Epigenetyczne uwarunkowanie zapalnych chorób reumatycznych o podłożu autoimmunologicznym / Epigenetic determinants of autoimmune inflammatory rheumatic diseases

 

Opis w języku polskim

Description in English

Dyscyplina / Discipline

nauki medyczne

medical sciences

Promotor / Supervisor

Dr hab. n. med. Bogdan Kolarz, prof. UR ([email protected])

Tytuł tematu badawczego / Title of the research topic

Epigenetyczne uwarunkowanie zapalnych chorób reumatycznych o podłożu autoimmunologicznym.

Epigenetic determinants of autoimmune inflammatory rheumatic diseases.

Opis tematu badawczego / Description of the research topic

Proponowany problem badawczy dotyczy badań w zakresie epigenetycznych uwarunkowań reumatoidalnego zapalenia stawów oraz innych chorób o podłożu autoimmunologicznym (główne łuszczycowego zapalenia stawów, tocznia rumieniowatego układowego, zespołu Sjogrena i innych). Ukierunkowany będzie na ocenę metylacji genów, których produkty uczestniczą w patogenezie chorób reumatycznych, oceny micro-RNA, kolistych RNA (circRNA), małych interferujących RNA (siRNA), długich niekodujących RNA (lncRNA) oraz innych niekodujących RNA. Wyniki badań mają na celu odkrycie nowych markerów diagnostycznych, prognostycznych i innych a także będą oceniane w kontekście stosowanego leczenia, z analizą poszczególnych rodzajów terapii oraz związku z jakością życia. Da to możliwość wykrycia wskaźników aktywności tych chorób oraz czynników predykcyjnych dobrej lub złej odpowiedzi na stosowane leczenie. Składową dodatkową prowadzonych badań będzie także poddanie analizie jakości życia chorych, co we współczesnym podejściu do terapii, staje się coraz ważniejszą składową sukcesu terapeutycznego, poza uznanymi wykładnikami aktywności chorób lub odpowiedzi na leczenie, takimi jakDAS28, SLEDAI, ESSDAI etc.).

The proposed research problem concerns research in the field of epigenetic determinants of rheumatoid arthritis and other autoimmune diseases (mainly psoriatic arthritis, systemic lupus erythematosus, Sjogren's syndrome and others). It will focus on the assessment of methylation of genes whose products are involved in the pathogenesis of rheumatic diseases, the assessment of micro-RNA, circular RNAs (circRNAs), small interfering RNAs (siRNAs), long non-coding RNAs (lncRNAs) and other non-coding RNAs. The research results are aimed at discovering new diagnostic, prognostic and other markers and will also be evaluated in the context of the treatment used, with the analysis of individual types of therapy and the relationship with the quality of life. This will make it possible to detect activity indicators of these diseases and predictors of good or bad response to treatment. An additional component of the conducted research will also be the analysis of the quality of life of patients, which in the modern approach to therapy is becoming an increasingly important component of therapeutic success, apart from recognized indicators of disease activity or response to treatment, such as DAS28, SLEDAI, ESSDAI, etc.).

Słowa klucze / Keywords

koliste RNA, długie niekodujące RNA, epigenetyka, reumatoidalne zapalenie stawów

circular RNA, long non-coding RNA, epigenetics, rheumatoid arthritis

Oczekiwane kompetencje/umiejętności od kandydata na doktoranta / Expected competences/skills from the candidate for a PhD student

Kandydat do szkoły doktorskiej, który podejmie się badań w proponowanym problemie badawczym powinien być lekarzem medycyny, mającym na co dzień do czynienia z pacjentami leczonymi z powodu chorób będących tematem projektu badawczego. Powinien wykazywać się biegłością z zagadnień nowoczesnej terapii lekami modyfikującymi przebieg choroby (w tym lekami biologicznymi z grupy blokerów TNFα, IL-6, IL-17A, czy syntetycznymi lekami celowanymi z grupy inhibitorów kinaz janusowych).

A candidate for the doctoral school who will undertake research in the proposed research problem should be a medical doctor who deals with patients treated for diseases that are the subject of the research project daily. They should be proficient in modern therapy with disease-modifying drugs (including biological drugs from the group of TNFα blockers, IL-6, IL-17A, or synthetic targeted drugs from the group of Janus kinase inhibitors).