Językoznawstwo

mgr Artur Żołądź

Tytuł rozprawy doktorskiej: Urbanonimia Jastrzębia-Zdroju. Studium językowo-kulturowe

Recenzje:
* prof. dr hab. Małgorzata Święcicka
* dr hab. Halszka Górny, prof. IJP PAN
* dr hab. Dorota Suska, prof. UJD

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

mgr Honorata Smerecka

Tytuł rozprawy doktorskiej: Genologiczna analiza vlogu jako gatunku internetowego

Recenzje:
* prof. dr hab. Małgorzata Kita
* prof. dr hab. Maria Wojtak
* dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

mgr Monika Maziarz

Tytuł rozprawy doktorskiej: Świat wartości w kazaniach i homiliach ks. abp. Ignacego Tokarczuka

Recenzje:
* prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
*
dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
*
dr hab. Leonarda Mariak, prof. US

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

mgr Monika Kij

Tytuł rozprawy doktorskiej: Onimiczne kreacje dzieci w wieku przedszkolnym (na przykładzie nazw zabawek)

Recenzje:
* prof. dr hab. Halina Kurek
*
dr hab. Olga Przybyla, prof. UŚ
*
dr hab. Adam Siwiec, prof. UMCS

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

mgr Anna Dziura

Tytuł rozprawy doktorskiej: The Potential of Asynchronous Podcasting in Developing EFL Learners Communicative Competence  (Wykorzystanie asynchronicznych narzędzi do nagrywania głosu i ich wpływ na rozwijanie kompetencji komunikacyjnej uczących się języka angielskiego jako obcego)

Recenzje:
* dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS
*
dr hab. Mariusz Kruk, prof. UZ

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

mgr Sylwia Wilkosz

Tytuł rozprawy doktorskiej: The analysis of modifications of phraseological units producing a humorous effects in market advertising spots / Analiza modyfikacji związków frazeologicznych tworzących efekt humorystyczny w spotach reklamowych sieci marketów

Recenzje:
* dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, prof. UG
* dr hab. Przemysław Krakowian, prof. UŁ

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

mgr Magdalena Knap

Tytuł rozprawy doktorskiej: Translation as a Cultural Transfer: Rendering of Tourist Texts Promoting Podkarpacie Province / Przekład jako transfer kulturowy. Tłumaczenie tekstów turystycznych promujących województwo podkarpackie

Recenzje:
* dr hab. Stanisław Goźdź-Roszkowski, prof. UŁ
*
dr hab. Adam Głaz, prof. UMCS

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

mgr Gabriela Krupa-Turowska

Tytuł rozprawy doktorskiej: Strategien der Manipulation. Sprache, Text und Bild im nationalsozialistischen Diskurs / Strategie manipulacji. Język, tekst i obraz w dyskursie narodowosocjalistycznym

Recenzje:
* dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr
*
dr hab. Paweł Szerszeń, prof. UW

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Jadwiga Grunwald

Tytuł rozprawy doktorskiej: Twórczość patriotyczna Władysława Grodeckiego. Aspekty kulturowo-językowe

Recenzje:
* prof. dr hab. Krystyna Szcześniak
* ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński
* dr hab. Halina Chodurska, prof. UP

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Klaudia Cempa-Włodarczyk

Tytuł rozprawy doktorskiej: Pragmatyczne aspekty zachowań językowych dziecka z autyzmem

Recenzje:
* dr hab. Alina Maciejewska, prof. UPH
* dr hab. Katarzyna Sobstyl

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Sybilla Kowalik

Tytuł rozprawy doktorskiej: Pieśni rzeszowskie ze zbiorów Jana Robaka w perspektywie etnolingwistycznej i etnomuzykologicznej

Recenzje:
* dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS
* dr hab. Anna Piechnik, prof. UJ

