Regulamin Ośrodka

 

REGULAMIN OŚRODKA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO

TEKST - DYSKURS - KOMUNIKACJA


§ 1

Ośrodek Badawczo-Dydaktyczny Tekst - Dyskurs - Komunikacja (OBD Tekst - Dyskurs - Komunikacja) zwany dalej „Jednostką” jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Rzeszowskiego (centrum badawczo-dydaktycznym), związaną z Zakładem Teorii Komunikacji Językowej Instytutu Filologii Germańskiej, działającą na podstawie Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz niniejszego Regulaminu.

§ 1

Jednostka podlega Rektorowi Uniwersytetu Rzeszowskiego.

§ 3

Jednostka ma charakter naukowo-badawczy i informacyjno-dydaktyczny.

§ 4

Do zadań Jednostki należy w szczególności:

 1. inicjowanie interdyscyplinarnych badań z zakresu lingwistyki tekstu, dyskursu oraz teorii komunikacji językowej
 2. archiwizacja i gromadzenie publikacji z tych zakresów,
 3. udostępnianie posiadanych zbiorów osobom prowadzącym badania z zakresu lingwistyki tekstu i dyskursu oraz teorii komunikacji językowej,
 4. opracowywanie syntetycznych ujęć zagadnień związanych z lingwistyką tekstu i dyskursu oraz teorią komunikacji językowej, jak i szeroko pojętym transferem wiedzy w postaci wydawnictw słownikowych, skryptów, podręczników,
 5. popularyzowanie działalności Ośrodka poprzez udział w konferencjach, kontakt z instytucjami naukowymi w Polsce i za granicą,
 6. publikowanie czasopisma naukowego w formie drukowanej lub online,
 7. inicjowanie projektów badawczych i dydaktycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym i udział w tej formie działalności,
 8. nawiązywanie współpracy z analogicznymi jednostkami za granicą (wymiana doświadczeń, porównanie stosowanych metod badawczych, podejmowanie wspólnych projektów badawczych),
 9. popularyzacja polskich badań nad tekstem i dyskursem oraz z zakresu teorii komunikacji językowej w szerszym kontekście naukowym w opracowaniach publikowanych przez naukowców z innych krajów.

§ 5

Transfer wiedzy w ramach działalności Ośrodka Badawczo-Dydaktycznego Tekst - Dyskurs - Komunikacja obejmuje:

 1. wymianę doświadczeń i wyników badań pomiędzy naukowcami z kraju i zagranicy w zakresie działalności regulaminowej Ośrodka,
 2. popularyzację dokonań naukowców polskich poza granicami kraju,
 3. popularyzację dokonań naukowców zagranicznych w Polsce,
 4. międzypokoleniowy transfer wiedzy naukowej w formie konferencji dla
  - młodych naukowców,
  - doktorantów,
  - naukowców z tytułem doktora,
 5. badania własne pracowników i współpracowników Jednostki w zakresie działalności regulaminowej Ośrodka.

§ 6

Zadania, o których mowa w paragrafach 4 i 5 Regulaminu są realizowane między innymi poprzez:

 1. upowszechnianie wyników prac badawczych w formie monografii i wydawnictw cyklicznych (wydawanie serii pod tytułem Studien zur Text- und Diskursforschung) w ramach działalności wydawniczej prowadzonej przez Jednostkę,
 2. organizowanie konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych, warsztatów, wykładów gościnnych, wystaw, sesji naukowych i szkoleń specjalistycznych poświęconych różnym aspektom badań Ośrodka Tekst - Dyskurs - Komunikacja,
 3. działalność informacyjno-archiwizacyjną – prowadzenie stale aktualizowanej strony internetowej poświęconej działalności regulaminowej Jednostki, konferencjom z zakresu lingwistyki tekstu i dyskursu oraz teorii komunikacji, odbywającym się w Polsce i za granicą oraz archiwizującej kolejne wydania czasopisma wydawanego przez Jednostkę,
 4. pozyskiwanie środków finansowych na rzecz działania OBD Tekst - Dyskurs - Komunikacja (np. w postaci grantów oraz środków z funduszy krajowych  i zagranicznych).

§ 7

 1. Kierownika Jednostki powołuje Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego na wniosek członków-założycieli OBD Tekst - Dyskurs - Komunikacja spośród członków Jednostki, będących pracownikami naukowo-dydaktycznymi Uniwersytetu Rzeszowskiego zatrudnionymi na umowę o pracę lub umowę zlecenie – językoznawców specjalizujących się w badaniach wyszczególnionych w Regulaminie Jednostki.
 2. Kierownika Jednostki może odwołać Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego na wniosek członków OBD Tekst - Dyskurs - Komunikacja, gdy wniosek ten zostanie przyjęty zwykłą większością głosów.

§ 8

Zakres działania Kierownika Jednostki i jego obowiązków obejmuje:

 1. kierowanie OBD Tekst - Dyskurs - Komunikacja,
 2. określanie głównych kierunków działalności naukowo-dydaktycznej Jednostki,
 3. reprezentowanie Jednostki na zewnątrz.
 4. Kierownik OBD Tekst - Dyskurs - Komunikacja składa Rektorowi Uniwersytetu Rzeszowskiego wnioski w sprawie zmian w Regulaminie Jednostki.
 5. Kierownik odpowiedzialny jest przed Rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego za jej działalność w zakresie realizacji zadań ujętych w Regulaminie.

§ 9

 1. Członkowie-założyciele OBD Tekst - Dyskurs - Komunikacja to:

dr hab., prof. UR Zofia Bilut-Homplewicz, dr Anna Hanus, dr Agnieszka Mac, mgr Dorota Miller, dr Marta Smykała i dr Iwona Szwed.

 1. Członkiem OBD Tekst - Dyskurs - Komunikacja może zostać każda osoba, która zadeklaruje chęć współpracy i prowadzi działalność naukową i/lub dydaktyczną zgodną z profilem Jednostki.

§ 10

Siedziba Jednostki mieści się  w Zakładzie Teorii Komunikacji Językowej Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

§ 11

 1. Jednostka posiada odrębne subkonto.
 2. Środki finansowe i techniczne umożliwiające prowadzenie działalności Jednostki ujętej w paragrafach 4 i 5 Regulaminu będą pokrywane z dotacji instytucji właściwych dla badań naukowych, a także z innych dotacji krajowych bądź zagranicznych, jak i z darowizn oraz z przydzielanej corocznie przez Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego dotacji na pokrycie podstawowych kosztów funkcjonowania Jednostki.

§ 12

Regulamin Jednostki i zmiany w Regulaminie zatwierdza Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego.

§ 13

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania go przez Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.