Studenckie Towarzystwo Rozwoju i Nauki

 

Opiekun Organizacji: dr hab. n. o zdr. Agnieszka Sozańska

Prezes STRiN Krystian Mazur

Siedziba Organizacji: ul. Marszałkowska 24, 35-215 Rzeszów

Statut STRiN

 

Główne cele Organizacji:

  1. Wspieranie działalności naukowej studentów kierunku Fizjoterapia we współpracy z pracownikami Katedry Fizjoterapii Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  2. Rozwijanie współpracy studentów kierunku Fizjoterapia ze społecznością akademicką UR.
  3. Inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu współdziałanie środowiska akademickiego z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Organizacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. Partnerską współpracę środowiska studenckiego i nauczycielskiego Katedry Fizjoterapii.
  2. Inicjowanie i/lub koordynowanie współpracy naukowej i badawczo-rozwojowej studentów kierunku Fizjoterapia z innymi organizacjami akademickimi oraz członkami społeczności akademickiej UR, jak również z innymi ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą.
  3. Inicjowanie i/lub koordynowanie współpracy naukowej, badawczo-rozwojowej i zawodowej studentów kierunku Fizjoterapia z interesariuszami zewnętrznymi (m.in. pracodawcy, stowarzyszenia, fundacje itd.).
  4. Organizowanie wydarzeń naukowych i dydaktycznych wspierających kompetencje studentów kierunku Fizjoterapia.
  5. Wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego studentów kierunku Fizjoterapia.
  6. Propagowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej studentów kierunku Fizjoterapia.

OTWÓRZ SIĘ NA MOŻLIWOŚCI!

Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI) podejmuje wspólne inicjatywy m.in. w formie szkoleń i webinarów z zewnętrznymi instytucjami w celu zapewnienia wsparcia kadry naukowej w rozwoju kariery zawodowej, budowania indywidualnego dorobku naukowego, realizacji projektów B+R oraz procesu komercjalizacji wyników badań. Jako instytucja służąca nauce,  nieustannie pracuje nad dopasowaniem odpowiednich ścieżek wsparcia w odpowiedzi na zapotrzebowanie swoich beneficjentów. W celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości świadczonych usług w tym zakresie, PCI udostępnia mail kontaktowy a.sadowy@pcinn.org, na który naukowcy mogą przesłać interesującą ich tematykę przyszłych szkoleń czy webinarów, bądź też propozycje zaproszenia zewnętrznych instytucji, realizujących programy wsparcia dla przedstawicieli świata nauki.

Studenckie Towarzystwo Rozwoju i Nauki STRiN