Konkursy/ Wettbewerbe

 

 

TDK_logo.jpg [42.72 KB]

 

Komisja Konkursowa Ośrodka Badawczo-Dydaktycznego i Transferu Wiedzy Tekst - Dyskurs - Komunikacja dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu za zainteresowanie naszym konkursem.


Komisja oceniająca w składzie:

prof. dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz

dr hab. Anna Hanus, prof. UR

dr hab. Lucyna Harmon, prof. UR

dr hab. Maria Krauz, prof. UR

dr hab. Dorota Osuchowska, prof. UR

dr Ewa Kusz

dr Dorota Miller

dr Judyta Pawliszko

ogłasza, iż laureatami pierwszej nagrody zostają

Pani Gabriela Karpowiecz oraz Pan Tobiasz Kubisiowski z Instytutu Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Nagrodzeni tłumacze proszeni są o kontakt z Ośrodkiem ([email protected]) w celu ustalenia szczegółów dotyczących tłumaczenia i publikacji artykułu stanowiącego nagrodę w konkursie.

Komisja konkursowa chciałaby również wyróżnić tłumaczenie nadesłane przez Panią Monikę Prysok z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prosimy o kontakt z Ośrodkiem ([email protected]) w celu ustalenia szczegółów dotyczących tłumaczenia i publikacji stanowiącego nagrodę dla pracy wyróżnionej w konkursie.

Zachęcamy także do udziału w kolejnych edycjach naszego konkursu na najlepsze tłumaczenie tekstu naukowego.

W imieniu komisji konkursowej
Ewa Kusz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaprasza do udziału w

Konkursie na najlepsze tłumaczenie tekstu naukowego

 

TEKST KONKURSOWY 2021

 

Celem konkursu jest:

 • popularyzowanie dokonań anglosaskich tekstologów i badaczy dyskursu w Polsce dzięki tłumaczeniom artykułów poszczególnych naukowców;
 • wspieranie wymiany doświadczeń i przekazywania wiedzy pomiędzy między polskimi i anglosaskimi naukowcami.

Warunki i przystąpienia i uczestnictwa w konkursie:

1. Uczestnikami Konkursu mogą być doktoranci oraz studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, podyplomowych wszystkich uczelni wyższych w Polsce władający biegle językiem angielskim i polskim.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest przetłumaczenie jednej strony tekstu artykułu naukowego z języka angielskiego na język polski w terminie określonym przez komisję konkursową.

3. Konkurs ma formę pisemną i zostanie przeprowadzony drogą elektroniczną i pocztową. Nie będzie zatem wymagał osobistego stawienia się w siedzibie Ośrodka.

4.  Uczestnicy mogą przystąpić do konkursu indywidualnie lub w tandemie. Poszczególne uczelnie może reprezentować więcej niż jedna grupa konkursowa.

Regulamin i przebieg konkursu:

1. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o zgłoszenie się drogą mailową do 20.06.2021 r. na adres: judytapawliszko@gmail.com.

2. Tekst konkursowy zostanie udostępniony osobom zainteresowanym na stronie internetowej Ośrodka Badawczo-Dydaktycznego i Transferu Wiedzy Tekst – Dyskurs – Komunikacja w zakładce „konkursy”. Uczestnicy powinni w nieprzekraczalnym terminie do 01.09.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) przesłać tłumaczenie wspomnianej strony tekstu na język polski na następujący adres:

 

Katedra Lingwistyki Stosowanej

Ośrodek Badawczo-Dydaktyczny i Transferu Wiedzy

Tekst –Dyskurs – Komunikacja

Uniwersytet Rzeszowski

35-315  Rzeszów

mjr. W. Kopisto 2 B

(Konkurs na najlepsze tłumaczenie tekstu naukowego)

 

Tłumacz/tłumaczka lub zespół, którego przekład zostanie najwyżej oceniony, uzyska możliwość na kontynuowanie pracy tłumaczeniowej. Przedmiotem tłumaczenia będzie artykuł naukowy z zakresu analizy dyskursu, którego próbkę uczestnicy tłumaczyli w ramach konkursu.

3. Nagrodą dla zwycięzcy będzie publikacja przetłumaczonego przez niego wspomnianego tekstu naukowego z zakresu analizy dyskursu na stronie Ośrodka Tekst –Dyskurs –Komunikacja z możliwością późniejszego zamieszczenia go w periodyku naukowym Ośrodka tekst i dyskurs –text und diskurs lub w innym czasopiśmie naukowym wybranym przez komisję konkursową.

4. Złożone prace konkursowe powinny być podpisane hasłem, a nie nazwiskiem uczestnika; do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną hasłem i zawierającą następujące dane: hasło użyte do podpisu pracy, imię i nazwisko autora pracy, jego jednostkę organizacyjną, kontaktowy adres mailowy do korespondencji.

5. Po zakończeniu czynności konkursowych nazwisko lub nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ośrodka.

6. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.10.2021r.

7. Po zakończeniu konkursu zwycięzca/zwycięzcy zostanie/ zostaną poinformowani o szczegółach tłumaczenia artykułu stanowiącego nagrodę w konkursie.

8. Czas potrzebny na przetłumaczenie ww. publikacji zostanie ustalony indywidualnie ze zwycięzcą.

 


Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.06.2021r.

Termin nadsyłania przetłumaczonego fragmentu tekstu: 01.09.2021r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.10.2021r.

 

W razie niejasności proszę kierować pytania na adres e-mail: judytapawliszko@gmail.com lub e.lamasz@gmail.com

Dane, które powinny być zawarte w e-mailu zgłoszeniowym :

 1. Uczelnia, wydział, instytut lub katedra (adres, telefon, e-mail)
 2. Imię i nazwisko bądź imiona i nazwiska uczestników
 3. Status (doktorant, student)

 

Organizacja konkursu:

 • prof. dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz
 • dr hab. Anna Hanus, prof. UR
 • dr Ewa Kusz
 • dr Judyta Pawliszko


Skład komisji konkursowej:

 • prof. dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz
 • dr hab. Anna Hanus, prof. UR
 • dr hab. Lucyna Harmon, prof. UR
 • dr hab. Maria Krauz, prof. UR
 • dr hab. Dorota Osuchowska, prof. UR
 • dr Ewa Kusz
 • dr Dorota Miller
 • dr Judyta Pawliszko

 

 

Uwagi końcowe:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania pracami nadesłanymi na konkurs i wykorzystania ich w celu publikacji.

Organizatorzy konkursu dziękują z góry wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

 

 

W imieniu organizatorów:

Koordynator konkursu

prof. dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz

Ośrodek Badawczo-Dydaktyczny i Transferu Wiedzy Tekst – Dyskurs  –  Komunikacja

Kolegium Nauk Humanistycznych

Uniwersytet Rzeszowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TDK_logo.jpg [24.76 KB]

zaprasza do udziału w

Konkursie na najlepsze tłumaczenie tekstu naukowego

 

TEKST KONKURSOWY 2021

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 

Celem konkursu jest:

 • popularyzowanie dokonań polskich mediolingwistów za granicą dzięki tłumaczeniom artykułów poszczególnych naukowców,
 • wspieranie wymiany doświadczeń i przekazywania wiedzy pomiędzy między polskimi i niemieckimi badaczami.

Warunki przystąpienia i uczestnictwa w konkursie:

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być doktoranci oraz studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, podyplomowych wydziałów/ kolegiów neofilologicznych/ filologicznych/ humanistycznych wszystkich uczelni wyższych w Polsce władający biegle językiem niemieckim i polskim.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest przetłumaczenie pierwszej strony artykułu naukowego z języka polskiego na język niemiecki w terminie określonym poniżej przez komisję konkursową.
 3. Konkurs ma formę pisemną i zostanie przeprowadzony drogą elektroniczną i pocztową. Nie będzie zatem wymagał osobistego stawienia się w siedzibie Ośrodka.
 4. Uczestnicy mogą przystąpić do konkursu indywidualnie lub w tandemie. Poszczególne uczelnie może reprezentować więcej niż jedna grupa konkursowa.

