Jak aplikować - krok po kroku / How to apply – application step by step

 

Etap 1. Wybór dyscypliny

Step 1: Choosing your discipline

 

Wybierz dyscyplinę naukową lub artystyczną, w ramach której chcesz realizować doktorat. Szkoła Doktorska UR rekrutuje w 19 dyscyplinach naukowych i 2 dyscyplinach artystycznych.

Możesz przystąpić do postępowania rekrutacyjnego na dwie lub więcej dyscyplin. W przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na więcej niż jedną dyscyplinę, będziesz zobowiązany do wyboru tylko jednej dyscypliny i rezygnacji z pozostałych przed rozpoczęciem kształcenia.

Nie musisz wybierać dyscyplin, które są tożsame z ukończonym przez Ciebie kierunkiem studiów. Pamiętaj jednak, że w postępowaniu rekrutacyjnym musisz udokumentować co najmniej jedno osiągnięcie naukowe lub artystyczne, które wpisuje się w dyscyplinę, na którą się rekrutujesz.

Szkoła Doktorska UR nie pobiera opłat za postępowanie rekrutacyjne.

 

Choose the scientific or artistic discipline within which you wish to pursue your PhD. The UR Doctoral School recruits in 19 scientific disciplines and 2 artistic disciplines.

You can enter the admissions process for two or more disciplines. If you qualify for admission to more than one discipline, you will be required to choose only one discipline and resign from the others before commencing your education process.

You do not have to choose disciplines that are the same as the field of study that you have completed. Remember, however, that in the admissions procedure you must document at least one scientific or artistic achievement that fits into the discipline for which you are applying.

The UR Doctoral School does not charge a fee for the admissions procedure.

 

Etap 2. Znalezienie przyszłego promotora oraz określenie tematyki przyszłej rozprawy doktorskiej

Step 2: Finding your future supervisor and defining the topic of your future dissertation

 

Szkoła Doktorska UR oferuje kandydatom realizację tematów badawczych w ramach dwóch ścieżek:  

 • wyboru jednego z tematów priorytetowych naukowych lub artystycznych zgłoszonych przez pracowników naukowych instytutów dyscyplinowych UR, którzy będą pełnić funkcję promotora (lista w odpowiedniej zakładce);
 • złożenia własnego autorskiego tematu badawczego niewpisującego się w tematy priorytetowe Szkoły Doktorskiej UR.

Do tematu badawczego musisz dołączyć:

 • opinię pracownika naukowego ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora dotyczącą proponowanej tematyki rozprawy doktorskiej;
 • opis głównych założeń hipotezy badawczej.

Skontaktuj się z potencjalnym promotorem swojej rozprawy doktorskiej i uzyskaj jego akceptację. Pamiętaj, że Twoja propozycja wskazująca potencjalnego promotora rozprawy doktorskiej wraz z uzasadnieniem wskazanej propozycji w odniesieniu do  wstępnych założeń planowanych badań naukowych lub działań artystycznych, które zamierzasz realizować w  trakcie kształcenia w Szkole Doktorskiej UR oraz akceptacja potencjalnego promotora rozprawy doktorskiej na temat podjęcia się opieki naukowej, są dokumentami wymaganymi przy rejestracji elektronicznej.

Promotorem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora.

Promotorem może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie Rzeszowskim posiadający dorobek naukowy lub artystyczny w zakresie problematyki badawczej podejmowanej przez kandydata na doktoranta.

Promotorem może być również nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy zatrudniony poza Uniwersytetem Rzeszowskim wyłącznie w przypadku, gdy Uniwersytet Rzeszowski nie zatrudnia osoby posiadającej dorobek naukowy lub artystyczny w zakresie problematyki badawczej podejmowanej przez kandydata na doktoranta.

 

The UR Doctoral School offers candidates to pursue research topics through either:

 • choosing one of the priority scientific or artistic topics proposed by the research staff of the UR institutes who will act as supervisors (list in the appropriate tab);
 • submitting your own research topic that does not fit into the priority topics of the UR Doctoral School.

The research topic must be accompanied by:

 • an opinion of an independent academic on the proposed topic;
 • a description of the main assumptions of the research hypothesis.

Contact your potential doctoral dissertation supervisor and obtain his/her approval. Please note that the proposal of your potential dissertation supervisor, together with his/her acceptance and a justification of the indicated proposal in relation to the initial assumptions of the planned scientific research or artistic activities that you intend to carry out during your training at the UR Doctoral School, are all documents required for electronic registration.

The supervisor may be a person with the degree of habilitated doctor or professor title.

Any academic teacher employed at the University of Rzeszów who has scientific or artistic achievements in the field of research of the candidate for a doctoral degree may act as his/her supervisor.

An academic teacher or a researcher employed outside the University of Rzeszów may also act as a supervisor on condition that the University of Rzeszów does not employ a person with scientific or artistic achievements in the field of research of the doctoral candidate.

 

Etap 3. Opracowanie koncepcji przyszłej rozprawy doktorskiej pod opieką przyszłego promotora

Step 3: Developing a concept for a future dissertation under your supervisor

 

Pamiętaj, że w wykazie wymaganych dokumentów są wstępne założenia planowanych badań naukowych lub działań artystycznych. W związku z tym:

 • przestudiuj literaturę, określ co Cię interesuje, jaki będzie cel Twoich badań, co chcesz osiągać i jaki problem zamierzasz rozwiązać w wyniku realizacji swojej pracy doktorskiej;
 • zdefiniuj metody badawcze dla potrzeb weryfikacji celów pracy doktorskiej;
 • opracuj wstępnie harmonogram swoich badań, określ etapy oraz zdefiniuj dla nich efekty, za pomocą których będziesz mierzył postęp swoich badań.

Jest to również tematyka, o którą zostaniesz zapytany na rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Please note that the list of required documents includes preliminary assumptions for the planned scientific research or artistic activity. Therefore:

 • study the literature, define what interests you, what the aim of your research will be, what you want to achieve and what problem you intend to solve as a result of your dissertation;
 • define research methods for verification of your dissertation objectives;
 • draw up a preliminary timetable for your research, identify the stages and define the outcomes for them, by means of which you will measure the progress of your research.

The above points will also be inquired about at an interview.

 

Etap 4. Opinia na temat kandydata

Step 4: Opinion on the candidate

 

Do dokumentów rekrutacyjnych musisz dołączyć również opinię pracownika naukowego ze stopniem doktora lub doktora habilitowanego lub tytułem profesora na temat Twojej dotychczasowej pracy naukowej lub artystycznej. Autorem opinii nie może być osoba, która prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z kandydatem lub  pozostaje z kandydatem w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa do drugiego stopnia albo w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Your application documents must also include an opinion of an academic staff member holding a doctorate or a post-doctorate degree or a professor title on your academic work to date. The author of the opinion cannot be a person who runs a common household with the candidate or remains with the candidate in a relationship of kinship, affinity to the second degree or in a relation of adoption, custody or guardianship.

 

Etap 5. Skompletuj dokumenty

Step 5: Completing documents

 

Sprawdź aktualne wymagania dotyczące dokumentów oraz przygotuj ich wersję elektroniczną. Na etapie rejestracji elektronicznej nie ma obowiązku dostarczania oryginałów. Pamiętaj, aby w systemie rekrutacyjnym dołączyć skany wszystkich wymaganych dokumentów. Brak chociażby jednego spowoduje odrzucenie Twojego wniosku. Jeśli posiadasz dodatkowe osiągnięcia naukowe i artystyczne w ramach dyscypliny, na którą się rekrutujesz, dołącz również skany dokumentów potwierdzających te osiągnięcia. Komisja rekrutacyjna może przyznać Ci dodatkowe punkty.

 

Check the current document requirements and prepare an electronic version of the documents. There is no obligation to provide originals at the e-registration stage. Remember to upload scans of all required documents into the admissions system. If even one document is missing, your application will be rejected. If you have additional academic and artistic achievements within the discipline you are applying for, please attach scans of documents confirming these achievements as well. The admissions committee may thus award you additional points.

 

Etap 6. Harmonogram rekrutacji

Step 6: Admissions schedule

 

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest zgodnie z harmonogramem. Pamiętaj, aby przestrzegać podanych terminów. Rejestracja elektroniczna rozpoczyna się 01 czerwca 2023 r.

 

The admissions procedure is conducted according to the schedule. Remember to adhere to the specified deadlines. Electronic registration begins on June 1, 2023.

 

Etap 7. Przygotuj się na rozmowę kwalifikacyjną

Step 7: Be prepared for an interview

 

Jeśli spełniłeś wszystkie wymagania formalne, zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa może być przeprowadzona w kontakcie bezpośrednim lub w formie zdalnej. Rozmowę przeprowadza komisja rekrutacyjna właściwa dla dyscypliny, na którą się rekrutujesz. Każdy z członków komisji ma prawo do zadawania Ci pytań. Rozmowa trwa około 30 minut. Podczas rozmowy uzyskasz informacje o ewentualnych słabych stronach swojej aplikacji.

Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest według punktacji: 0 - 40 pkt. Za pozytywny wynik rozmowy uważa się zdobycie minimum 20 pkt. Pamiętaj, że jeśli z rozmowy kwalifikacyjnej uzyskasz mniej niż 20 pkt., to nie zostaniesz zakwalifikowany do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UR nawet w przypadku, jeśli w ramach pozostałych kryteriów uzyskasz dużą liczbę punktów.  

Szczegółowe informacje na temat rozmowy kwalifikacyjnej umieszczone są w zakładce Kryteria oceny.

 

If you meet all the formal requirements, you will be invited for an interview. The interview may be conducted face-to-face or remotely. The interview will be conducted by the committee appropriate to the discipline for which you are applying. Each member of the committee has the right to ask you questions. The interview lasts approximately 30 minutes. During the interview, you will receive information about any weaknesses in your application.

The interview is scored according to a scale of 0 - 40 points. A score of at least 20 points is considered a positive result of the interview. Please note that if you score less than 20 points in the interview, you will not be qualified for admission to the UR Doctoral School even if you score high in other recruitment criteria.

Detailed information about the interview can be found in the Assessment Criteria tab.

 

Etap 8. Wyniki

Step 8: Results

 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne i będą dostępne na stronie Szkoły Doktorskiej UR. Jeśli zakwalifikujesz się do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UR zobligowany będziesz do dostarczenia oryginałów dokumentów. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów lub dostarczenie dokumentów niekompletnych, będzie skutkować odmową przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UR.

 

The results of the admissions procedure are public and will be available on the UR Doctoral School website. If you qualify for admission to the UR Doctoral School you will be required to provide original documents. Failure to submit documents within the specified time, or the submission of incomplete documents will result in a refusal of admission to the UR Doctoral School.