Ocena funkcjonowania i środowiska życia osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w oparciu o ICF

PROJEKT NAUKOWY

„Ocena funkcjonowania i środowiska życia osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w oparciu o ICF”

współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Kierownik merytoryczny projektu:

Dr hab. n o zdr. Agnieszka Sozańska, prof. UR

Kierownik administracyjny projektu:

Mgr Jan Bury

Zespół badawczy:

Dr Agnieszka Wiśniowska-Szurlej

Dr Bernard Sozański

Mgr Anna Olech-Kucięba

 

Celem projektu jest: stworzenie warunków do udzielenia optymalnego wsparcia osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności (OZN) w zakresie ich rehabilitacji społecznej i zawodowej poprzez opracowanie i walidację profilu kategorialnego opartego na ICF do kompleksowej oceny funkcjonowania (funkcji, aktywności, uczestnictwa) i środowiska życia tych osób przez Uniwersytet Rzeszowski w okresie od 01-04-2024 do 31-03-2025.

 

Pierwszym etapem projektu było przygotowanie wstępnej wersji profilu kategorialnego opartego na klasyfikacji ICF do oceny funkcjonowania i środowiska życia osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Procedura przygotowania profilu kategorialnego była złożona z 4 faz przygotowanych zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, w tym:

  1. Przeglądu systematycznego piśmiennictwa światowego na temat problemów funkcjonalnych i barier środowiska osób z upośledzeniem funkcji, ograniczeniem aktywności i uczestnictwa.
  2. Analizy klinicznej sytuacji zdrowotnej osób niepełnosprawnych w Polsce, polegającej na ocenie ich stanu zdrowia i funkcjonowania, jak również analizie stosowanych
    w praktyce narzędzi służących do oceny stanu zdrowia, funkcjonowania i środowiska osób z chorobami przewlekłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
  3. Realizacji wywiadów z osobami z chorobami przewlekłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w celu analizy wybranych do profilu kategorii ICF oraz ewentualnych innych obszarów wymagających oceny wskazanych przez badane osoby.
  4. Realizacji wywiadu moderowanego w grupie fokusowej ekspertów dyscyplin medycznych i społecznych pracujących z osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w celu analizy wybranych w profilu kategorii ICF oraz ewentualnych innych obszarów wymagających oceny wskazanych przez te osoby
    w poprzednim etapie.

Pierwszy etap projektu zakończyła konferencja konsensusu, w trakcie której ustalono testową wersję profilu kategorialnego oraz opracowano proste intuicyjne definicje dla poszczególnych kodów ICF. Konferencja odbyła się 15 maja 2024 roku w Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.