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Paulina Mormol

Tytuł rozprawy doktorskiej: An Inquiry into the influence of age, gender and education on the perception of the offensiveness of swear words in Polish and English/Wpływ wieku, płci i wykształcenia na postrzeganie obraźliwości wulgaryzmów w języku polskim i angielskim

Recenzje:
* prof. dr hab. Henryk Kardela, prof. emeryt. UMCS
* dr hab. prof. UWr Marek Kuźniak

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Klaudia Kuraś-Szczepanek

Tytuł rozprawy doktorskiej: Mediolingwistyczna analiza wartości w polskich filmach fabularnych opartych na faktach

Recenzje:
* prof. dr hab. Małgorzata Kita
* prof. dr hab. Bogusław Skowronek

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Joanna Czerkies

Tytuł rozprawy doktorskiej: Językowe mechanizmy kreowania świata postulowanego – analiza polskojęzycznej prasy nazistowskiej (1939-1945) ze zbiorów muzealnych Rzeszowa i Przemyśla

Recenzje:
* prof. dr hab. Małgorzata Święcicka
* prof. dr hab. Anna Piotrowicz

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Barbara Drozd

Tytuł rozprawy doktorskiej: Dyskurs medyczny w czasopismach specjalistycznych na przykładzie „Medical Tribune” i „Medycyna po Dyplomie”

Recenzje:
* prof. dr hab. Barbara Boniecka
* dr hab. Magdalena Ślawska, prof. UŚ

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Magdalena Krawiec

Tytuł rozprawy doktorskiej: Conceptual metaphors as an organisational framework of the specialist language of IT: An analysis of Cloud Computing Terminology / Metafory konceptualne jako podstawowy schemat organizacyjny języka informatyki. Analiza terminologii z dziedziny „cloud computing” (przetwarzania w chmurze)

Recenzje:
* dr hab. Stanisław Goźdź-Roszkowski, prof. UŁ
* dr hab. Grzegorz Drożdż, prof. UŚ

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Karolina Kurowska

Tytuł rozprawy doktorskiej: Asymmetrical Portrayal of Gender in Magazines for Men with Particular Reference to Sexuality (Asymetryczny obraz płci w magazynach dla mężczyzn ze szczególnym uwzględnieniem seksualności)

Recenzje:
* prof. dr hab. Henryk Kardela
* dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
* dr hab. Ireneusz Kida, prof. UŚ

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Katarzyna Coombs-Hoar

Tytuł rozprawy doktorskiej: Idioms – a Look into Culture. The Formation of English Idioms in the Framework of British Culture (1945 – 2020) / Idiomy – spojrzenie na kulturę. Formacja idiomów w kulturze brytyjskiej (1945 – 2020)

Recenzje:
* dr hab. Danuta Stanulewicz, prof. UG
* dr hab. Przemysław Łozowski, prof. UMCS
* dr hab. Konrad Klimkowski, prof. KUL

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Barbara Szczerbińska

Tytuł rozprawy doktorskiej: Umiejętności tekstotwórcze uczniów w zakresie opisu jako formy gatunkowej

Recenzje:
* dr hab. Danuta Kępa-Figura, prof. UMCS
* dr hab. Magdalena Trysińska

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Elżbieta Pieniążek-Niemczuk

Tytuł rozprawy doktorskiej: Sztuka retoryki w amerykańskich kampaniach prezydenckich w latach 2008, 2012 oraz 2016

Recenzje:
* dr hab. Ewa Willim, prof. UJ
* dr hab. Maria Jodłowiec

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Paulina Potęga

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zarządzanie” jako lingwistyczna domena w angielskim języku biznesu

Recenzje:
* dr hab. Anna Bączkowska, prof. UMK
* dr hab. Piotr Mamet, prof. PŚ

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Arkadiusz Pietluch (nowa procedura)

Tytuł rozprawy doktorskiej: Ponadprzeciętna motywacja czy wysoka wartość siły sprawczej? Rola poczucia własnej skuteczności w świetle teorii Ukierunkowanych Nurtów Motywacyjnych

Recenzje:
* dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS
* dr hab. Przemysław Krakowian, prof. UŁ
* dr hab. Konrad Klimkowski

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Adam Stanisław Czartoryski

Tytuł rozprawy doktorskiej: Parlamentarny język wtrąceń. Politolingwistyczna analiza zwischenrufów w Izbie Poselskiej austriackiej Rady Państwa 1917-1918

Recenzje:
* Prof. dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk
* Dr hab. Anna Just

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Katarzyna Gołaszewska

tytuł rozprawy doktorskiej: Metafora w niemieckim dyskursie o ekonomii i gospodarce. Analiza językowa

Recenzje:
* Dr hab. Artur Dariusz Kubacki, prof. UP
* Dr hab. Paweł Szerszeń

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Beata Kupczyk

Tytuł rozprawy doktorskiej: Metafora w metajęzyku niemieckim i polskim. Analiza kontrastywna tekstów naukowych i popularnonaukowych

Recenzje:
* Dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko, prof. UW
* Dr hab. Lech Zieliński, prof. UMK

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Barbara Jachym

Tytuł rozprawy doktorskiej: Nauka i ideologia. Lingwistyczna analiza dyskursu niemiecko-polskiego na temat etnogenezy Słowian w ujęciu kontrastywnym

Recenzje:
* dr hab. Joanna Pędzisz
* dr hab. Waldemar Czachur, prof. UW

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Barbara Kosik-Szwejkowska

Tytuł rozprawy doktorskiej: Barwa we współczesnym języku hiszpańskim. Aspekt językowo-kulturowy

Recenzje:
* dr hab. Ewa Stala, prof. UJ
* dr hab. Danuta Stanulewicz, prof. UG

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Anna Uytterhaegen

Tytuł rozprawy doktorskiej: Uwarunkowania dwujęzyczności na podstawie Education First w Londynie

Recenzje:
* prof. dr hab. Mirosław Pawlak
* dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Dawid Wal

Tytuł rozprawy doktorskiej: (De)konstrukcja językowej rzeczywistości w poradnikach dla sprzedawców

Recenzje:
* prof. dr hab. Bogusław Skowronek
* dr hab. Iwona Loewe, prof. UŚ

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Edyta Krutysz

Tytuł rozprawy doktorskiej: Implicytne terminy wieloczłonowe niemieckiego języka medycyny i ich polskie odpowiedniki na przykładzie podręczników dla personelu operacyjnego. Analiza kontrastywno-porównawcza

Recenzje:
* dr hab. Anna Dargiewicz, prof. UWM
* dr hab. Joanna Szczęk

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Róża Klimczak

Tytuł rozprawy doktorskiej: E-branding wybranych marek samochodowych. Analiza pragmalingwistyczna

Recenzje:
* prof. dr hab. Małgorzata Kita
* dr hab. Danuta Kępa-Figura, prof. UMCS

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Justyna Majchrowska

tytuł rozprawy doktorskiej: Analiza strukturalno-językowa wybranych portali internetowych. Studium porównawcze

Recenzje:
* prof. dr hab. Maria Wojtak
* dr hab. Izabela Kępka, prof. UG

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Dominika Izdebska-Długosz

Tytuł rozprawy doktorskiej: Błędy gramatyczne w pracach pisemnych studentów ukraińskojęzycznych uczących się języka polskiego jako obcego

Recenzje:
* dr hab. Krystyna Janaszek, prof. US
* dr hab. Wiesław Stefańczyk

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Mateusz Szal

Tytuł rozprawy doktorskiej: Tłumaczenie tekstów technicznych jako transfer informacji z perspektywy lingwistyki tekstu

Recenzje:
* dr hab. Krzysztof Hejwowski, prof. UW
* dr hab. Joanna Dybiec-Gajer, prof. UP

