Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Poziom – II stopnia
Forma – studia stacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.
Studia drugiego stopnia w specjalności nauczycielskiej stanowią kontynuację po studiach pierwszego stopnia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.
Kandydat powinien posiadać przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (blok B), przygotowanie z zakresu podstaw dydaktyki i emisji głosu (blok C) w wymiarze określonym w standardzie kształcenia nauczycieli (Rozporządzenie MNiSW z 25.07.2019 r. – tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 890 ze zm.) oraz częściowe przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotów muzycznych w wymiarze określonym w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzonym w UR. W przypadku braku wymaganej liczby godzin lub pkt. ECTS w wymienionym powyżej zakresie, kandydat przyjęty na studia, celem uzyskania pełnego przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia, będzie zobowiązany do uzupełnienia wyznaczonych różnic programowych.

Kryterium kwalifikacyjne
Ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz sprawdzian praktyczny
Ocena przeliczana jest na punkty następująco: bardzo dobry - 5 pkt; dobry plus, dobry - 4 pkt dostateczny plus, dostateczny - 3 pkt

 W skład sprawdzianu praktycznego wchodzi:

  • Sprawdzian umiejętności słuchowych: śpiewanie i określanie interwałów oraz akordów, czytanie nut głosem w zakresie jednogłosowych melodii tonalnych do 3 znaków przykluczowych, realizowanie prostych przebiegów rytmicznych - 0-10 pkt
  • Sprawdzian umiejętności głosowych: zaśpiewanie jednej arii lub pieśni - 0-10 pkt
  • Sprawdzian umiejętności manualnych: dyrygowanie jednym, wybranym  utworem z literatury chóralnej - 0-10 pkt
  • Gra na fortepianie: wykonanie z pamięci dwóch utworów muzycznych o zróżnicowanym charakterze – od baroku do współczesności - 0-10 pkt
  • Rozmowa kwalifikacyjna: z zakresu edukacji muzycznej oraz wiedzy o kulturze - 0-6 pkt

Kryterium dodatkowe, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Średnia arytmetyczna z toku studiów

Uwagi:

  • Kandydat jest zobligowany co najmniej tydzień przed datą egzaminu praktycznego dostarczyć Komisji Rekrutacyjnej  (Komisji Egzaminacyjnej) nuty utworów wybranych do dyrygowania i emisji głosu.
  • Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego oraz rozmowy kwalifikacyjnej powinien otrzymać co najmniej  1 pkt. W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.

Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.

System rekrutacyjny IRK