Rejestracja w postępowaniu rekrutacyjnym / Registration in admissions procedure

 

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR zobowiązana jest do dokonania kompletnej rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym, w tym dołączenia w wersji elektronicznej wszystkich wymaganych dokumentów oraz dodatkowych dokumentów i materiałów potwierdzających osiągnięcia naukowe i/lub artystyczne kandydata (jeśli kandydat takie dodatkowe osiągnięcia posiada). Wszystkie informacje i dokumenty przyjmowane są przez system teleinformatyczny uczelni. System będzie otwarty od 01 czerwca 2023 r. do 08 września 2023 r.

 

A person applying for admission to the UR Doctoral School is obliged to make a complete registration in the university's admissions system, including the electronic attachment of all required documents and additional documents as well as any materials confirming the candidate's scientific and/or artistic achievements (if the candidate possesses such additional achievements). All information and documents are accepted through the university's ICT system. The system will be active from June 1, 2023 to September 8, 2023.