Wykaz wymaganych dokumentów / List of documents required

 

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR zobowiązana jest do złożenia w wersji elektronicznej w uczelnianym systemie rekrutacyjnym skanów następujących dokumentów (dokumenty sporządzone w języku obcym innym niż  język angielski, kandydat składa wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego):

 1. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich o uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego; w przypadku absolwentów nieposiadających jeszcze dyplomu – zaświadczenie o ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego (w przypadku przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UR dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów należy złożyć niezwłocznie po jego otrzymaniu);
 2. suplement do dyplomu lub karta przebiegu studiów – w przypadku osób nieposiadających suplementu do dyplomu;
 3. dokument potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie co najmniej B2 zgodny z wykazem certyfikatów stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały rekrutacyjnej;
 4. CV;
 5. wykaz osiągnięć naukowych lub artystycznych kandydata, a w przypadku kandydatów posiadających prace opublikowane – zaświadczenie wystawione przez Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego lub inną bibliotekę uczelnianą o publikacjach kandydata z pełnym zapisem bibliograficznym;
 6. informacja o wskazaniu dyscypliny, w której kandydat planuje realizować tematykę rozprawy doktorskiej;
 7. informacja o wyborze tematyki rozprawy doktorskiej, którą kandydat planuje realizować w trakcie kształcenia w Szkole Doktorskiej UR – temat wybrany z aktualnego wykazu propozycji tematów priorytetowych naukowych lub artystycznych, dostępnych na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej UR, zatwierdzonych przez  Radę Naukową Instytutu dyscyplinowego Uniwersytetu Rzeszowskiego lub dowolnie zgłoszony  przez kandydata temat niewpisujący się w tematy priorytetowe udostępnione na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej UR;
 8. opinia pracownika naukowego ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora dotycząca proponowanej tematyki rozprawy doktorskiej;
 9. opis głównych założeń hipotezy badawczej;
 10. wstępne założenia planowanych badań naukowych lub działań artystycznych;
 11. opinia pracownika naukowego ze stopniem doktora lub doktora habilitowanego lub tytułem profesora na temat dotychczasowej pracy naukowej lub artystycznej kandydata. Autorem opinii nie może być osoba, która prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z kandydatem lub  pozostaje z kandydatem w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa do drugiego stopnia albo w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 12. propozycja kandydata wskazująca potencjalnego promotora rozprawy doktorskiej wraz z uzasadnieniem wskazanej propozycji w odniesieniu do  wstępnych założeń planowanych badań naukowych lub działań artystycznych, które kandydat zamierza realizować w  trakcie kształcenia w Szkole Doktorskiej UR;
 13. akceptacja potencjalnego promotora rozprawy doktorskiej na temat podjęcia się opieki naukowej nad kandydatem w trakcie kształcenia w Szkole Doktorskiej UR;
 14. dokumenty wymienione poniżej, potwierdzające posiadanie minimum jednego osiągniecia naukowego lub artystycznego za rok bieżący i/lub za okres ostatnich 4 lat kalendarzowych poprzedzających postępowanie rekrutacyjne, które dotyczą dyscypliny, w ramach której kandydat przystępuje do postępowania rekrutacyjnego (udokumentowane zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały rekrutacyjnej):
 • opublikowane artykuły naukowe w czasopismach z wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki;
 • prace opublikowane w materiałach konferencji naukowych międzynarodowych;
 • prace opublikowane w materiałach konferencji naukowych krajowych;
 • opublikowane monografie recenzowane;
 • opublikowane rozdziały w monografiach zbiorowych recenzowanych;
 • wystąpienia na konferencjach naukowych;
 • tabelaryczny wykaz osiągnięć artystycznych: wystawy indywidualne, zbiorowe, upublicznienie dzieła plastycznego – projektowego, nagrody i wyróżnienia;
 • tabelaryczny wykaz koncertów lub nagrania zapisane na nośniku elektronicznym, poszerzone o opis zainteresowań i planów artystyczno-projektowo-badawczych w kontekście przewidywanej rozprawy doktorskiej.

