Strategia rozwoju

Kształcenie na dwóch kierunkach kształcenia w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej wykazuje związek ze strategią oraz misją uczelni, realizując cele kształcenia wspólnym wysiłkiem wszystkich pracowników, ponadto kształcenie odbywa się z zachowaniem następujących zasad: dążenia do prawdy, otwartości na wiedzę i nowe idee oraz poszanowaniu godności człowieka i szacunku dla tożsamości historyczno-kulturowej regionów oraz państw.  Tym samym kształtuje osobowość i obywatelskie postawy studentów, przygotowując ich do odpowiedzialnego pełnienia funkcji społecznych i publicznych. W ramach kształcenia w Instytucie gwarantowany jest wysoki poziom badań naukowych, tworzone są optymalne warunki studiowania. Strategia rozwoju Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej wpisuje się w strategię rozwoju UR jako uczelni podkarpackiej, krajowej i europejskiej, realizującej cele edukacyjno-badawcze,  służące podniesieniu konkurencyjności Uczelni i tworzeniu jej wizerunku jako nowoczesnej i przyjaznej pracownikom, studentom i środowisku.

KSZTAŁCENIE

Cel strategiczny:  Wysoki poziom kształcenia zgodny z ogólno-akademickim profilem, dostosowany do potrzeb i oczekiwań rynku pracy 

Cele operacyjne: 
 
1. Utrzymanie ogólnoakademickiego charakteru kształcenia studentów w oparciu o współczesną, akademicką myśl naukową. 
Zadania: 
• kształcenie na wszystkich poziomach: licencjackim, magisterskim, podyplomowym na oferowanych kierunkach studiów; 
• tworzenie nowych specjalności na realizowanych specjalnościach. 
 
2. Dostosowanie oferty dydaktycznej i jakości kształcenia do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy 
Zadania: 
• rozpoznanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy; 
• przygotowanie programów studiów i realizacja kształcenia uwzględniającego potrzeby gospodarki oraz życia publicznego zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji; 
• doskonalenie oferty edukacyjnej w języku obcym dla studentów, w tym dla studentów zagranicznych; 
• uruchomianie nowych kierunków studiów podyplomowych;  
• promocja praktycznej edukacji studentów; 
• wprowadzenie systemu motywacyjnego związanego z jakością nauczania, w tym dla prowadzących zajęcia dydaktyczne w językach obcych; 
• wprowadzenie wymogu w zakresie podnoszenia kompetencji dydaktycznych nauczycieli. 
 
3. Kreowanie aktywnych i przedsiębiorczych postaw studentów 
Zadania: 
• wprowadzenie form edukacji rozwijających przedsiębiorczość i przygotowujących do pracy na własny rachunek (np. praktyki, wolontariat, staże); 
• wprowadzenie nowych form kształcenia ustawicznego w kierunku podnoszenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych w ciągu całego życia; 
• wprowadzenie możliwości uzyskania dyplomów uczelni zagranicznych  w ramach studiów double degree
• certyfikacja znajomości języków obcych. 
 

NAUKA

Cel strategiczny: Podniesienie poziomu prowadzonych badań naukowych w stopniu pozwalającym na uzyskanie wyższej kategorii naukowej Instytutu oraz otrzymanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej.

Cele operacyjne:
 
1. Podwyższenie kategorii posiadanej przez Instytut 
Zadania:
• podniesienie aktywności naukowej pracowników pod kątem publikowania w czasopismach znajdujących się w wykazach punktowanych MNiSW;
• wprowadzenie systemu motywacyjnego dla wyróżniających się naukowo pracowników realizujących badania naukowe
• wprowadzenie systemu motywacyjnego i wsparcie administracyjne dla pracowników ubiegających się o uzyskanie stopnia doktora, doktora habilitowanego, profesorskich tytułów naukowych oraz dla pracowników uczestniczących w gremiach naukowych i zawodowych(np. towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych, komitetach redakcyjnych, zespołach eksperckich itp.); 
• wspieranie rozwoju młodych pracowników naukowych;
• organizacja konferencji naukowych spełniających wymogi istotne do kategoryzacji jednostek;
 
2. Ilościowy i jakościowy wzrost realizowanych badań naukowych na poziomie krajowym i międzynarodowym 
Zadania: 
• rozpoznanie zapotrzebowania na usługi badawcze; 
• przygotowanie rozwiązań organizacyjnych wspomagających prace badawcze; 
• zwiększenie skuteczności pracowników w ubieganiu się o granty zewnętrzne; 
• mobilizacja i wspieranie kadry naukowej w budowaniu relacji z ośrodkami zagranicznymi; 
• wprowadzenie systemu oceny aktywności naukowej, uwzględniającego publikacje, cytowania, patenty, wdrożenia, nagrody krajowe i międzynarodowe itp.; 
• zwiększenie mobilności kadry naukowej, w zakresie międzynarodowych kontaktów, projektów badawczych, konferencji.
 
3. Rozwój współpracy między Kolegiami i Instytutami na rzecz realizacji wspólnych prac naukowo-badawczych 
Zadania:
• zwiększenie współpracy między Kolegiami i Instytutami;
• wprowadzenie między Kolegiami i Instytutami wymiany informacji i doświadczeń;
• formalizacja współpracy między Kolegiami i Instytutami (umowa współpracy, list intencyjny, itp.);
 
4. Pogłębienie współpracy z otoczeniem zewnętrznym na rzecz realizacji prac naukowo-badawczych 
Zadania:
• mobilizacja i wspieranie kadry naukowej w budowaniu relacji z uczelniami, szkołami,
• przedsiębiorstwami oraz instytucjami gospodarczymi, kulturalnymi i społecznymi; 
• integrowanie się z instytucjami samorządowymi, gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi;
• projektowanie i realizacja badań zorientowanych na praktyczne rezultaty (komercjalizacja wyników badań).

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM

Cel strategiczny: Profesjonalne i efektywne relacje z otoczeniem zewnętrznym 

Cele operacyjne: 
 
1. Intensyfikacja współpracy z interesariuszami zewnętrznymi 
Zadania: 
• usprawnienie systemu komunikacji ze strategicznymi interesariuszami zewnętrznymi; 
• przygotowanie i wdrożenie systemu współpracy z absolwentami; 
• wdrożenie monitoringu losów zawodowych absolwentów; 
• aktywizacja wszystkich jednostek w kierunku tworzenia partnerstw nauka-biznes na rzecz komercjalizacji wyników badań naukowych (konsorcja, alians strategiczny, klastry, spółki spin-off i spin-out, itp.); 
• włączenie jednostek w proces opracowywania strategii rozwoju - branżowych, regionalnych, krajowych. 
 
2. Kreowanie wizerunku i umacnianie pozycji Uniwersytetu 
Zadania: 
• wdrożenie i doskonalenie spójnego systemu identyfikacji wizualnej 
• porządkowanie informacji o zasobach materialnych i intelektualnych; 
• przygotowanie profesjonalnych materiałów i akcji promocyjnych; 
• wyznaczenie ram profesjonalnej współpracy z mediami; 
• przygotowanie i wdrożenie systemu współpracy z absolwentami; 
• promocja postępu naukowo-technologicznego oraz innowacji jako czynników decydujących o konkurencyjności regionu. 

ZARZĄDZANIE INSTYTUTEM 

Cel strategiczny: Sprawnie funkcjonujący Instytut wykorzystujący nowoczesne metody zarządzania 

Cele operacyjne: 
 
1. Racjonalizacja zarządzania infrastrukturą materialną 
Zadania: 
• prowadzenie analizy efektywności ekonomicznej podejmowanych działań inwestycyjnych; 
• rozpoczęcie nowych  inwestycji infrastrukturalnych 
• stałe monitorowanie stopnia wykorzystania istniejących zasobów materialnych; 
• optymalizacja kosztów związanych z utrzymaniem bazy materialnej i kadry dydaktycznej; 
• dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb Instytutu i racjonalne gospodarowanie nieruchomościami; 
 
2. Doskonalenie systemu zarządzania finansami 
Zadania: 
• prowadzenie analiz ekonomiczno-finansowych działalności; 
• prowadzenie analizy ryzyka finansowego; 
• optymalizacja kosztów związanych z działalnością Instytutu; 
• pozyskiwanie nowych źródeł finansowania działalności (studia podyplomowe, kursy instruktorskie i trenerskie); 
• generowanie dodatniego wyniku finansowego oraz zapewnienie stabilności finansowej. 
 
3. Udoskonalenie procesu zarządzania kadrami 
Zadania: 
• wspieranie ścieżek kariery dla wszystkich grup pracowników; 
• wspomaganie rozwoju młodej kadry; 
• tworzenie warunków dla szybkiego awansu naukowego pracowników; 
• doskonalenie kwalifikacji pracowników. 
 
Doświadczenie i tradycje Instytutu w połączeniu z innowacyjnymi przedsięwzięciami w przyszłości dadzą wizerunek silnego podmiotu, który ze względu na dwukierunkowy charakter połączony z sektorem gospodarczym, stanowić będzie poważną konkurencję dla innych Instytutów czy Wydziałów o takim samych charakterze.