwa, studia pierwszego stopnia w cyklu kształcenia rozpoczynającym się od roku 2018/2019.
 11. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr 462/06/2019 w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2020/2021.
 12. Zmiany w Uchwale nr 460/06/2019 w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 13. Zmiany w Uchwale nr 483/09/2019 w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 14. Zatwierdzenie zmian w Uchwale nr 482/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim (zmienionej Uchwałą nr 487/10/2019 Senatu UR z dnia 24 października 2019 r.).
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania Centrum Polonijnego w ramach Kolegium Nauk Humanistycznych.
 16. Sprawy różne.

wstecz