Katedra Biotechnologii

Profesorowie i profesorowie Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Szpyrka.JPG [98.91 KB]  dr hab. inż. Ewa Szpyrka prof. UR - Kierownik Katedry / Ewa Szpyrka, BEng, PhD, DSc, Head of   Department

  Tel./Phone: +48178516814

  e-mail: eszpyrka@ur.edu.pl

  adres: Warzywna 1a, pok. 127, G4

 

Badania/Research interests: występowanie i zanikanie pozostałości pestycydów w roślinach i środowisku, szacowanie narażenia konsumentów na pozostałości pestycydów pobierane z żywnością / occurrence and dissipation of pesticide residues in plants and in the environment, estimation of consumer exposure to pesticides residues taken from food

 

 

prof. dr hab. Marek Koziorowski / Marek Koziorowski, PhD, DSc, ProfTit

Tel./Phone: +48178518591

e-mail: mkozioro@ur.edu.pl

pok. / room 343, B1, A0

Badania/Research interests: Endokrynologia rozrodu i jej sezonowe regulacje, biologia rozrodu, biotechnologia rozrodu zwierząt/ Reproductive endocrinology and its seasonal regulation, biology of reproduction, biotechnology of reproduction

 

 

dr hab. Grzegorz Chrzanowski, prof. UR / Grzegorz Chrzanowski, PhD, DSc

Tel./Phone: +4817 7854826

e-mail: gchrzanowski@ur.edu.pl

pok./room 132, D7

 

 

dr hab. n. wet. Waldemar Grzegorzewski, prof. UR / Waldemar Grzegorzewski, PhD, DSc 

Tel./Phone: +48178518591

e-mail: wgrzegorzewski@ur.edu.pl

pok. / room 343, B1, A0

Badania/Research interests: Fizjologia, rozród zwierząt, farmakologia, patologia i użytkowanie zwierząt laboratoryjnych, udział zwierząt w terapii i edukacji

 

 

dr hab. Iwona Kania-Kłosok, prof. UR / Iwona Kania-Kłosok PhD, DSc

Tel./Phone: +48177855458

e-mail: ikania@ur.edu.pl

pok./room 458 D9

 

 

Pracownicy Katedry  dr hab. Małgorzata Kus-Liśkiewicz, prof. UR, Wydziałowy Koordynator ds. Osób Niepelnosprawnych /

  Małgorzata Kus-Liśkiewicz PhD, DSc, coordinator for the disabled people

 

  Tel./Phone: +48178518586

  e-mail: mkus@ur.edu.pl

  pok./room 326, B1, A0

 

Badania/Research interests: Genetyka, Biotechnologia, Biosensoryka / Genetics, Biotechnology, Biosensors

 

 

Pracownicy Katedry  dr hab. Anna Lewińska, prof. UR / Anna Lewińska, PhD, DSc

  Tel./Phone: +48178518609,

  e-mail: alewinska@o2.pl

  pok./room 325, B1, A0

Badania/Research interests: biologia nowotworów / cancer biology, starzenie komórkowe/cellular senescence, toksykologia molekularna/molecular toxicology

 

 

Pracownicy Katedry  dr hab. Robert Pązik, prof. UR / Robert Pązik, PhD, DSc, Associate Professor

  Tel./Phone: +48178518563

  e-mail: rpazik@ur.edu.pl

  pok./room 209, B3, A0 

 

 

Badania/Research interes: Główny nurt zainteresowań naukowych jest silnie związany z syntezami nanomateriałów i badaniem związków pomiędzy wpływem metod i warunków syntezy na właściwości fizykochemiczne materiałów funkcjonalnych (struktura, luminescencja, magnetyzm) z mocnym akcentem położonym na otrzymywanie nowych biomateriałów, nanokompozytów i ich interakcja z rzeczywistymi układami biologicznymi. Projektowanie i rozwijanie nowych złożonych układów bazujących na nanomateriałach typu core-shell, kompozytów, hybryd nieorganiczno-organicznych w kierunku pogłębienia ogólnego stanu wiedzy z zakresu oddziaływania nanomateriałów (funkcjonalizacja powierzchni, cytotoksyczność itp.) z biomolekułami oraz liniami komórkowymi in vitro w kierunku możliwości zastosowania w zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych dla medycyny.

The main scientific interests are strongly focused on studies of the effect of hydrolytic and non-hydrolytic reaction conditions on structural, luminescence and magnetic properties of complex metal oxide nanoparticles showing prospects in bio-related area. Efforts are directed towards identification of the optimal conditions for fabrication of highly crystalline, biocompatible particles showing luminescence as well as magnetic properties for FI (fluorescence imaging), MRI (magnetic resonance imaging) or MDT (magnetic drug targeting) applications. In particular, thorough study of influence of particle size, dopant(s) concentration with evaluation of optimal concentrations of optically active cations (mainly trivalent rare earth cations) on the emission or up-conversion processes are conducted using as a host matrix perovskites, spinels, molybdates, silicates, phosphates and many more. Special interest is put on development and engineering of the magnetic spinel nanoparticles MFe2O4 and their combination i.e. Co1-xNixFe2O4 using non-hydrolytic approach based on microwave driven Bradley's reaction combined with cytotoxic assessment of systems on chosen cell lines in vitro.

