Prawo konstytucyjne i prawa człowieka oraz prawo porównawcze ustrojowe / Constitutional law and human rights and comparative constitutional law

 

Opis w języku polskim

Description in English

Dyscyplina / Discipline

Nauki prawne

Law

Proponowani promotorzy / Proposed supervisors

dr hab. Radosław Grabowski, prof. UR

rgrabowski@ur.edu.pl

dr hab. Beata Stępień - Załucka, prof. UR

bestepien@ur.edu.pl

dr hab. Grzegorz Pastuszko, prof. UR
gpastuszko@ur.edu.pl

dr hab. Viktoriya Serzhanova, prof. UR vserzhanova@ur.edu.pl

dr hab. Radosław Grabowski, prof. UR

rgrabowski@ur.edu.pl

dr hab. Beata Stępień - Załucka, prof. UR

bestepien@ur.edu.pl

dr hab. Grzegorz Pastuszko, prof. UR
gpastuszko@ur.edu.pl

dr hab. Viktoriya Serzhanova, prof. UR    vserzhanova@ur.edu.pl

Tytuł tematu badawczego / Title of the research topic

Prawo konstytucyjne i prawa człowieka oraz prawo porównawcze ustrojowe

Constitutional law and human rights and comparative constitutional law

Opis tematu badawczego / Description of the research topic

Głównym przedmiotem badań jest prawo konstytucyjne, zasady ustroju RP, prawo parlamentarne i wyborcze, sądy konstytucyjne oraz  instytucje prawne i system praw człowieka. Ponadto problematyka prawno porównawcza ustrojów państw współczesnych.

The main subject of study is constitutional law, the principles of the political system of the Republic of Poland, parliamentary and electoral law, constitutional courts and legal institutions and the human rights system. In addition, legal and comparative problems of the political systems of contemporary states.

Słowa klucze / Keywords

Nauki prawne, prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo ustrojowe

Legal science, constitutional law, human rights, comparative constitutional law

Oczekiwane kompetencje/umiejętności od kandydata na doktoranta / Expected competences/skills from the candidate for a PhD student

Kandydat/ka do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Rzeszowski posiada aktualną wiedzę w zakresie dyscypliny nauki prawne, umie posługiwać się specjalistyczną terminologią prawniczą, w tym w języku obcym. Zna metodologię badań, potrafi przygotować publikację artykułów naukowych, przygotować i prezentować referaty naukowe podczas konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych, planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze. Kandydat ma również świadomość konieczności współpracy z otoczeniem gospodarczym lub społecznym. Kandydat ma świadomość etosu środowiska naukowego oraz odznacza się znajomością obowiązujących zasad etycznych w realizacji prac naukowych, a także regulacji prawnych w zakresie ochrony własności intelektualnej.

A candidate for the Doctoral School conducted by the University of Rzeszów has up-to-date knowledge in the discipline of legal sciences, is able to use specialised legal terminology, including in a foreign language. He/she knows the methodology of research, is able to prepare the publication of scientific articles, prepare and present scientific papers during national and international scientific conferences, plan and implement individual and team research projects. The candidate is also aware of the need to cooperate with the economic or social environment. The candidate is aware of the ethos of the scientific community and has knowledge of the applicable ethical principles in the execution of scientific work, as well as the legal regulations for the protection of intellectual property.