Publications

Articles:

 

Bober D., Wanat P.: Warunki rozwoju aplikacji wspierających odbiorcę z grupy G na rynku energii W: Rynek Energii, Nr 6(115) grudzień 2014 , s. 45-52.

Bober D., Kęsik J., Żyła K.; An overview of mobile solutions and applications for navigating visually impaired people. Logistyka vol. 6, pp. 2055-2061, 2014.

Kęsik J., Bober D.: Metoda sterowania zużyciem energii elektrycznej uwzględniająca zróżnicowane tryby zasilania, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), NR 3/2014, s. 231-234

Bober D., Kęsik J.: Demand side management of power: technology and income, Actual Problems of Economics, No 4(142) 2013, p. 278-286

Bober D., Muryjas P.: Впровадження XML в Е-бізнесі. Єpмошенко M. M. (red), Актуальнґ Проблеми Економґки ,Атопол, Київ 2004, p. 30-36.

Bober D., Wanat P.: Warunki rozwoju aplikacji wspierających odbiorcę z grupy G na rynku energii W: Rynek Energii, Nr 6(115) grudzień 2014 , s. 45-52.

Bober D., Kęsik J., Żyła K.; An overview of mobile solutions and applications for navigating visually impaired people. Logistyka vol. 6, pp. 2055-2061, 2014.

Kęsik J., Bober D.: Metoda sterowania zużyciem energii elektrycznej uwzględniająca zróżnicowane tryby zasilania, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), NR 3/2014, s. 231-234

Bober D., Kęsik J.: Metoda pomiaru energii elektrycznej uwzględniająca zróżnicowane tryby zasilania, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), R. 88 NR 10b/2012, s. 14-16

Bober D., Kęsik J., Kopniak P.: Problems of implementation a geo-distributed data aquisition system for agricultural researches., Foundations of Computing and Decision Sciences, vol. 36, No. 3-4, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2011

Bober D., Laskowski M., Kęsik J.: Interactive method of detecting color vision disorders in candidates for drivers. In: Polish Association for Knowledge Management, Series: Studies & Proceedings No. 42, 2011, Bydgoszcz 2011, s. 5-15.

Bober D., Laskowski M., Kęsik J.: Prototyp systemu do interaktywnego wykrywania dichromatów wśród kandydatów na kierowców. W: Prace Instytutu Elektrotechniki, Nr 247'10, Warszawa 2010, s. 141-157.

Bober D., Kaproń H.: Model of Electric Energy Consumption Control – its Possibilities and Results of Simulation Research. W: Rynek Energii, Nr 4(89) sierpień 2010, s. 129-135.

Bober D.: Sterowanie zużyciem energii elektrycznej w sytuacjach niedoboru mocy - przegląd metod. W: Prace Instytutu Elektrotechniki, Nr 238'08, Warszawa 2009, s. 37-69.

Bober D.: Zasilanie odbiorcy w energię elektryczną poprzez tryby zasilania. W: Rynek Energii, Nr 1(74) luty 2008, s. 27-32.

Bober D.: Wpływ dwukierunkowej transmisji danych na wygładzanie krzywej popytu na energię elektryczną. W: Rynek Energii, Nr 2(69), kwiecień 2007, s. 19-25.

Bober D.: The XML interoperability and the Polish Energy Market needs. W: Mikołajczak P. (red):Annales UMCS Informatica AI 5 (2006), Lublin 2007, s. 249-258.

Bober D.: XML In Business tasks realisation. Śladkowski W. (red.), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio AI Informatica, UMSC, Lublin 2004, p. 357-367.

Materials of Foreign Conferences:

Bober D., Kaproń H.: New Model of Electric Energy Consumption Control – its Possibilities and Results of Simulation Research In: The SPRING 8th International Conference on Computing, Communications and Control Technologies: CCCT 2010, Orlando, Florida USA 2010, p. 125-130.

Bober D., Kaproń H.: Parallelizm of Control Process of Electric Energy Consumption in a Distributed Power Grid System. In: The European Simulation and Modelling Conference 2009, Leicester, United Kingdom 2009, p. 184-186.

Bober D., Kaproń H.: Distributed System for Data Acquisition and Management of Electric Energy Consumption. In: IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Rende, Italy 2009, p. 192-195.

Bober D., Muryjas P.: The security of electronic data exchange in XML technology. In materials of: 3rd International conference of Computing Technologies in Economy, Science and Education, Svitaz, Ukraine, (2005)

Bober D.: Conceptual Model of Informatic System of Control for the Electrical Industry,International Workshop Control and Information Technology IWCIT 2005, Ostrava 2005, s. 151-154.

Bober D., Muryjas P.: Aspects of XML Technology in eBusiness Transactions. 4th International conference of PHD students, Engineering Sciences I, University of Miskolc, Hungary 2003, p. 275-280.

Materials of Foreign Conferences in Poland:

Bober D., Muryjas P.: Bezpieczeństwo przesyłu informacji w technologii XML. W: Miłosz M. (red):Systemy mobilne - od teorii do praktyki, PTI, Warszawa 2007, s. 221-232.

Bober D., Kawiak M.: Dynamiczne raportowanie w technologii Web-Services. W: Miłosz M. (red):Systemy mobilne - od teorii do praktyki, PTI, Warszawa 2007, s. 181-194.

Bober D.: Internet jako narzędzie badania potrzeb konsumentów energii elektrycznej. W: Miłosz M., Muryjas P. (red): Informatyka Stosowana - Eksploatacja, PTI, Katowice 2007, s. 117-126.

Bober D., Kęsik J., Oleksiejuk B., Szymczyk T.: Projekt dynamicznego serwisu Instytutu Informatyki. W: Miłosz M., Muryjas P. (red): Informatyka Stosowana - Implementacja, PTI, Katowice 2007, s. 95-102.