 

Inne wymagane dokumenty (dokumenty sporządzone w języku obcym innym niż  język angielski, kandydat składa wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego):

 1. Kandydat przystępujący do postępowania rekrutacyjnego w ramach dyscypliny artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki zobowiązany jest złożyć portfolio prac, poszerzone o opis zainteresowań  i planów artystyczno-projektowo-badawczych w kontekście przewidywanej rozprawy doktorskiej.
 2. Kandydat, z najwyższej jakości osiągnięciami  naukowymi, będący absolwentem studiów pierwszego stopnia zobowiązany jest złożyć, zamiast dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z zaświadczeniem ze średnią ocen z przebiegu toku studiów) lub wystawione przez dziekanat zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia (wraz ze średnią ocen z przebiegu toku studiów) oraz opis dotychczasowych osiągnięć naukowych, wraz z opinią kierownika jednostki uczelnianej (na temat dotychczasowych osiągnięć naukowych kandydata/ki), wykaz oraz kopie artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku, związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi.
 3. Kandydat, z najwyższej jakości osiągnięciami  naukowymi, będący studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, zobowiązany jest złożyć, zamiast dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zaświadczenie o zaliczeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich (wraz ze średnią ocen z przebiegu toku studiów)  oraz opis dotychczasowych osiągnięć naukowych, wraz z opinią kierownika jednostki uczelnianej (na temat dotychczasowych osiągnięć naukowych kandydata/ki), wykaz oraz kopie artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku, związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi.
 4. Kandydat legitymujący się dyplomem ukończenia studiów za granicą zobowiązany jest złożyć dyplom zalegalizowany lub dyplom opatrzony klauzulą apostille lub zaświadczenie o uznaniu, w drodze postępowania nostryfikacyjnego, równoważności dyplomu z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów oraz tytułem zawodowym – o ile jest to wymagane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. Dyplom ukończenia studiów poza Polską i uprawnienia do ubiegania się w Polsce o stopień doktora potwierdzają w kraju kandydata odpowiednie urzędy - najczęściej agencje ministerstwa odpowiedzialnego za szkolnictwo wyższe, ambasady, konsulaty lub agencje krajowe. W przypadku dokumentów uzyskanych za granicą, Uczelnia może zażądać od kandydata zaświadczenia, że dyplom ukończenia studiów uprawnia w kraju, w którym został wydany do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej (w przypadku, gdy informacja taka nie jest zamieszczona na dokumencie uprawniającym do podjęcia kształcenia). Uczelnia może zażądać od kandydata także informacji o skali ocen dokumentów, o których mowa powyżej.

https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/opisy-zagranicznych-systemow-edukacji

https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/otwieranie-przewodow-doktorskich-i-wszczynanie-postepowan-habilitacyjnych

 

An applicant for admission to the UR Doctoral School is required to submit scans of the following documents electronically to the University's admissions system (documents issued in a foreign language other than English will be submitted by the candidate together with the translation into Polish made by a sworn translator):

