Sztuki wizualne

Poziom – II stopnia
Forma – studia stacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor’s degree

Egzamin wstępny:

 • Portfolio (punktacja: 0-15):
  Złożenie portfolio w formie katalogu z fotografiami min. 20 prac z różnych dziedzin artystycznych (malarstwo, rysunek, rzeźba, fotografia, film, animacja, grafika artystyczna i projektowa i inne), które należy przesłać na adres mailowy: rekrutacja.isp@ur.edu.pl
  Szczegółowe wytyczne dotyczące portfolio znajdują się tutaj.

 • Warunkiem przyjęcia portfolio do oceny przez Komisję Egzaminacyjną jest podpisanie oświadczenia o autorstwie przesłanych prac oraz o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku, które należy umieścić w portfolio.
  Wzór oświadczenia znajduje się tutaj.

 • Rozmowa kwalifikacyjna (punktacja: 0-15):
  Rozmowa na temat własnej twórczości i zrealizowanych projektów artystycznych w odniesieniu do wiedzy z zakresu sztuki i kultury zostanie przeprowadzona zdalnie w formie wideokonferencji na wybranej platformie komunikacji internetowej.

Uwagi:

Minimalna liczba punktów konieczna do kwalifikacji: dorobek artystyczny - 8 pkt; rozmowa kwalifikacyjna - 7 pkt. Kandydaci, którzy otrzymają z dorobku artystycznego (portfolio) mniej niż 8 pkt. nie są zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.