Głos – Język – Komunikacja 6

Głos – Język – Komunikacja 6. Młodzi mają głos

 

pod red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 

Rzeszów 2019 

ss. 272

Recenzenci tomu: dr hab. Natalia Siudzińska, dr hab. prof. UO Danuta Lech-Kirstein

ISBN: 978-83-7996-731-5

DOI: 10.15584/978-83-7996-731-5

 

Spis treści

Od redakcji

CZĘŚĆ I
Zaburzenia płynności mowy

Justyna Samolewicz-Dyka, Wanda Kostecka
Diagnoza i programowanie terapii logopedycznej w przypadku trzynastoletniego chłopca z giełkotem 

 

CZĘŚĆ II
Zespoły genetyczne

Anna Mamica
Dziewczynka z zespołem Williamsa – studium przypadku

Maria Komisarczyk
Komunikacja funkcjonalna PECS u dziecka z zespołem Cornelii de Lange

Edyta Jamro
Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka z zespołem de Grouchy’ego

Agnieszka Stefaniak
Postępowanie logopedyczne w zespole Pradera-Williego – studium przypadku

Julia Hinc, Karolina Kamińska
Gesty wspomagające komunikacje dzieci z trisomią 21. chromosomu – doświadczenia z turnusu logopedycznego

 

CZĘŚĆ III
Rozwój mowy i komunikacji – zaburzenia, terapia

Beata Rajter
Komunikacja z dzieckiem z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w środowisku rodzinnym

Patrycja Bilińska
Studium indywidualnego przypadku chłopca ze złożonymi zaburzeniami komunikacji

Monika Kij
Studium przypadku trzyipółletniego dziecka z zaburzonym rozwojem mowy

Kamila Szpunar
Wpływ wady wymowy na proces przyswajania pisma przez uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Ewelina Radgowska
Zastosowanie Kinesiology Taping w terapii logopedycznej

 

CZĘŚĆ IV
Rozwój kompetencji językowych i komunikacyjnych

Milena Pelc
Poziom rozwoju umiejętności artykulacyjnych  współczesnych trzylatków a dotychczasowy stan badań

Natalia Królicka
Porównanie kompetencji językowych i komunikacyjnych dziewcząt i chłopców w wieku sześciu lat

Beata Ożga
Stan wiedzy nauczycieli polonistów na temat problemów językowych związanych z dysleksją u uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej

Dominika Zawadzka
Komunikacja niewerbalna oraz grzecznościowe akty mowy na lekcjach w szkole średniej – wybrane aspekty

 

Z cyklu: Moje życie z…

Agata Widlarz
Moje życie z… mózgowym porażeniem dziecięcym: Życie utkane z marzeń, czyli o samej sobie