Synteza i ocena koniugatów porfiryny - Ophiobolin A w terapii fotodynamicznej glejaka wielopostaciowego in vitro / Synthesis and Evaluation of Ophiobolin A for Glioblastoma Multiforme Photodynamic Therapy in vitro

 

Opis w języku polskim

Description in English

Dyscyplina / Discipline

nauki medyczne

medical sciences

Promotor / Supervisor

Dr hab. n. med. David Aebisher, prof. UR ([email protected])

Tytuł tematu badawczego / Title of the research topic

Synteza i ocena koniugatów porfiryny - Ophiobolin A w terapii fotodynamicznej glejaka wielopostaciowego in vitro.

Synthesis and Evaluation of Ophiobolin A for Glioblastoma Multiforme Photodynamic Therapy in vitro.

Opis tematu badawczego / Description of the research topic

Obecnie poszukuje się alternatywnych metod leczenia glejaka wielopostaciowego, ponieważ nawroty po leczeniu są niemal powszechne i wiążą się ze złym rokowaniem. Staramy się zbadać właściwości i potencjał odczynników, które łączą indukcję paraptozy z fotodynamicznym działaniem apoptoicznym/nekrotycznym w celu namierzania i zabijania komórek glejaka wielopostaciowego, które przeżywają standardowe leczenie ze względu na odległość od marginesu resekcji i/lub genetyczną oporność na chemioterapię. Donoszono, że naturalny produkt Ophiobolin A zabija komórki glejaka poprzez selektywną reakcję z lipidem błonowym fosfatydyloetanoloaminą kowalencyjnie poprzez reakcję Paala-Knorra, tworząc pirole w nowotworowych asymetrycznych błonach retikulum endoplazmatycznego i / lub mitochondriów. Ta nowa klasa fotouczulaczy trzeciej generacji zostanie skonstruowana poprzez dołączenie Ofioboliny A do barwników na bazie porfiryny i chloru za pomocą znanych procedur syntetycznych. W proponowanym projekcie komórki U87-MG będą hodowane zgodnie ze standardowymi technikami ustalonymi dla komercyjnie dostępnej linii komórkowej. Po założeniu stabilnych hodowli komórkowych U87-MG, komórki zostaną poddane różnym stężeniom fotouczulaczów ofioboliny A i ocenie działania biologicznego w obecności lub nieobecności światła laserowego. Przeanalizowane zostanie biologiczne działanie fotosensybilizatorów ofioboliny A na komórki U87-MG.

Alternative therapies for treatment of glioblastoma multiforme are currently being sought as post-treatment recurrence is nearly universal with a poor prognosis. We seek to explore the properties and potential of reagents that combine paraptosis-induction with apoptoic/necrotic photodynamic action for targeting and killing glioblastoma cells that survive standard treatments due to either their distance from the resection margin and/or their genetic resistance to chemotherapy. It has been reported that the natural product Ophiobolin A, kills glioblastoma cells by selectively reacting with the membrane lipid phosphatidylethanolamine covalently via a Paal-Knorr reaction, forming pyrroles within the cancerous asymmetrical membranes of the endoplasmic reticulum and/or mitochondria. This new class of third-generation photosensitizers will be constructed by attaching Ophiobolin A to both porphyrin and chlorin-based dyes by known synthetic procedures. In the proposed project, U87-MG cells will be cultured according to standardized techniques established for the commercially available cell line. After establishing stable U87-MG cell cultures, cells will be subjected to different concentrations of ophiobolin A- photosensitizers and biological action evaluated in the presence or absence of laser light. The biological action of ophiobolin A-photosensitizers on U87-MG cells will be analyzed.

Słowa klucze / Keywords

terapia fotodynamiczna; ophiobolina A; glejaka wielopostaciowy; fotouczulacze III ciej generacji

Photodynamic Therapy; Ophiobolin A; Glioblastoma Multiforme; Third Generation Photosensitizers

Oczekiwane kompetencje/umiejętności od kandydata na doktoranta / Expected competences/skills from the candidate for a PhD student

absolwent studiów medycznych, lekarz

graduate of medical studies, doctor