Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Poziom – I stopnia
Forma – stacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Przedmiot obowiązkowy
Jeden przedmiot wskazany przez kandydata – na poziomie podstawowym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Egzamin wstępny

 • Sprawdzian dyspozycji słuchowych (punktacja: 0-10)
  Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem.
 • Sprawdzian dyspozycji głosowych (punktacja: 0-10)
  Zaśpiewanie jednego utworu wokalnego (na przykład ze zbioru Z. Noskowskiego „Pory roku”).
 • Sprawdzian dyspozycji manualnych (punktacja: 0-10)
  Dyrygowanie jednym utworem ze zbioru Z. Noskowskiego „Pory roku”.
 • Gra na instrumencie (punktacja: 0-10)
  Wykonanie z pamięci dwóch utworów muzycznych na wybranym instrumencie.

Uwagi:

 • Instytut Muzyki zapewnia akompaniament do utworów ze zbioru Z. Noskowskiego „Pory roku”.
 • Kandydat jest zobligowany, co najmniej tydzień przed datą egzaminu praktycznego, zgłosić Komisji Rekrutacyjnej tytuły utworów wybranych z wyżej wymienionego zbioru.
 • Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej 3 punkty. W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany. Wynik poszczególnych części egzaminu praktycznego mnoży się razy 10.

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.
Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.

System rekrutacyjny IRK