 

 

dr hab. Bartosz Piechowicz, prof. UR / Bartosz Piechowicz, PhD, DSc.

Tel./Phone: +48178723250, +48178723251

e-mail: bpiechow@ur.edu.pl

pok./room W2

 

 

dr hab. Anna Tabęcka-Łonczyńska, prof. UR / Anna Tabęcka-Łonczyńska, PhD DSc.

Tel./Phone: +48178723250, +48178723251

e-mail: annaurz@wp.pl

pok./room W2

Badania/Research interests: Autofagia w układzie rozrodczym zwierząt / Autophagy in the reproductive system of animals 

 

 

Pracownicy Katedry  dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR / Maciej Wnuk, PhD, DSc

  Tel./Phone: +48178518609

  e-mail: mawnuk@gmail.com

  pok./room 325, B1, A0

 

 

 

Badania/Research interests: cytogenetyka molekularna, starzenie komórkowe, biologia jąderka, toksykologia molekularna, nanotoksykologia / molecular cytogenetics, cellular senescence, nucleolus biology, molecular toxicology, nanotoxicology

 

 

 

 

Adiunkci

 

Pracownicy Katedry  dr inż. Jagoda Adamczyk-Grochala / Jagoda Adamczyk-Grochala, BEng, PhD

  Tel./Phone: +48178518520

  e-mail: ag1jagoda@gmail.com

  pok./room 323, B1, A0

 

Badania/Research interests: genomowa niestabilność, biotechnologia molekularna/genomic instability, molecular biotechnology

 

 

Pracownicy Katedry  dr Daniel Broda / Daniel Broda, PhD

  Tel./Phone: +48178518753

  e-mail: danielbroda@wp.pl

  pok./room 322, B1, A0

 

 

Badania/Research interests: Biochemia, Biotechnologia mikrobiologiczna, Biotechnologia analityczna, Proteomika, Nanobiotechnologia / Biochemistry, Microbial biotechnology,  Analytical Biotechnology, Proteomics, Nanobiotechnology

 

 

dr inż. Anna Górka / Anna Górka BEng, PhD

Tel./Phone: +48178516896

e-mail: agorka@ur.edu.pl

pok./room 117, G4

Badania/Research interests: Analiza związków o znaczeniu biologicznym z wykorzystaniem technik chromatograficznych i spektroskopowych/Analysis of biological substances with the use of chromatographic and spectroscopic techniques

 

 

Pracownicy Katedry  dr Ewelina Kuna / Ewelina Kuna, PhD

  Tel./Phone: +48178518520

  e-mail: gawel.ewelina@gmail.com 

  pok./room 323, B1, A0

 

 

dr inż. Jennifer Mytych / Jennifer Mytych, BEng, PhD

Tel./Phone: +48178723250, +48178723251,

e-mail: jennifermytych@gmail.com

pok./room W2

Badania/Research interests: Immunosenescencja, właściwości i biologiczne funkcje białka klotho / Immunosenescence, properties and biological functions of klotho protein

 

 

Magda.jpg [1.83 MB]  dr inż. Magdalena Podbielska / Magdalena Podbielska, BEng, PhD

  Tel./Phone: +48178516814

  e-mail: magdapodbiel@gmail.com

  adres: Warzywna 1a, pok. 127, G4

 

 

Badania/Research interests: zanikanie pozostałości środków ochrony roślin, wpływ preparatów biologicznych na obniżanie pozostałości pestycydów, oznaczanie pozostałości pestycydów, optymalizacja metod i technik analitycznych / the dissipation of plant protection products, the effect of biological preparations on the reduction of pesticide residues, the determination of pesticide residues, optimization of analytical methods and techniques

 

 

Pracownicy Katedry  dr Leszek Potocki (kierownik praktyk studenckich) / Leszek Potocki, PhD

  Tel./Phone: +48178518578

  e-mail: lpotok@o2.pl

  pok./room 320, B1, A0

Badania/Research interests: diagnostyka in situ wirusów, toksykologia molekularna/in situ diagnostics of viruses, molecular toxicology

 

 

dr Maria Romerowicz-Misielak / Maria Romerowicz-Misielak, PhD
Tel./Phone: +48178723250, +48178723251

e-mail: m_romer@interia.pl

pok./room W2

 

 

dr Iwona Rzeszutek / Iwona Rzeszutek, PhD

Tel./Phone: +48178518578

e-mail: iwona.rzeszutek89@gmail.com

pok./room 320, B1, A0

Badania/Research interests: genetyka molekularna/molecular genetics

 

dr inż. Magdalena Słowik Borowiec / Magdalena Słowik Borowiec, BEng, PhD

Tel./Phone: +48178516896

e-mail: m.slowik_borowiec@interia.pl

Adres: Warzywna 1a, pok. 117, G4

Badania/Research interests: Występowanie, kinetyka zanikania oraz ocena pozostałości pestycydów w materiale roślinnym oraz próbkach środowiskowych, wpływ procesów przetwarzania na zawartość substancji czynnych, optymalizacja i opracowywanie nowych metod analitycznych / Occurrence, kinetics of the disappearance and evaluation of pesticide residues in plant material and environmental samples, impact of food processing on the content of active substances, optimization and development of new analytical methods

