Informacje o studiach

 

Ministerstwo z logo UR_nowe z logo ministra-01.png [58.79 KB]

Celem kwalifikacyjnych studiów podyplomowych: Nauczanie języka polskiego jest merytoryczne i dydaktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze nauczycieli języka polskiego we wszystkich typach szkół.

Pierwsza edycja studiów podyplomowych o takim profilu wynika ze wzrostu zainteresowania nauką języka polskiego w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty państw zamieszkania Polonii i Polaków oraz w innych formach kształcenia prowadzonych za granicą, a także ze starań o rozszerzenie perspektyw zawodowych, umożliwiających nauczycielom tych placówek awans zawodowy i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji. 

Studia trwają trzy semestry i prowadzone są w formie niestacjonarnej. Zajęcia  odbywają się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS TEAMS. Program studiów współtworzą trzy moduły: merytoryczny, dydaktyczny i praktyk oraz glottodydaktyczny (Uchwała nr 110/10/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia programu kwalifikacyjnych studiów podyplomowych: nauczanie języka polskiego).  Wiedzę zdobytą podczas wykładów, ćwiczeń i warsztatów słuchacze wdrażają w czasie praktyk z języka polskiego realizowanych w formie zdalnej w wyznaczonych przez organizatora studiów podyplomowych szkołach w  Polsce.

Kwalifikacyjne studia podyplomowe: Nauczanie języka polskiego zapewniają uzyskanie uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu.