Studenckie Koło Naukowe Antropometrii oraz Profilaktyki Otyłości i Chorób Niezakaźnych

Data założenia: 2013
Opiekun SKN dr Piotr Matłosz
Mail pmatlosz@ur.edu.pl
Zarząd SKN Prezes Agnieszka Bieda
Vice-prezes Adam Sudoł
Sekretarz Słowik Patrycja
Skarbnik Skoczeń Angelika
Liczba członków 9

Działalność SKN

Aktualnie realizowane projekty badawcze (2022 r.)
1) „Obiektywna ocena aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym”
Projekt zakłada obiektywną ocenę aktywności fizycznej (monitory ActiGraph wGT3X-BT), ocenę składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej oraz przeprowadzenie wybranych pomiarów antropometrycznych.
Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane do opracowania 2 prac licencjackich (Patrycja Wołoszyn, Adam Sudoł)

Działalność SKN w ubiegłych latach (w latach 2017-2021 Koło działało pod nazwą „ SKN Diagnostyki w Treningu Sportowym i Zdrowotnym)

2021
1) „Czynniki ryzyka i występowanie nadciśnienia tętniczego u studentów”
Projekt stanowi kontynuację badań rozpoczętych w styczniu 2020 roku, przerwanych ze względu na wprowadzenie ograniczeń związanych z wybuchem pandemii COVID-19. Bezpośrednio po wznowieniu nauki w formie kontaktu bezpośredniego na Uniwersytecie Rzeszowskim (październik 2021).
W ramach projektu wykonywane są pomiary obejmujące ocenę ciśnienia tętniczego oraz składu masy ciała (metodą bioimpedancji elektrycznej), a także: wysokość ciała, obwód bioder oraz obwód tali. Za pomocą walidowanych kwestionariuszy oceniane są: aktywność fizyczna (kwestionariusz IPAQ), jakość życia (kwestionariusz WHO QOL BREF), jakość snu (kwestionariusz PSQI), częstość spożycia żywności (kwestionariusz FFQ-6), wybrane dane socjo-demograficzne (autorski kwestionariusz).
Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane do opracowania 3 prac magisterskich (Agnieszka Bieda, Karol Baran, Jakub Cygan)

2020
1) „Czynniki ryzyka i występowanie nadciśnienia tętniczego u studentów”
Projekt zakładał ocenę ciśnienia tętniczego oraz składu masy ciała (metodą bioimpedancji elektrycznej) w grupie minimum 500 osób studiujących na różnych kierunkach na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ponadto zostały zmierzone: wysokość ciała, obwód bioder oraz obwód tali. Za pomocą walidowanych kwestionariuszy zostały ocenione: aktywność fizyczna (kwestionariusz IPAQ), jakość życia (kwestionariusz WHO QOL BREF), jakość snu (kwestionariusz PSQI), częstość spożycia żywności (kwestionariusz FFQ-6), wybrane dane socjo-demograficzne (autorski kwestionariusz).
Ze względu na wprowadzenie ograniczeń związanych z wybuchem pandemii COVID-19 projekt musiał zostać przerwany.
Uzyskane wyniki zostały wykorzystane do opracowania 3 prac licencjackich:
• Poziom aktywności fizycznej a skład masy ciała wśród studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego (Agnieszka Bazan)
• Wybrane komponenty składu masy ciała, a ciśnienie tętnicze w grupie studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego (Grzegorz Kawa)
• Powiązania pomiędzy poziomem aktywności fizycznej a jakością snu wśród studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego (Mateusz Kowalski)

2019
1) „Ocena postawy ciała oraz aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym”
Projekt był kontynuacją badań rozpoczętych w roku 2018, badania w 2019 roku przyjęły formę semilongitudinalną ponieważ w projekcie zostaną ponownie przebadane dzieci biorące udział w badaniach poprzednich. W roku 2019 rozszerzono również zakres badań o pomiar ciśnienia krwi, oraz ocenę zwyczajów żywieniowych dzieci. Ponadto podobnie jak poprzednich latach oceniano: wysokość, masę oraz skład ciała, postawę ciała w płaszczyźnie strzałkowej oraz obciążenia statyczne pod stopami, obiektywna ocena aktywności fizycznej za pomocą monitorów ActiGraph wGT3X-BT, ocena sprawności fizycznej, badanie.