 1. the original or a copy of the diploma of completion of second-cycle studies or long-cycle studies leading to the degree of Master of Science, Master of Engineering or equivalent; in the case of graduates who do not yet have a diploma - a certificate of completion of second-cycle studies or long-cycle studies leading to the degree of Master of Science, Master of Engineering or equivalent (in the case of admission to the UR Doctoral School, the diploma or a copy of the diploma of completion of studies must be submitted immediately after its receipt by the student);
 2. a diploma supplement or a transcript of the studies for persons who do not possess a diploma supplement;
 3. a document confirming the candidate’s foreign language knowledge at level at least B2, according to the certificate list (Annex 2 to the Resolution on admissions);
 4. a CV;
 5. a list of the candidate's scientific or artistic achievements, and in the case of candidates with published works - a certificate issued by the Library of the University of Rzeszów or another university library about the candidate's publications with a full bibliographic record;
 6. information about the discipline in which the candidate plans to pursue the doctoral dissertation;
 7. information on the choice of the subject of the doctoral dissertation that the candidate plans to pursue during education at the UR Doctoral School - a topic selected from the current list of proposals for priority scientific or artistic topics available on the UR Doctoral School website,  or any subject proposed by the candidate that does not fit into the priority topics;
 8. an opinion of an academic staff member with a doktor habilitowany degree or professor title on the proposed subject of the doctoral dissertation;
 9. a description of the main assumptions of the research hypothesis;
 10. preliminary assumptions of the planned scientific research or artistic activity;
 11. an opinion of an academic staff member with a doctoral degree, doktor habilitowany degree or professor title on the candidate's scientific work to date. The author of the opinion cannot be a person who runs a common household with the candidate or remains with the candidate in the relation of kinship, affinity up to the second degree or in the relation of adoption, custody or guardianship;
 12. the candidate's proposal indicating the potential supervisor of the doctoral dissertation together with the justification of the indicated proposal in relation to the initial assumptions of the planned scientific research or artistic activities that the candidate intends to pursue during his/her studies at the UR Doctoral School;
 13. acceptance of the potential doctoral dissertation supervisor on taking scientific care of the candidate during his/her studies at the UR Doctoral School;
 14. documents confirming the possession of at least one scientific or artistic achievement listed below for the current year and/or for the period of the last 4 calendar years preceding the recruitment procedure within the discipline in which the candidate plans to pursue his/her doctoral thesis, listed below (documented in accordance with Annex 1 to the Resolution on admissions):
 • scientific papers published in ranked scientific journals listed by the Ministry of Education and Science;
 • papers published in the proceedings of international scientific conferences;
 • papers published in the proceedings of national scientific conferences;
 • reviewed monographs published;
 • published chapters in reviewed monographs;
 • presentations at scientific conferences;
 • tabular list of artistic achievements: individual and group exhibitions, public presentation of artistic and design works, awards and distinctions;
 • tabular list of concerts or recordings on an electronic medium, extended by a description of interests and artistic, design and research plans in the context of the planned doctoral dissertation.

 

Other required documents (documents issued in a foreign language other than English will be submitted by the candidate together with the translation into Polish made by a sworn translator):

 1. A candidate in the artistic discipline: fine arts and art conservation is required to submit a portfolio of work expanded by description of interests and artistic, design and research plans in the context of the planned doctoral thesis.
 2. A candidate with the highest academic achievements, being a graduate of the first-cycle studies is obliged to submit, instead of a diploma of completion of second-cycle studies or long-cycle studies, the original or a copy of the diploma the original or a copy of the first-cycle studies diploma (with the average grade for the course of study) or a certificate of completion of the first-cycle studies issued by the Dean's Office (with the average grade for the course of study), as well as a description of previous scientific achievements together with the opinion of the head of the university unit, a list and copies of papers published or accepted for publication, related to the conducted scientific research.
 3. A candidate with the highest academic achievements, being a student who has completed the third year of long-cycle studies, is obliged to submit, instead of a diploma of completion of second-cycle studies or long-cycle studies, a certificate of completion of the third year of a long-cycle master's degree studies (with the average grade for the course of study), as well as a description of previous scientific achievements together with the opinion of the head of the university unit, a list and copies of papers published or accepted for publication, related to the conducted scientific research.
 4. A candidate with a diploma of studies completed abroad is obliged to submit a diploma that has been legalised or bear an Apostille clause or a certificate of recognition, by way of the nostrification procedure, of the equivalence of the diploma with the relevant Polish diploma of graduation and professional title - if it is required by generally applicable law in Poland. A university diploma obtained outside Poland and entitlement to apply in Poland for a doctoral degree are confirmed in the candidate's country by relevant authorities, i.e. usually agencies of the ministry responsible for higher education, embassies, consulates or domestic agencies. In the case of documents obtained abroad, the University may request a certificate from the candidate that the diploma of graduation entitles the country in which it was issued to study at the doctoral school (if such information is not included in the document entitling to undertake education). The University may also request information from the candidate on the scale of assessment of the documents referred to above.   

https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/opisy-zagranicznych-systemow-edukacji

https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/otwieranie-przewodow-doktorskich-i-wszczynanie-postepowan-habilitacyjnych