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Karolina Krzysztoń

Tytuł rozprawy doktorskiej: Językowo-kulturowy obraz Indii w twórczości Pauliny Wilk

Recenzje:
* dr hab. Dorota Brzozowska, prof. UO
* prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Agnieszka Czech-Rogoyska

Tytuł rozprawy doktorskiej: Angielskie słownictwo w nowoczesnych niemieckich i polskich czasopismach online dla kobiet na przykładzie Cosmopolitan i Glamour

Recenzje:
* dr hab. Anna Dargiewicz, prof. UWM
* dr hab. Joanna Szczęk

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Ewelina Gawlik-Olszewska

Tytuł rozprawy doktorskiej: Studium akwizycji i metodyki nauczania struktur słownikowych poprzez pole leksykalne zwierzęta

Recenzje:
* prof. dr hab. Michał Post
* dr hab. Konrad Klimkowski

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Judyta Pawliszko

Tytuł rozprawy doktorskiej: Socjolingwistyczna analiza bilingwinizmu wśród społeczności meksykańsko-amerykańskiej. Spanglish jako zjawisko kulturowe.

Recenzje:
* dr hab. Ewa Willim, prof. UJ
* dr hab. Przemysław Łozowski, prof. UTH

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Robert Oliwa

Tytuł rozprawy doktorskiej: Projekt i implementacja wirtualnego środowiska zarządzania nauką języków obcych w grupach dorosłych

Recenzje:
* dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS
* dr hab. Przemysław Krakowian, prof. UŁ

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Łukasz Kopacz

Tytuł rozprawy doktorskiej: O komunikacji dnia codziennego. Nabywanie i stosowanie leksyki potocznej przez polskich studentów germanistyki

Recenzje:
* prof. dr hab. Kazimiera Myczko, prof. UAM
* dr hab. Andrzej Feret

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Dagmara Kotowicz

Tytuł rozprawy doktorskiej: Interakcja pomiędzy nadawcą a odbiorcą w artykułach medycznych w angielsko-polskiej konfrontacji językowej

Recenzje:
* prof. dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk
* dr hab. Joanna Szczęk

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Ewa Kusz

Tytuł rozprawy doktorskiej: Inteligencja muzyczna i jej wpływ na umiejętności przyswajania systemu fonologicznego języka obcego/drugiego w procesie jego uczenia się

Recenzje:
* prof. dr hab. Adela Bӧhmerová
* dr hab. Przemysław Krakowian, prof. UŁ

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Monika Mazur-Łyp

Tytuł rozprawy doktorskiej: Analiza lingwistyczna grup werbalnych występujących w niemieckim specjalistycznym języku rachunkowości na przykładzie International Accounting Standards

Recenzje:
* prof. dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk
* dr hab. Joanna Szczęk

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Katarzyna Lisowska

Tytuł rozprawy doktorskiej: Pytanie retoryczne w przemówieniach politycznych

Recenzje:
* dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko
* dr hab. Joanna Szczęk

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Anna Ciechanowska

Tytuł rozprawy doktorskiej:  Mechanizm zoosemii w angielskim slangu więziennym: diachroniczne studium przypadku synonimów rzeczownika ZŁODZIEJ

Recenzje:
* prof. dr hab. Piotr Chruszczewski
* prof. dr hab. Michał Post

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Marek Paduch

Tytuł rozprawy doktorskiej: Etnosemantyka pojęcia szczęścia w amerykańskiej odmianie języka angielskiego i w języku polskim

Recenzje:
* prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
* dr hab. Alicja Witalisz

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Kamila Kosturek-Dybaś

Tytuł rozprawy doktorskiej: Modyfikacje frazeologiczne na przykładzie niemieckich i polskich artykułów prasowych z wybranych tygodników – studium kontrastywne

Recenzje:
* dr hab. Waldemar Czachur, prof. UW
* dr hab. Paweł Bąk, prof. UR

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Paweł Migut

Tytuł rozprawy doktorskiej:  Gdy „Ona” zapuka do drzwi. Kognitywna analiza metafor śmierci w angielskich i polskich nekrologach

Recenzje:
* dr hab. Réka Benczes
* wersja w języku angielskim
* dr hab. Robert Kiełtyka, prof. UR

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Marzena Matyka

Tytuł rozprawy doktorskiej: Socjolekt uczestników klasycznych gier fabularnych

Recenzje:
* prof. dr hab. Ewa Kołodziejek
* prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Magdalena Trinder

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ poziomu ekstrawersji, poczucia umiejscowienia kontroli oraz płci na umiejętności receptywne w akwizycji języka drugiego

Recenzje:
* prof. David Singleton - wersja w języku polskim
* wersja w języku angielskim
* dr hab. Teodor Hrehovčik, prof. UR - wersja w języku polskim
* wersja w języku angielskim

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Karolina Mazur

Tytuł rozprawy doktorskiej: Umiejętności tekstotwórcze uczniów szkoły podstawowej w zakresie opowiadania z dialogiem

Recenzje:
* dr hab. Danuta Krzyżyk
* dr hab. Maria Krauz

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Katarzyna Woś

Tytuł rozprawy doktorskiej: Gry językowe w zajawkach serwisu informacyjnego „Fakty” TVN. Gry z odbiorcą i gry z tekstem jako realizacje komunikacyjne dziennikarskich gatunków informacyjnych

Recenzje:
* prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
* dr hab. Paweł Nowak, prof. UR

Streszczenia:
* w języku polskim

Mgr Marzena Bąk

Tytuł rozprawy doktorskiej: Słownictwo nazywające człowieka i jego świat w filmach animowanych

Recenzje:
* dr hab. Krystyna Gąsiorek, prof. UP
* dr hab. Grażyna Filip, prof. UR

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Agnieszka Fus

Tytuł rozprawy doktorskiej: Rozumieć obcość – kompetencja interkulturowa w dydaktyce języka niemieckiego

Recenzje:
* prof. dr hab. Czesław Karolak
* dr hab. Paweł Bąk, prof. UR

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Anna Antas

Tytuł rozprawy doktorskiej: Językowy obraz pojęć kluczowych dla tekstów polskich piosenek z gatunku „metal”  z lat osiemdziesiątych XX wieku

Recenzje:
* prof. dr hab. Ewa Kołodziejek
* prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Grzegorz Kwiatkowski

Tytuł rozprawy doktorskiej: Poznawcze walory metafor aktualnych w oparciu o zdania metaforyczne typu X jest Y

Recenzje:
* prof. dr hab. Marian Szczodrowski
* prof. dr hab. Aleksander Bobko

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Anna Bogacz

Tytuł rozprawy doktorskiej: Emocje negatywne we frazeologii angielskiej i polskiej w ujęciu kognitywnym

Recenzje:
* prof. dr hab. Henryk Kardela
* dr hab. Marcin Grygiel, prof. UR

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Janina Stroisz

Tytuł rozprawy doktorskiej: Kontrastywna analiza stałych związków wyrazowych w niemieckim i polskim języku ekonomiczno-gospodarczym

Recenzje:
* prof. dr hab. Marian Szczodrowski (UG)
* dr hab. Paweł Bąk, prof. UR

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Bartosz Buć

Tytuł rozprawy doktorskiej: Indykatory argumentacji w niemieckich wywiadach i dyskusjach

Recenzje:
* prof. dr hab. Grażyna Łopuszańska
* dr hab. Joanna Golonka, prof. UR

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim

Mgr Marcin Kudła

Tytuł rozprawy doktorskiej: Studium „etnonimów atrybutywnych” w historii języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu „pokarmosemii”

Recenzje:
* prof. dr hab. Piotr Chruszczewski
* prof. dr hab. Grzegorz A. Kleparski

Streszczenia:
* w języku polskim
* w języku angielskim