2018
1) „Ocena postawy ciała oraz aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym”
Głównym celem projektu było monitorowanie postawy ciała, sprawności oraz aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym. Ocena postawy ciała przyjęła formę badania przesiewowego a raport z oceny został dostarczony rodzicom dzieci. W ramach projektu oceniono: wysokość, masę oraz skład ciała, postawę ciała w płaszczyźnie strzałkowej oraz obciążenia statyczne pod stopami, obiektywną ocenę aktywności fizycznej za pomocą monitorów ActiGraph wGT3X-BT oraz ocenę sprawności fizycznej, badanie.
2) „Badanie polimorfizmu genów predysponujących zdolności motoryczne wśród osób trenujących wybrane dyscypliny jeździeckie” Dla celów realizacji projektu podpisano umowę o współpracy między Katedrą Nauk o Zdrowiu Wydziału Wychowania Fizycznego a Zakładem Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie. Analizy molekularne dotyczyły częstotliwości występowania polimorfizmów w genach ACE i ACTN3 w materiale uzyskanym od 40 osób. Wyniki porównywane zostały pomiędzy grupami osób trenujących jeździectwo konne oraz nie trenującymi zawodowo/ hobbystycznie sportów. Występowanie polimorfizmów insercyjno-delecyjnych potwierdzone zostało przy zastosowaniu techniki elektroforezy żelowej.
Wyniki badania zostały zaprezentowane na IV Ogólnopolskiej Konferencji Genetycznej „Genomica” 20-22 kwietnia 2018 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Temat wystąpienia: „Wpływ polimorfizmu w genach ACE i ACTN3 na predyspozycje sportowe jeźdźców” (Rena Majchrowicz, Katarzyna Zygmunt, Lena Majchrowicz, Piotr Matłosz)
3) „Badania sprawności motorycznej młodzieży uzdolnionej sportowo z Podkarpacia” Badania mają charakter semilongitudinalny i były prowadzone nieprzerwanie od 2014 roku. Celem prowadzonych badań było określenie morfologicznej i sprawnościowej charakterystyki badanych uczniów oraz monitorowanie efektów szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportu, którym objęci są uczniowie ZSO Nr 2 w Rzeszowie. Przewidywana ilość badanych to maksymalnie 600 uczniów w wieku 13-19 lat. W ramach projektu zakłada się wykonanie pomiarów antropometrycznych oraz sprawnościowych, które pozwolą na zgromadzenie materiału niezbędnego do przygotowania publikacji naukowych. Badanie sprawności składa się z baterii testów Fitnessgram 10, który został opracowany i jest rozpowszechniany przez amerykański Instytut Coopera.
Wyniki badania zostały opublikowane w artykule naukowym:
Piotr Matłosz, Jadwiga Michałowska, Grzegorz Sarnik, Jarosław Herbert, Krzysztof Przednowek, Renata Grzywacz, Ewa Polak „Analysis of the correlation between body composition, construction and aerobic capacity in teenage team sport training” European Journal of Clinical and Experimental Medicine, Eur J Clin Exp Med 2018; 16 (2): 109–116

2017
1) „Badania sprawności motorycznej młodzieży uzdolnionej sportowo z Podkarpacia”
Badania mają charakter semilongitudinalny i były prowadzone nieprzerwanie od 2014 roku. Celem prowadzonych badań było określenie morfologicznej i sprawnościowej charakterystyki badanych uczniów oraz monitorowanie efektów szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportu, którym objęci są uczniowie ZSO Nr 2 w Rzeszowie. Przewidywana ilość badanych to maksymalnie 600 uczniów w wieku 13-19 lat. W ramach projektu zakłada się wykonanie pomiarów antropometrycznych oraz sprawnościowych, które pozwolą na zgromadzenie materiału niezbędnego do przygotowania publikacji naukowych. Badanie sprawności składa się z baterii testów Fitnessgram 10, który został opracowany i jest rozpowszechniany przez amerykański Instytut Coopera.
Wyniki badania zostały wykorzystane do opracowania 2 prac licencjackich:
• Porównanie wydolności fizycznej dziewczyn z gimnazjum i liceum klas sportowych, uprawiających rożne dyscypliny sportowe (Paweł Godek)
• Wydolność krążeniowo – oddechowa uczniów Rzeszowskiego V Liceum Ogólnokształcącego w wieku 16 -18 lat (Eryk Trela)
Ponadto w ramach działalności SKN opublikowano artykuł naukowy:
• „Tennis as sport for disabled persons” Grzegorz Domino, Piotr Matłosz, Rafał Kołodziej, Maciej Śliż, Michał Żywiec. Scientific Review of Physical Culture, volume 7, issue 3