dr hab. n. med. inż. Prof. UR Dorota Bartusik-Aebisher

  • Jednostka:
    Kolegium Nauk Medycznych - Instytut Nauk Medycznych - Zakład Biochemii i Chemii Ogólnej
  • Budynek: G4
  • Pokój: 231
  • Nr telefonu: 178516858
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-5557-5464
  • Konsultacje: Wtorek: 11:00 - 15:00

Informacje

Dr hab. n. med. inż. Dorota Bartusik-Aebisher, Prof. UR pracuje w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zakres zainteresowań dotyczy zagadnień związanych z zastosowaniem spektroskopii i obrazowania przy użyciu magnetycznego rezonansu jądrowego substancji w badaniach nad lekami antynowotworowymi w biologii medycznej. Na uwagę zasługuje oryginalna praca prowadzona na Leiden University (Holandia) z zakresu biochemii, która dotyczyła analizy strukturalnej białek w ciele stałym.

Ważnym krokiem na drodze awansu naukowego był wybór tematyki rozprawy doktorskiej obronionej w 2005 roku i zatytułowanej„ Zastosowanie spektroskopii 19F NMR do oznaczania aminokwasów w płynach ustrojowych człowieka”. Uzyskała doktorat w dziedzinie chemii organicznej na Politechnice Warszawskiej. Uzyskanymi wynikami udowodniła, że 19F NMR to wygodne narzędzie do ilościowego i jakościowego oznaczenia aminokwasów w płynach ustrojowych człowieka. Narzędzie zostało wykorzystane w diagnostyce wielu chorób. Badania związane z pracą doktorską były realizowane we współpracy z jednostką badawczo-rozwojową Ministerstwa Zdrowia, z Instytutem Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Swoją metodę autorka zastosowała w badaniach składu moczu noworodków – w ocenie bloków genetycznych w przemianach metabolicznych aminokwasów.

W roku 2015 dr  hab. Dorota Bartusik-Aebisher, Prof. UR uzyskała habilitację w naukach medycznych (z biologii medycznej) na I Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Aktualnie jej głównym zainteresowaniem badawczym jest praca nad HER2 – pozytywnym rakiem piersi i obrazowanie molekularne stosowane w monitorowaniu dostarczania leków i badania skuteczności leków w modelach in vitro oraz in vivo.

Dr hab. Bartusik-Aebisher otrzymała liczne granty Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w roku 2001 i 2003, Stypendium Europejskiego Komitetu Badań Naukowych w Brukseli  (European Research  Council) w roku 2004, Stypendium Narodowego Instytutu Zdrowia (National Institutes of Health) w USA w roku 2005, Kanadyjskiej Rady Nauk Przyrodniczych i Badań Inżynieryjnych (Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada) w 2006 roku, kilkakrotne stypendia Narodowego Komitetu Badań Naukowych w Ottawie w Kanadzie (National Research Council Canada) w latach 2006, 2007, 2008 i 2009, granty Narodowego Instytutu Raka (NCI) w USA w 2005 i Kanadzie 2006 oraz grant IDEA dla młodych naukowców od fundacji kanadyjskiej Canadian Breast Cancer Research Alliance w Toronto w roku 2010. Należy do nielicznej grupy naukowców posiadających umiejętności warsztatowe zastosowania nowoczesnej techniki diagnostycznej w onkologii hiperpolaryzacji jąder 13C w modelach zwierzęcych in vivo, które nabyla w MD Anderson Cancer Center, University of Texas w Huston. Pracę nad nowymi systemami dostarczania leków do komórek nowotworowych jajnika OVCAR-5 prowadziła intensywnie w czasie współpracy z Harvard Medical School w Bostonie oraz The City University of New York (CUNY, NY, USA).

