Głos – Język – Komunikacja 3

glos3.jpg [190.80 KB]

 

pod red. Agnieszki Myszki i Ewy Oronowicz-Kidy 

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 

Rzeszów 2016

ISBN: 978-83-7996-359-1

ss. 232

Recenzowała: dr hab. prof. UAM Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska

 

Książka adresowana jest do studentów różnych kierunków logopedii, a także do czynnych zawodowo logopedów, nauczycieli, pedagogów, psychologów i osób pracujących głosem. Poświęcona jest zaburzeniom w zakresie języka i komunikacji u osób z chorobami neurologicznymi, głównie dorosłych i w wieku senioralnym, a także zjawisku higieny i patologii głosu. Autorzy poszczególnych artykułów zwracają uwagę na sposoby diagnozowania i programowania terapii w przebiegu chorób neurogennych. Interesują ich również, słabo jeszcze dostrzegane, problemy osób w wieku senioralnym dotyczące jakości słyszenia i ich możliwości komunikacyjnych. Praca w precyzyjny sposób łączy perspektywę logopedyczną z językoznawczą, psychologiczną, glottodydaktyczną oraz elementy teoretyczne z wnioskami wypływającymi z autorskich ćwiczeń z chorymi neurologicznie oraz z cudzoziemcami nabywającymi system języka polskiego.

Z recenzji dr hab. prof. UAM Małgorzaty Rutkiewicz-Hanczewskiej

 

SPIS TREŚCI

Od redakcji

CZĘŚĆ I
ROZPRAWY

Ewa Oronowicz-Kida: Unifikacja kulturowa w języku mieszkańców wsi południowo-wschodniej Rzeszowszczyzny (na przykładzie nazw własnych)
Streszczenie

Ewa Kazanecka: Diagnostyka i postępowanie w zaburzeniach głosu
Streszczenie

Agnieszka Płusajska-Otto: Świadomość ciała i emocji w posługiwaniu się głosem
Streszczenie

Aneta Domagała: „Księga życia” sposobem stymulowania osób starszych z otępieniem – w wymiarze poznawczym, emocjonalnym i w sferze zachowań
Streszczenie

Wanda Kostecka, Anna Kostecka: Logopedyczno-psychologiczne  podejście do kompleksowej rehabilitacji osób z chorobą Parkinsona
Streszczenie

Katarzyna Ita Bieńkowska, Joanna Kuśmierczyk-Kubiak, Agnieszka Woźniak: Wpływ niedosłuchu na możliwość porozumiewania się w wieku senioralnym – propozycja modelu terapii
Streszczenie

 
CZĘŚĆ II
STUDIA PRZYPADKÓW LOGOPEDYCZNYCH

Aneta Lew-Koralewicz: Terapia neurologopedyczna dziecka z zespołem Lennoxa-Gastauta – studium przypadku
Streszczenie

Bernadeta Żelazko, Izabela Marczykowska: Dyzartryczne zaburzenia mowy  u pacjentki z chorobą Parkinsona
Streszczenie

Dorota Kopeć, Wanda Kostecka: Diagnoza i terapia logopedyczna osoby dorosłej jąkającej się w  ujęciu  interdyscyplinarnym
Streszczenie

Anna Kostecka: Diagnoza i terapia logopedyczna osoby dorosłej z postlingwalnym ubytkiem słuchu
Streszczenie

 
CZĘŚĆ III
GLOTTODYDAKTYKA

Agnieszka Gerula, Monika Ochałek, Edyta Żuczek: Na dobry początek – scenariusz zajęć do nauki języka polskiego jako obcego dla poziomu A1
Streszczenie

Magdalena Drzał, Małgorzata Kazanowska, Paulina Paluch, Izabela Kopała: Co to jest? Jakie to jest? Ile tego jest? Scenariusz zajęć języka polskiego dla obcokrajowców dla poziomu A1
Streszczenie

Dobrawa Kulka: Cześć Marysiu! Powiedz mi: jaka jesteś? Scenariusz lekcji języka polskiego jako obcego – poziom A1
Streszczenie

Barbara Januszkiewicz: Legenda a historia. Dlaczego Polacy nie lubią Konrada Mazowieckiego? Scenariusze lekcji historii Polski dla obcokrajowców
Streszczenie

 
CZĘŚĆ IV
VARIA

Ewa Żytka-Rydosz: Zintegrowana Skala Rozwoju jako narzędzie służące do przesiewowych badań słuchu u dzieci zdrowych w wieku od 12. do 24. miesiąca życia
Streszczenie

Małgorzata Zaborniak-Sobczak, Katarzyna Ita Bieńkowska, Izabela Marczykowska: Sprawozdanie z obrad V Rzeszowskiej Sesji Logopedycznej Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi Rzeszów, 09–10 kwietnia 2016 r.


Noty o autorach