Regulamin i przebieg konkursu:

 1. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o zgłoszenie się drogą mailową do 15.01.2021r. na adres: anhanus@o2.pl
 2. W związku z przebudową strony internetowej Ośrodka Badawczo-Dydaktycznego i Transferu Wiedzy Tekst - Dyskurs - Komunikacja tekst konkursowy zostanie udostępniony osobom zainteresowanym drogą mailową. Uczestnicy konkursu powinni w nieprzekraczalnym terminie do 06.02.2021r. (decyduje data stempla pocztowego) przesłać tłumaczenie wspomnianej strony tekstu na język niemiecki na następujący adres:

Katedra Lingwistyki Stosowanej
Ośrodek Badawczo-Dydaktyczny i Transferu Wiedzy
Tekst - Dyskurs - Komunikacja
Uniwersytet Rzeszowski
35-959 Rzeszów
al. mjr. W. Kopisto 2 B
(Konkurs na najlepsze tłumaczenie tekstu naukowego)

Tłumacz/tłumaczka lub zespół, którego przekład zostanie najwyżej oceniony, uzyska możliwość na kontynuowanie pracy tłumaczeniowej, której przedmiotem będzie artykuł naukowy z zakresu mediolingwistyki, którego próbkę uczestnicy tłumaczyli w ramach konkursu.

 1. Nagrodą dla zwycięzcy będzie publikacja przetłumaczonego przez niego wspomnianego tekstu naukowego z zakresu mediolingwistyki na stronie Ośrodka Tekst - Dyskurs - Komunikacja z możliwością późniejszego zamieszczenia go w periodyku naukowym Ośrodka tekst i dyskurs – text und diskurs lub w innym czasopiśmie naukowym wybranym przez komisję konkursową.
 2. Złożone prace konkursowe powinny być podpisane hasłem, a nie nazwiskiem uczestnika; do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną hasłem i zawierającą następujące dane: hasło użyte do podpisu pracy, imię i nazwisko autora pracy, jego jednostkę organizacyjną, kontaktowy adres mailowy do korespondencji.
 3. Po zakończeniu czynności konkursowych nazwisko lub nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ośrodka.
 4. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 02.2021r.
 5. Po zakończeniu konkursu zwycięzca/zwycięzcy zostanie/ zostaną poinformowani o szczegółach tłumaczenia artykułu stanowiącego nagrodę w konkursie.
 6. Czas potrzebny na przetłumaczenie ww. publikacji zostanie ustalony indywidualnie ze zwycięzcą.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.01.2021r.

Termin nadsyłania przetłumaczonego fragmentu tekstu: 6.02.2021r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19.02.2021r.

W razie niejasności proszę kierować pytania na adres e-mail: anhanus@o2.pl

Dane, które powinny być zawarte w e-mailu ze głoszeniem:

 1. Uczelnia, wydział, instytut lub katedra (adres, telefon, e-mail)
 2. Imię i nazwisko bądź imiona i nazwiska uczestników
 3. Status (doktorant, student)

Skład komisji konkursowej:

prof. dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz
dr Agnieszka Buk
dr hab. Anna Hanus, prof. UR
dr Dorota Miller
dr Marta Smykała
dr Iwona Szwed

Uwagi końcowe:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania pracami nadesłanymi na konkurs i wykorzystania ich w celu publikacji.
 • Organizatorzy konkursu dziękują z góry wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

 

W imieniu organizatorów:

Koordynator konkursu
prof. dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz
Ośrodek Badawczo-Dydaktyczny i Transferu Wiedzy Tekst - Dyskurs - Komunikacja
Kolegium Nauk Humanistycznych
Uniwersytet Rzeszowski

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU