Jazz i muzyka rozrywkowa

Poziom – II stopnia
Forma – stacjonarne
Profil kształcenia – praktyczny*
*w przypadku zmiany profilu na ogólnoakademicki, kandydatów obowiązują te same zasady rekrutacji.

Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów I stopnia

Kryterium kwalifikacyjne
Ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia
Ocena przeliczana jest na punkty następująco: bardzo dobry - 5 pkt; dobry plus, dobry - 4 pkt; dostateczny plus, dostateczny - 3 pkt

Egzamin wstępny

Specjalność wykonawstwo instrumentalne:
altówka, trąbka, saksofon, flet, puzon, skrzypce, gitara, gitara basowa, kontrabas, fortepian, perkusja

 • Sprawdzian dyspozycji słuchowych: 0-15 pkt
  Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem

 • Egzamin z instrumentu: 0-70 pkt
  Obowiązkowe przygotowanie dowolnego, trzeciego utworu odmiennego stylistycznie pozostającego w stylistyce jazz, fusion lub pokrewnej, obowiązkowe przygotowanie formy bluesa, obowiązkowe przygotowanie utworu w wolnym tempie – ballady

 • Rozmowa kwalifikacyjna: 0-10 pkt
  Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki (w tym muzyki jazzowej i rozrywkowej)

Uwagi w odniesieniu do egzaminu z instrumentu:

 • wszelkie prezentacje utworów powinny być wykonane w formule: temat + improwizacja + temat
 • obowiązkowe przygotowanie dowolnego utworu odmiennego stylistycznie może być potraktowane przez kandydata jako prezentacja własnych możliwości warsztatowych, jak również preferencji muzycznychdla specjalności perkusja, obowiązkowe przygotowanie jednej etiudy werblowej ze zbioru: John (Jack) S. Pratt's - "14 Modern Contest Solos for Snare Drum"

Specjalność wykonawstwo wokalne

 • Egzamin wokalny: 0-85 pkt
  Obowiązkowe przygotowanie standardu jazzowego zawartego w wydawnictwie Hal Leonard Corporation - „Real Books” lub formy bluesa.
  Obowiązkowe przygotowanie utworu z polskim tekstem
  Obowiązkowe przygotowanie dowolnego, trzeciego utworu, odmiennego stylistycznie, pozostającego w stylistyce jazz, fusion lub pokrewnej
  Obowiązkowe przygotowanie czterech standardów: Lulaby of Birdland, Just Friends, Body and Soul, Angel Eyes
 • Rozmowa kwalifikacyjna: 0-10 pkt
  Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki (w tym muzyki jazzowej i rozrywkowej)

Uwagi w odniesieniu do egzaminu wokalnego:

 • wszelkie prezentacje utworów powinny być wykonane w formule: temat + improwizacja + temat
 • obowiązkowe przygotowanie dowolnego utworu odmiennego stylistycznie może być potraktowane przez kandydata jako prezentacja własnych możliwości warsztatowych, jak również preferencji muzycznych
 • obowiązkowe przygotowanie czterech standardów – wybór i wykonanie wyłącznie na prośbę komisji egzaminacyjnej
 • uczelnia nie zapewnia akompaniatora, dopuszcza się możliwość prezentacji z własną sekcją rytmiczną, akompaniatorem lub z przygotowanym podkładem w postaci pliku „wave”, „mp3” lub płyty CD o dobrej jakości.  Kandydat zobowiązany jest, co najmniej tydzień przed datą egzaminu praktycznego, powiadomić Komisję Rekrutacyjną (Komisję Egzaminacyjną), jaką formę prezentacji wybiera

Uwagi:

 1. Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej, aż do wyczerpania limitu miejsc oddzielnie dla wykonawstwa instrumentalnego i wykonawstwa wokalnego. Liczba kandydatów przyjętych na poszczególne specjalności jest ustalana przez komisję w trakcie procesu rekrutacji.
 2. Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 70 punktów, przy czym egzamin uznaje się za niezdany, jeśli kandydat z którejkolwiek części nie uzyska min. 5 pkt. Maksymalna ilość punktów to 100.

Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.

System rekrutacyjny IRK