Obrazowanie molekularne z poszukiwaniem nowych środków kontrastowych na bazie fotouczulaczy / Molecular Imaging with contrast agent development using photosynthesizes

 

Opis w języku polskim

Description in English

Dyscyplina / Discipline

nauki fizyczne

physical sciences

Promotorzy / Supervisors

dr hab. Andrzej Wal, prof. UR

Kolegium Nauk Przyrodniczych

e-mail: anwal@ur.edu.pl

 

dr hab. n. med. David Aebisher, prof. UR

Kolegium Nauk Medycznych

e-mail: daebisher@ur.edu.pl

dr hab. Andrzej Wal, prof. UR

College of Natural Sciences

e-mail: anwal@ur.edu.pl

 

dr hab. n. med. David Aebisher, prof. UR

Medical College

e-mail: daebisher@ur.edu.pl

Tytuł tematu badawczego / Title of the research topic

Obrazowanie molekularne z poszukiwaniem nowych środków kontrastowych na bazie fotouczulaczy

Molecular Imaging with contrast agent development using photosynthesizes

Opis tematu badawczego / Description of the research topic

W projekcie proponowane jest opracowanie nowego systemu diagnostycznego polegającego na znalezieniu odpowiedniej struktury środka kontrastowego powstałego na bazie fotouczulacza. Wykorzystanie fotouczulacza w budowie środka kontrastowego NMR umożliwi zastosowanie go w terapii fotodynamicznej, a dzięki dodatkowemu użyciu obrazowania molekularnego pozwoli na zdiagnozowanie mechanizmów takiej terapii.

 

Proponowany temat obejmuje między innymi następujące etapy (I) poszukiwanie nowych  środków kontrastowych NMR ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w terapii mózgu; (II) poszukiwanie nowych środków fotoakustycznych mających również własności kontrastowe; (III) walidacja odczytów obrazowania molekularnego z metodami ex vivo (NMR, spektroskopia mas, mikroskopia optyczna i elektronowa, testy biochemiczne) w celu usprawnienia fizycznej i fizjologicznej interpretacji procesów fotodynamicznych

The project proposes the development of a new diagnostic system based on finding the appropriate structure of a contrast agent based on a photosensitizer. The use of a photosensitizer in the construction of an NMR contrast agent will enable it to be used in photodynamic therapy, and thanks to the additional use of molecular imaging, it will allow to diagnose the mechanisms of such therapy.

 

The proposed topic includes, among others, the following stages: (I) search for new NMR contrast agents with particular emphasis on applications in brain therapy; (II) searching for new photoacoustic agents having also contrasting properties; (III) validation of molecular imaging readings with ex vivo methods (NMR, mass spectroscopy, optical and electron microscopy, biochemical tests) to improve the physical and physiological interpretation of photodynamic processes.

Słowa klucze / Keywords

fotouczulacze, terapia fotodynamiczna, środki kontrastowe

photosensitizers, photodynamic therapy, contrast agents

Oczekiwane kompetencje/umiejętności od kandydata na doktoranta / Expected competences/skills from the candidate for a PhD student

wiedza z zakresu fizyki oraz chemii, umiejętność komunikacji w języku angielskim

 

knowledge of physics and chemistry, ability to communicate in English