 

 

dr Przemysław Sołek Instytutowy  Koordynator ds. Programu ERASMUS / Przemysław Sołek, PhD, ERASMUS  Coordinator

Tel./Phone: +48178723250, +48178723251,

e-mail: pp.solek@gmail.com

pok./room W2

Badania/Research interests: Neurobiologia molekularna i farmakotoksykologia / Molecular neurobiology and farmacotoxicology

 

 

 

Asystenci

 

Pracownicy Katedry  mgr inż. Anna Deręgowska / Anna Deręgowska, BEng, MSc

  PhD student of Postgraduate School of Molecular Medicine

  Tel./Phone: +48178518520

  e-mail: deregowskaanna@o2.pl

  pok./room 323, B1, A0

 

Badania/Research interests: Genomowa niestabilność, Immunologia, Biotechnologia molekularna / Genomic instability, immunology, Molecular biotechnology

 

 

Pracownicy techniczni

 

mgr inż. Dominika Błoniarz – pracownik naukowo-techniczny / Dominika Błoniarz, BEng, MSc Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone: +48178518620

e-mail: dominikabloniarz@outlook.com

pok./room 81, B2, A0

 

 

mgr inż. Kinga Hęclik – pracownik inżynieryjno-techniczny / Kinga Hęclik, BEng, MSc Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone: +48178518562

e-mail: kheclik@ur.edu.pl

pok./room 208, B3, A0

 

Pracownicy Katedry  mgr inż. Bartosz Jagusztyn- pracownik naukowo-techniczny / Bartosz Jagusztyn, BEng, MSc, Research, Technical and Administrative Staff

  Tel./Phone: +48178518620

  e-mail: bartoszjagusztyn@wp.pl

                                                     pok./room 81, B2, A0

 

mgr Wiktoria Jordan-Stasiło- pracownik naukowo-techniczny / Wiktoria Jordan-Stasiło MSc, Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone: +48177855457

e-mail: wjordan@ur.edu.pl

pok./room 459 D9

 

 

dr Katarzyna Kozioł - pracownik naukowo-techniczny / Katarzyna Kozioł, PhD - Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone: +48178723250, +48178723251

e-mail: katko@ur.edu.pl

pok./room W2

Badania/Research interests: Endokrynologia rozrodu zwierząt/ Endocrinology of animal reproduction

 

 

mgr inż. Paulina Książek - pracownik inżynieryjno- techniczny / Paulina Książek BEng, MSc, Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone. +48178516896

e-mail: pksiazek@ur.edu.pl

pok./room 117, G4

adres: Warzywna 1a, pok. 117, G4

 

 

Magda Kulpa.jpg [3.83 MB]   mgr inż. Magdalena Kulpa-Greszta - pracownik inżynieryjno-techniczny / Magdalena Kulpa-Greszta, BEng, MSc, PhD student, Research, Technical and Administrative Staff

   Tel./Phone: +48178518562

   e-mail: magdalena.kulpa90@gmail.com

   pok./room 208, B3, A0

 

 

 

mgr Sławomir Nowak - pracownik naukowo-techniczny / Sławomir Nowak, MSc - Research, Technical and Administrative Staff

Tel.: +48178723250, +48178723251,

e-mail: slawomir.urz@gmail.com

pok./room W2

Badania/Research interests: Endokrynologia rozrodu i biotechnologia/ Endocrinology of reproduction and biotechnology

 

 

Pracownicy Katedry  mgr inż. Bernadetta Oklejewicz - pracownik naukowo-techniczny / Bernadetta Oklejewicz, BEng, MSc, Research, Technical and Administrative Staff

  Tel./Phone. +48178518620

  e-mail: b.oklejewicz@gmail.com

  pok./room 81, B2, A0

 

 

Badania/Research interests: toksykologia molekularna, cytogenetyka zwierząt/molecular toxicology, animal cytogenetics

 

 

Agata Pązik.jpg [1.91 MB]  mgr Anna Tomaszewska– pracownik inżynieryjno-techniczny / Anna Tomaszewska, MSc, Research, Technical and Administrative Staff

  Tel./Phone: +48178518563

  e-mail: atomaszewska@ur.edu.pl

  pok./room 209, B3, A0

 

 

 

mgr inż. Aneta Zwolak - pracownik naukowo-techniczny / Aneta Zwolak, BEng, MSc - Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone. +48178516896

e-mail: anetazwolak@o2.pl

pok./room 117, G4

adres: Warzywna 1a, pok. 117, G4

 

 

 

Adres:

 

Katedra Biotechnologii

Instytut Biologii i Biotechnologii

Kolegium Nauk Przyrodniczych

Uniwersytet Rzeszowski

ul. Pigonia 1

35-310 Rzeszów

 

Department of Biotechnology

Institute of Biology and Biotechnology

College of Natural Sciences

University of Rzeszow

ul. Pigonia 1

35-310 Rzeszów

Poland