dr Jarosław Herbert

  • Jednostka:
    Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
  • Budynek: Cicha 2
  • Pokój: 13
  • Nr telefonu: +4817871990
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0003-0434-6263
  • Konsultacje: Wtorek - 12.00-13.30; Czwartek - 12.00-13.30;

Informacje

PRACOWNIA ANTROPOMETRII

Prowadzone przedmioty:

Metodyka treningu zdrowotnego, Podstawy rekreacji z elementami treningu zdrowotnego, Trening Zdrowotny, Hipoterapia, Letnie formy aktywności ruchowe, Aktywne formy turystyki szkolnej, Seminarium dyplomowe, Hotelarstwo, Zabawy i gry ruchowe z metodyką.

Obszary badań:

Aktywność fizyczna, Zdrowy Styl Życia, Akcelerometria     

Jest członkiem WHO European network for health-enhancing physical activity (HEPA Europe), Pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego czasopisma Scientific Review of Physical Culture. Jest recenzentem w wielu czasopismach naukowych: IJERPH, Healthcare, Children, Sustainability, BMC Pediatrics, Journal of Sports Sciences.

 

Uprawnienia instruktorskie:      

Instruktor sportu w dyscyplinie Piłka siatkowa

Instruktor rekreacji w dyscyplinie Surwiwal

Instruktor rekreacji w dyscyplinie Narty Biegowe

Instruktor rekreacji w dyscyplinie Jazda konna

Instruktor rekreacji w dyscyplinie Hipoterapia

Instruktor rekreacji w dyscyplinie Kajakarstwo

 

Inne uprawnienia:         

Przewodnik Beskidzki (górski)

Animator czasu wolnego

Studia podyplomowe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z zakresu Turystyki, Agroturystyki, Hotelarstwa oraz Żywienia

 

Opiekun oraz członek-założyciel - Studenckie Koło Naukowe "Podróżników"

Koordynator ds. klasy akademickiej Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej

Sędzia klasy III - skoki przez przeszkody - Polski Związek Jeździecki

Członek zespołu programowego kierunku Turystyka i Rekreacja

Członek komisji egzaminacyjnej w Studenckim Kole Przewodników Beskidzkich w Rzeszowie

 

 

LABORATORY OF ANTHROPOMETRY
Subjects taught: Methodology of health training, Basics of recreation with elements of health training, Health Training, Hippotherapy, Summer forms of physical activity, Active forms of school tourism, Diploma seminar, Hotel management, Movement games and games with methodology.


Research areas: Physical activity, Healthy Lifestyle, Accelerometry


Instructor's qualifications:
Volleyball sports instructor
Survival Recreation Instructor
Recreation instructor in the discipline of Cross-Country Skiing
Recreation instructor in the horse riding discipline
Recreation instructor in the discipline of Hippotherapy
Recreation instructor in the discipline of canoeing
Other permissions:
Beskidzki Guide (mountain)
Free time animator
Postgraduate studies at the Warsaw University of Life Sciences in the field of Tourism, Agritourism, Hotel Management and Nutrition


Tutor and founding member - Student Science Club "Travellers"
Coordinator for the academic class of the Institute of Physical Culture Sciences
Class III judge - show jumping - Polish Equestrian Association
Member of the program team of the Tourism and Recreation major
Member of the examination committee at the Student Circle of Beskid Guides in Rzeszów

Publikacje