Bober D.: Programowe wspomaganie podejmowania decyzji w systemach hierarchicznych. Grzegórski S., Miłosz M., Muryjas P. (red.) Varia Informatica - Algorytmy i Programy. PTI, Lublin 2006, p. 97-104.

Bober D.: Integracja systemów informatycznych przedsiębiorstwa na potrzeby monitoringu ruchu obiektów zewnętrznych. Miłosz M. (red.) Systemy Informatyczne Zarządzania - od teorii do praktyki. PWN, Warszawa 2006, p. 91-100.

Bober D.: Projekt podsystemu informatycznego w zabezpieczeniach systemów energetycznych,Współczesne Technologie Informatyczne, Mikom, Warszawa 2005, s. 127-131.

Bober D., Łagód G., Suchorab Z.: Using New Technologies of Computing in Sustainable Development. Pawłowski L., Dudzińska M., Pawłowski A. (red),Environmental Engineering Studies, Polish Research on the Way to the EU Plenum/Kluwer, N.York 2003, p. 377-388.

Łagód G., Suchorab Z., Bober D.: Stabilność wskaźników bioróżnowodności w kolektorach systemów kanalizacyjnych - podstawy teoretyczne. Dudzińska M., Pawłowski A., Pawłowski L.(red), I Kongres Inżynierii Środowiska - Materiały, LIBER, Lublin 2002, s. 401-405.

Materials of Conferences in Poland:

Bober D.: Sterowanie zużyciem energii elektrycznej w sytuacjach niedoboru mocy. W: Rynek Energii, Zeszyt tematyczny, Nr I(III) luty 2009, s. 47-54.

Bober D.: Elektroniczny obieg dokumentów w funkcji bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego. VI Seminarium doktorantów, Lublin 2005, p. 15-20.

Bober D.: Metody rozwoju informatycznych technologii dla wielowymiarowych rozproszonych baz danych – wybrane aspekty wdrożenia.Seminarium doktorantów, Lublin 2004, p. 17-26.

Bober D.: Metody rozwoju informatycznych technologii dla wielowymiarowych rozproszonych baz danych. Archiwum Konferencji PTETiS, vol.19,2004, p. 355-360.

Bober D.: XML/EDI - elektroniczna wymiana dokumentów biznesowych w oparciu o technologię XML. Miłosz M. (red) Eksploatacja systemów informatycznych - od teorii do praktyki Mikom, Warszawa 2004, p. 147-160.

Bober D.: XML w wielowymiarowych bazach danych. Miłosz M., Muryjas P. (red) Współczesne Technologie Informatyczne - obiektowość w informatyce Mikom, Warszawa 2004, p. 71-77.

Muryjas P., Bober D.: Specjalizacja języka XML na potrzeby e-biznesu. Miłosz M.(red), Przedsięwzięcia wdrożeniowe - od teorii do praktyki, Mikom, Warszawa 2003, s. 223-243.

Bober D., Piasecki T.: Informatyka w procesie łączenia firm. Miłosz M.(red), Przedsięwzięcia wdrożeniowe - od teorii do praktyki, Mikom, Warszawa 2003, s. 65-80.

Muryjas P., Bober D.: Transakcyjność i walidacja danych w XML-u. Miłosz M., Muryjas P.(red), Współczesne Technologie Informatyczne, Mikom, Warszawa 2003, s. 153-170.

Muryjas P., Bober D.: ebXDI - technologia EDI za rozsądne pieniądze. Miłosz M.(red), Wdrażanie i Eksploatacja Systemów Informatycznych, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Lublin 2002, s. 85-95.

Bober D., Piasecki T.: Problemy wdrażania i eksploatacji Systemu21 w firmie Lubella SA. Miłosz M.(red), Wdrażanie i Eksploatacja Systemów Informatycznych, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Lublin 2002, s. 115-126.

Miłosz M., Bober D.: Elektroniczna wymiana dokumentów z wykorzystaniem technologii XML. Muryjas P.(red), VI Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne, Informatyka Stosowana, Kazimierz Dolny 2002, s. 185-192.

Bober D.: Rozkład pól elektromagnetycznych wokół napowietrznych linii przesyłowych. Materiały I Seminarium Doktorantów, Nałęczów 2001, s.11-20.

Bober D.: QUERY - język zapytań do tworzenia raportów w AS/400. Muryjas P.(red), V Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne, Informatyka Stosowana Nr S2/01 , Kazimierz Dolny 2001, s. 23-29.

Bober D.: AS 400- krótkie spojrzenie na system. IV Konferencja : Informatyk Zakładowy, Informatyka Stosowana Nr S1/01 , Kazimierz Dolny 2001, s. 183-191.

Kamińska A., Bober D.: Zastosowanie języka Simulink do rozwiązywania problemów inżynierskich. Muryjas P.(red), IV Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne, Informatyka Stosowana, Kazimierz Dolny 2000, s. 45-54

Doctoral Dissertation:

Bober D.: Hierarchiczny system sterowania zużyciem energii elektrycznej, Politechnika Lubelska, Lublin 2009.

Patents:

Układ do pomiaru i sterowania zużyciem energii elektrycznej. Zgłoszenie nr P 384716 z dnia 17.03.2008, uzyskane prawo wyłączne nr.:(11)216632

Sposób sterowania zużyciem energii elektrycznej. Zgłoszenie nr P 384715 z dnia 17.03.2008, uzyskane prawo wyłączne nr.: (11)211816

Sposób pomiaru zużycia energii elektrycznej. Zgłoszenie nr P 384717 z dnia 17.03.2008, uzyskane prawo wyłączne nr.: (11)211817