Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

W związku z kompetencją Rady Doskonałości Naukowej, wyrażoną w art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), dotyczącą dokonywania oceny formalnej wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, zaleca się sporządzanie przedmiotowego wniosku z uwzględnieniem następujących dokumentów.

  1. Wniosek przewodni.
  2. Dane wnioskodawcy.
  3. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora.
  4. Autoreferat przedstawiający opis kariery zawodowej oraz istotnej aktywności naukowej albo artystycznej realizowanej w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej, wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi określone osiągnięcia, w szczególności dotyczących staży naukowych, grantów, publikacji powstałych w wyniku prowadzenia badań w więcej niż jednej jednostce naukowej.
  5. Wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych, stanowiących znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny.

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego może być złożony do Rady Doskonałości Naukowej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:

/RDN/SkrytkaESP

W takim przypadku wniosek powinien zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Obowiązek złożenia właściwego podpisu elektronicznego dotyczy także wniosku przewodniego, danych wnioskodawcy, autoreferatu, wykazu  opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych, informacji o uprzednim ubieganiu się o nadanie stopnia doktora habilitownego, a także innych załączników, o ile stanowią one dokumenty wytworzone przez Wnioskodawcę na potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Przedmiotowy wniosek może być także złożony osobiście w siedzibie Rady Doskonałości Naukowej lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej albo kurierskiej. W takich przypadkach dokument, o którym mowa w pkt 1 (wniosek przewodni), powinien mieć postać papierową, opatrzoną podpisem własnoręcznym. Do dokumentu tego należy załączyć 2 elektroniczne nośniki danych zawierające pliki stanowiące dokumenty, o których mowa w pkt. 2-5, oraz zeskanowany wniosek przewodni. Pliki dotyczące dokumentów, o których mowa w pkt. 1, 2 praz 4-5 powinny być podpisane  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Podpis zaufany (czyli bezpłatny podpis elektroniczny) w łatwy i szybki sposób można złożyć na poszczególnych dokumentach, które powinny być zapisane w formacie pdf, poprzez poniżej wskazaną stronę internetową:

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

 

Rada Doskonałości Naukowej zaleca, aby poza dokumentem wskazanym w pkt. 2 nie podawać danych osobowych, jak np. adresu zamieszkania, numeru PESEL itp.

Jednocześnie podkreślić należy, że obowiązujące przepisy nie normują wymogu udokumentowania osiągnieć naukowo-badawczych na etapie składania dokumentacji wniosku do Rady Doskonałości Naukowej. W przypadku woli załączenia kopii publikacji prosimy o ich przekazywanie jedynie na elektronicznych nośnikach danych.  

Zaleca się, by wnioskodawca przed złożeniem do Rady Doskonałości Naukowej wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego zapoznał się ze szczegółowym trybem postępowania w sprawie nadania tego stopnia, określonym przez senat albo radę naukową na podstawie art. 221 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Składany wniosek powinien uwzględniać ewentualne wymagania określone przez podmiot habilitujący.

Osoby ubiegające się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych Rada Doskonałości Naukowej prosi o zapoznanie się z informacją zawartą w poniższym linku "Wzory dokumentów w języku angielskim".

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.wzory-dokumentow-w-jezyku-angielskim.html

Jednocześnie Rada Doskonałości Naukowej informuje, że podawanie danych naukometrycznych – w opinii Rady – jest wskazane i zalecane, wynika to także ze stosowanej powszechnie praktyki przez samych kandydatów ubiegających się o awans naukowy. Należy jednak podkreślić, że podane we wnioskach o wszczęcie postępowania awansowego dane naukometryczne nie mogą stanowić kryterium oceny dorobku naukowego Kandydata dla podmiotów doktoryzujących, habilitujących oraz samej Rady Doskonałości Naukowej, organów prowadzących postępowania w sprawie nadania stopnia lub tytułu. Zadaniem tych organów jest przede wszystkim ocena ekspercka dorobku naukowego Kandydata ubiegającego się o awans naukowy, zaś decyzja o nadaniu stopnia lub tytułu nie powinna być uzależniona od podania tych danych.

W przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w zakresie dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu zaleca się przedkładanie danych naukometrycznych potwierdzonych przez bibliotekę podmiotu naukowego, w którym zatrudniona jest dana osoba.

 

W załączeniu Rada Doskonałości Naukowej udostępnia wzory poszczególnych dokumentów:

  1. Wniosek przewodni.
  2. Dane wnioskodawcy.
  3. Autoreferat.
  4. Wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych.

 

Wniosek przewodni

Dane wnioskodawcy

Autoreferat

Wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych