Operatory na przestrzeniach funkcji ciągłych z topologią zbieżności punktowej / Operators on spaces of continuous functions with pointwise convergence topology

 

Opis w języku polskim

Description in English

Dyscyplina / Discipline

matematyka

mathematics

Promotor / Supervisor

prof. dr hab. Wiesław Śliwa, wsliwa@ur.edu.pl

prof. dr hab. Wiesław Śliwa, wsliwa@ur.edu.pl

Tytuł tematu badawczego / Title of the research topic

Operatory na przestrzeniach funkcji ciągłych z topologią zbieżności punktowej

Operators on spaces of continuous functions with pointwise convergence topology

Opis tematu badawczego / Description of the research topic

Istnieje bardzo bogata literatura naukowa dotycząca ciągłych operatorów liniowych na przestrzeni C(X,R) wszystkich funkcji ciągłych z X w R, z topologią zbieżności jednostajnej, gdy X jest przestrzenią zwartą. Natomiast niewiele wiadomo na temat ciągłych operatorów liniowych na przestrzeni C(X,R) z topologią zbieżności punktowej, gdy X jest przestrzenią Tichonova.

There is a very rich scientific literature on continuous linear operators on the space C(X,R) of all continuous functions from X to R, with the topology of uniform convergence, when X is a compact space. Very little is known about continuous linear operators on the space C(X,R) with pointwise convergence topology, when X is a Tikhonov space.

Słowa klucze / Keywords

Funkcja ciągła, Ciągły operator liniowy, Przestrzeń topologiczna Tichonova, Przestrzeń lokalnie wypukła.

Continuous function, Continuous linear operator, Tikhonov space, Locally convex space.

Oczekiwane kompetencje/umiejętności od kandydata na doktoranta / Expected competences/skills from the candidate for a PhD student

Dobra znajomość analizy funkcjonalnej i topologii w zakresie studiów magisterskich.

Good knowledge of functional analysis and topology in the field of master's studies.