Praca dyplomowa

Historia edito

Informacja dla studentów dotycząca egzaminów dyplomowych w Kolegium Nauk Medycznych w roku akademickim 2023/2024

Student w dniu obrony powinien dostarczyć do Dziekanatu w papierowej kopercie A4/ białej teczce A4, opisanej : imię, nazwisko, numer albumu, kierunek, promotor :

1. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej zatwierdzony i podpisany przez promotora, wydrukowany dwustronnie, ponumerowany.

Uwaga ! Pracę do Dziekanatu składamy jako luźny wydruk, niezszyty, niezbindowany w żaden sposób!

2.Wersję elektroniczną na płycie CD/DVD (w wersji word lub pdf) włożoną do koperty i opisaną jak wyżej.

3.Podpisane odręcznie oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej umieszczone na końcu pracy- Załącznik nr 2

4.Podpisane odręcznie oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z papierową – Załącznik nr 3

Uwaga! Od roku akademickiego 2020/2021 (w związku ze zmianą wzoru dyplomów ukończenia studiów) zdjęcia nie są wymagane

Studenci studiów  którzy rozpoczęli studia w roku ak. 2019/2020 i później nie uiszczają opłaty za dyplom. Pozostali wnoszą opłatę zgodnie z podpisaną umową (w wysokości 60 złotych) na indywidualne subkonto wygenerowane w Wirtualnej Uczelni

Do rozliczenia z Uczelnią nie jest konieczne dostarczenie karty obiegowej w formie papierowej (będzie ono odbywać się elektronicznie przez system U11).

Zarządzenie Rektora UR nr 228/2021 w sprawie funkcjonowania procedury antyplagiatowej

Zał nr 1 - Regulamin Antyplagiatowy

 

Dokumenty - studenci

Oświadczenie studenta o samodzielności pracy (Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 228/2021)

Oświadczenie studenta o zgodności wersji papierowej i elektronicznej pracy (Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 228/2021)

Wniosek o wydanie odpisu w języku obcym

Strona tytułowa