Jazz i muzyka rozrywkowa

Poziom – I stopnia
Forma – stacjonarne
Profil kształcenia – praktyczny*
*w przypadku zmiany profilu na ogólnoakademicki, kandydatów obowiązują te same zasady rekrutacji.

Podstawą przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest posiadanie: świadectwa maturalnego

Egzamin wstępny dla specjalności wykonawstwo instrumentalne (altówka, trąbka, saksofon, flet, puzon, skrzypce, gitara, gitara basowa, kontrabas, fortepian, perkusja):

 • Sprawdzian dyspozycji słuchowych (punktacja: 0-25)
  Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem.
 • Egzamin z instrumentu (punktacja: 0-60)
  • Obowiązkowe wykonanie bluesa w formie: temat + improwizacja + temat.
  • Obowiązkowe wykonanie jednego standardu jazzowego zawartego w wydawnictwie Hal Leonard Corporation - „Real Books” w formie: temat + improwizacja + temat.
  • Sprawdzian poziomu warsztatu instrumentalisty, zróżnicowany dla poszczególnych instrumentów lub grup instrumentów według poniższych zasad:

A. dla grupy instrumentów dętych: obowiązkowe wykonanie krótkiego utworu klasycznego (lub wybrany fragment większej formy muzycznej) pod kątem prezentacji umiejętności warsztatowych,
B. dla pianistów: obowiązkowe wykonanie krótkiego utworu klasycznego pod kątem prezentacji umiejętności warsztatowych,
C. dla perkusistów: obowiązkowe wykonanie dwóch etiud na werblu: rudimentowej i klasycznej pod kątem prezentacji umiejętności warsztatowych.

 • Rozmowa kwalifikacyjna (punktacja: 0-15)
  Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki (w tym muzyki jazzowej i rozrywkowej).

Egzamin wstępny dla specjalności wykonawstwo wokalne:

 • Sprawdzian dyspozycji słuchowych (punktacja: 0-25)
  Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem.
 • Egzamin z instrumentu (punktacja: 0-60)
  • Obowiązkowe wykonanie bluesa w formie: temat + improwizacja + temat.
  • Obowiązkowe wykonanie jednego standardu jazzowego zawartego w wydawnictwie Hal Leonard Corporation - „Real Books” w formie: temat + improwizacja + temat.
  • Obowiązkowe wykonanie piosenki z polskim tekstem (z pominięciem np. pieśni patriotycznych, melodii ludowych itp.) którą możemy określić mianem standardu polskiej piosenki.
  • Przygotowanie dowolnego tekstu do recytacji – sprawdzian dykcji.
 • Rozmowa kwalifikacyjna (punktacja: 0-15)
  Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki (w tym muzyki jazzowej i rozrywkowej).

Uwagi:

 • Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej, aż do wyczerpania limitu miejsc oddzielnie dla wykonawstwa instrumentalnego i wykonawstwa wokalnego. Liczba kandydatów przyjętych na poszczególne specjalności jest ustalana przez komisję w trakcie procesu rekrutacji.
 • Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 70 punktów, przy czym egzamin uznaje się za niezdany, jeśli kandydat z którejkolwiek części nie uzyska min. 5 pkt. Maksymalna ilość punktów to 100.

Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.

System rekrutacyjny IRK