Dr hab. Bartusik-Aebisher, Prof. UR  zarówno w czasie edukacji w Polsce, jak i wielokrotnego pobytu w Holandii, Kanadzie i USA odniosła wiele sukcesów badawczych. Praca na uczelniach Rzeszowa, Warszawy,  Leiden, Baltimore, Bethesdzie, Ottawie, Edmonton, Calgary, Houston, Nowym Yorku i Atlancie ugruntowała jej pozycję w badaniach MRI i NMR. Dodatkowo posiada certyfikaty szkoleń w roku 2005 i 2006, w dziedzinie zaawansowanego NMR i MRI prowadzonych przez siedzibę BRUKER Biospin w Bostonie, Billerica, USA. Posługując się skomplikowaną aparaturą i właściwie dobranymi metodami, proponuje w swych opracowaniach nowe nieinwazyjne metody obrazowania terapii antynowotworowych. Wykazała, że pochodne fluorowe Trastuzumabu (powszechnie stosowanego leku) skuteczniej niż sam Trastuzumab niszczą komórki nowotworowe raka piersi. To osiągnięcie stanowiło podstawę do aplikacji grantowej z programu OPUS-13 w roku 2018 w Rzeszowie. Jako Koordynator Programu Erasmus opiera swoje działanie na założeniu dynamicznego wzrostu liczby umów międzynarodowych i wzrastającej liczby studentów zagranicznych na UR i kierunku lekarskim. Wizytujący profesorzy i przybywający studenci otrzymują od Koordynatora Programu Erasmus informacje o kierunkach badań prowadzonych w KNM, mają ułatwione spotkania z osobami, których praca stanowi dla nich możliwość nawiązania współpracy, przez co ich pobyt będzie mógł być bardziej produktywny. Organizacja mobilności naukowców i studentów wychodzi naprzeciw potrzebom promocji kierunku lekarskiego prowadzonego w języku angielskim. Jest wybranym na drodze konkursowej Expertem Programu NAWA.

W październiku 2018 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim rozpoczęli zajęcia w języku angielskim pierwsi studenci programu English Division kierunku lekarskiego. W związku z uruchomieniem tej formy kształcenia dr. hab. Bartusik-Aebisher, prof. UR została powołana na Pełnomocnika Rektora ds. rekrutacji na kierunku English Division i pełni te role do dziś.

Dr hab. Dorota Bartusik-Aebisher, Prof. UR jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego  Biochemików URcell. Członkowie Koła czynnie uczestniczą w wydarzeniach naukowych tj. I, II oraz III Sesja Konferencji Kół Naukowych Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego,  Ogólnopolska Konferencja Fizyka dla Medyka, AGH Kraków, Konferencja Radiologia Wspólna Sprawa 2019, 2020, 2021 oraz VI Sesji Kół Naukowych, Zachodniopomorskigo Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, II Ogólnopolskiej Przyrodniczej Konferencji Naukowej Mater naturae. Studenci Koła Biochemikow przygotowali wystawę wyhodowanych roślin "Herbarium 2021", która została zaprezentowana w Przyrodniczo-Medycznym Centrum Badań Innowacyjnych UR. W rezultacie przygotowano 92 abstrakty, które zostały opublikowane w czasopiśmie European Journal of Clinical and Experimental Medicine.  

Dr hab. Bartusik – Aebisher, Prof. UR dba o nabycie kompetencji w zakresie transferu wyników badań do sfery gospodarczej przez studentów Koła Naukowego URCell. Studenci Koła Biochemików URCell wzięli udział w spotkaniach brokerskich przygotowując prezentację prac prowadzonych nad zastosowaniem PDT w tkankach nowotworowych.

Dr hab. Bartusik – Aebisher, Prof. UR była jednym z inicjatorów tematu badawczego: „Prace B+R nad opracowaniem ekspertowego systemu do analizy danych pozyskanych z tkanek raka piersi metodą obrazowania przy użyciu magnetycznego rezonansu jądrowego”, którego wyniki  zostały laureatem konkursu Podkarpackie, Mistrzowskie zmiany i Mistrzem zmian w kategorii: Bezpieczny region.

Dr hab. Bartusik-Aebisher, była wnioskodawcą grantu Najlepsi z Najlepszych 4.0 a po jego otrzymaniu opiekunem naukowym dwóch studentek które w wyniku tej pracy wzięły udział w 4 konferencjach w Danii, Portugalii oraz Chorwacji, a także w rezultacie tego grantu opublikowały 4 prace ze wskaźnikiem Impact Faktor.

Dr hab. Bartusik-Aebisher wraz ze studentami KNM opublikowała łącznie 12 książek które umotywowało do działalności naukowej ponad 500-set studentów Kolegium Nauk Medycznych.  Studenci pod opieka dr hab. Bartusik-Aebisher publikują w języku polskim i angielskim.

Publikacje