Conferences

Conferences

 1. Zarządzanie ryzykiem walutowym w operacjach zagranicznych przedsiębiorstw, Seminarium Naukowe WZ AGH Kraków 17.04.2012 r.
 2. Instrumenty zarządzania ryzykiem walutowym na świecie i w Polsce. - V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem, WZiI ATH oraz WZ AGH, Szczyrk, 21 – 23. 06. 2012,
 3. Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym – możliwości i wyzwania. - V Międzynarodowa Konferencja ENTIME 2012 - Przedsiębiorczość w nowoczesnej gospodarce – ryzyko i wyzwania, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 17-18. 09. 2012,
 4. Badania hedgingowych strategii opcyjnych za pomocą współczynników wrażliwości opcji walutowych. - V Konferencja Naukowa z cyklu „Innowacje finansowe", Katedra Finansów Przedsiębiorstw Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Jastrzębia Góra, 16-18. 09. 2012,
 5. Wpływ zmian systemowych na funkcjonowanie przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportowo-importową - IX konferencja z cyklu: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Aspekty mikro- i mezoekonomiczne, UE Katowice, 20-22. 09. 2012.
 6. Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem walutowym przedsiębiorstw – importerów - XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie przedsiębiorstwem – Teoria i praktyka, AGH Kraków, 22.-23. 11. 2012.
 7. Wykorzystanie instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie - Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Innowacje w bankowości i finansach”, Katedra Bankowości i Rynków Finansowych UE w Katowicach, 27. 11. 2012.
 8. Wykorzystanie kontraktów terminowych typu forward w strategiach zarządzania ryzykiem walutowym - XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Teoria i praktyka 2013, AGH Kraków, 21-22. 11. 2013.
 9. Czternasta Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Teoria i praktyka”,  27-28.11.2014r. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, (referat pt: Nowoczesne metody zarządzania w przedsiębiorstwach importujących materiały budowlane).
 10. KES 2015; „Gospodarka Polski 1990 – 2015. Kapitał ludzki dla innowacyjnej gospodarki i zintegrowanego rozwoju” 9-10.06.2015r. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, (referat pt:  Rola innowacyjnych narzędzi finansowych w zapewnieniu stabilnego rozwoju przedsiębiorstw).
 11. Czternasta Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”,  24-25.09.2015r. Uniwersytet Rzeszowski, (referat pt: Globalizacja a nierówności w rozwoju wybranych krajów).