Aktualności

Samorząd województwa przyznał dotacje dla podkarpackich uczelni. Uniwersytet Rzeszowski otrzymał 340 000 zł

Po raz kolejny samorząd województwa przyznał dotacje dla podkarpackich uczelni.  W tym roku  szkoły wyższe otrzymały z budżetu województwa aż 1,7 mln złotych wsparcia na zakupy inwestycyjne. Dotacja trafiła do dziesięciu uczelni z terenu Podkarpacia. Pomoc w tej formie samorząd przyznaje uczelniom od 2004 roku, a od początku realizacji tego wsparcia z budżetu województwa przeznaczono na ten cel 29,2 mln zł.

Uniwersytet Rzeszowski otrzymał dofinansowanie w kwocie 340 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup aparatury oraz oprogramowania do sterowania i analizy danych dla Laboratorium Technologii MBE w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Mikroelektroniki i Nanotechnologii Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego”

Przyznane środki zostaną przeznaczone na rozbudowę i unowocześnienie stanowiska pomiarowego złożonego z dyfraktometru rentgenowskiego (przyrządu pomiarowego służącego do analizy struktury substancji krystalicznych na podstawie ich obrazów dyfrakcyjnych) oraz modułu analizy danych.

Zakupiona aparatura badawcza będzie przeznaczona do pracy z materiałami wytwarzanymi w technologii Epitaksji z wiązek molekularnych, która jest rozwijana w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Mikroelektroniki i Nanotechnologii Instytutu Inżynierii Materiałowej UR. Materiały produkowane w CDNMiN w tej technologii znajdują zastosowanie w optoelektronice jako detektory i źródła promieniowania podczerwonego. Rozbudowa stanowiska do pomiarów oraz zakupione oprogramowanie do analizy danych pozwoli na  polepszenie jakości produkowanych materiałów, a co za tym idzie polepszenie ich własności istotnych z punktu widzenia ich zastosowania.

fot. Michał Bosek/ Samorząd Województwa Podkarpackiego

wstecz