Problemy i konteksty literatury i kultury światowej oraz zagadnienia teoretycznoliterackie i porównawcze /The issues and contexts of world literature and culture as well as theoretical-literary and comparative matters

 

Opis w języku polskim

Description in English

Dyscyplina / Discipline

Literaturoznawstwo

Literary studies

Promotor / Supervisor

Prof. dr hab. Oksana Weretiuk; e-mail: oweretiuk@ur.edu.pl

Prof. dr hab. Oksana Weretiuk; e-mail: oweretiuk@ur.edu.pl

Tytuł tematu badawczego / Title of the research topic

Problemy i konteksty literatury i kultury światowej oraz zagadnienia teoretycznoliterackie i porównawcze

The issues and contexts of world literature and culture as well as theoretical-literary and comparative matters

Opis tematu badawczego / Description of the research topic

Badania literaturoznawcze mogą być prowadzone w perspektywie interdyscyplinarnej lub komparatystycznej i powinny dotyczyć teorii i historii literatury obszarów anglojęzycznych lub rosyjskojęzycznych. Problematyka badawcza może obejmować: procesy historycznoliterackie, literaturę pogranicza kulturowego, literaturę diasporyczną, literaturę rdzennych mieszkańców obszarów anglojęzycznych i rosyjskojęzycznych, postkolonializm, teorię feministyczną, teorię traumy, badania nad zwierzętami.

Literary studies may be carried out from the interdisciplinary or comparative perspective and ought to concern the theory and history of literature of English-speaking or Russian-speaking regions. The research issues can encompass: historical-literary processes, the literature of cultural borderland, diasporic literature, the literature of the indigenous inhabitants of the English-speaking or Russian-speaking regions, postcolonialism, feminist theory, trauma theory, studies on animals.

Słowa klucze / Keywords

Literatura anglojęzyczna, literatura rosyjska, postkolonializm, badania nad zwierzętami

English-language literature, Russian literature, postcolonialism, studies on animals

Oczekiwane kompetencje/umiejętności od kandydata na doktoranta / Expected competences/skills from the candidate for a PhD student

Kandydat/ka powinien/powinna posiadać kompetencje badawcze pozwalające na samodzielne prowadzenie badań naukowych oraz komunikowanie się w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym. Konieczna jest znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego.

A candidate should have research competence which enables to conduct scientific research  independently as well as communicate in a national and international scientific community. The knowledge of English or Russian is essential.