Komisje rekrutacyjne / Admissions commitees

 

Rekrutację w danej dyscyplinie prowadzą komisje rekrutacyjne powołane przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej UR. Dla jednej dyscypliny powoływana jest jedna Komisja Rekrutacyjna. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi co najmniej pięciu nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego, reprezentujących daną dyscyplinę naukową lub artystyczną, w tym: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i członkowie Komisji. Komisja składa się z nieparzystej liczby członków.

Skład komisji rekrutacyjnych

 

Admissions of candidates within particular disciplines are conducted by admissions committees appointed by the Head of the UR Doctoral School. An admissions committee is appointed for each discipline. The admissions committee consists of at least five academic staff members with at least the degree of doktor habilitowany, representing a given scientific or artistic discipline, including: chairperson, deputy chairperson, secretary, and members of the committee. It shall consist of an odd number of members.

The composition of the admissions committees