Grafika

Poziom – jednolite studia magisterskie
Forma – stacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Podstawą przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest posiadanie świadectwa maturalnego lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia jednolitych studiów magisterskich

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Egzamin wstępny

 • Portfolio (punktacja: 0-15)
  Złożenie portfolio w formie katalogu z fotografiami min. 20 prac z różnych dziedzin artystycznych (malarstwo, rysunek, rzeźba, fotografia, film, animacja, grafika artystyczna i projektowa i inne), które należy przesłać do 12 lipca do godziny 12:00 (cudzoziemcy i Polacy z dokumentami zagranicznymi do 5 lipca do godziny 12:00) na adres mailowy: rekrutacja.isp@ur.edu.pl
  Szczegółowe wytyczne dotyczące portfolio znajdują się tutaj.

  Warunkiem przyjęcia portfolio do oceny przez Komisję Egzaminacyjną jest podpisanie oświadczenia o autorstwie przesłanych prac oraz o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku, które należy umieścić w portfolio.
  Wzór oświadczenia znajduje się tutaj.

 • Rozmowa kwalifikacyjna (punktacja: 0-15)
  Rozmowa na temat własnej twórczości i zrealizowanych projektów artystycznych w odniesieniu do wiedzy z zakresu sztuki i kultury zostanie przeprowadzona zdalnie w formie wideokonferencji na wybranej platformie komunikacji internetowej.

Uwaga:

Minimalna liczba punktów konieczna do kwalifikacji: portfolio - 8 pkt, rozmowa kwalifikacyjna - 7 pkt. Kandydaci, którzy otrzymają z dorobku artystycznego (portfolio) mniej niż 8 pkt. nie są zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.
Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.

System rekrutacyjny IRK